Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Teknisk funktion i televerksamheten

Med säkerställande och hantering av telenätens tekniska funktion garanteras att de kommunikationstjänster som teleföretagen tillhandahåller fungerar och att kvaliteten håller i olika situationer. Med teknisk funktion avses att uppnående av tjänstekvalitet, prestandasäkerhet i normala och störningssituationer, kapacitetshantering, nätneutralitet och samtrafik.

Föreskrifter som gäller teknisk funktion

Som stöd för teknisk reglering kan Traficom utfärda närmare föreskrifter som styr den tekniska funktionen. Föreskrifterna gäller kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt samhällsomfattande tjänster, interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster samt tekniska egenskaper hos nätverksutrustning som kopplats till accessnät. Skyldigheterna i föreskrifterna kan gälla routning av telefontrafik, hantering av kommunikationsnätets kapacitet, förmedling av uppringarens nummer mellan teleföretag, nödtrafik, säkerställande eller övervakning av kommunikationsnät samt nätneutralitet i ett bredbandsabonnemang, dvs. i en internetaccesstjänst.

Traficoms rekommendationer

I förteckningen nedan finns Traficoms rekommendationer som gäller den tekniska funktionen. Vänligen notera att för tillfället är de flesta rekommendationer på finska och finns därför på den finskspråkiga sidan av Teknisk funktion i televerksamheten (nederst på sidan).

Uppdaterad