Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Varje konsument och företag har rätt att få jämlika grundläggande posttjänster av god kvalitet till ett rimligt pris överallt i Finland.

Rätten till de grundläggande posttjänsterna tryggas genom samhällsomfattande tjänster som definieras i postlagen och Traficom utövar tillsyn över att lagen iakttas. De samhällsomfattande posttjänsterna omfattar posttjänster som betraktas som nödvändiga, såsom brevförsändelser och postpaket. Traficom ålägger ett eller flera postföretag skyldighet att tillhandahålla posttjänster, om det är nödvändigt för tryggande av de samhällsomfattande tjänsterna.

Samhällsomfattande posttjänster

Enligt postlagen ska alla konsumenter och företag ha tillgång till så kallade samhällsomfattande posttjänster. I de samhällsomfattande posttjänsterna ingår följande posttjänster:

  • brevförsändelser som väger högst 2 kilogram och som betalas med allmänt använda kontantbetalningsmedel
  • postpaket som väger högst 10 kilogram och som betalas med allmänt använda kontantbetalningsmedel
  • rekommendations- och försäkringstjänster för de brev- och paketförsändelser som nämns ovan
  • postförsändelser som väger högst 20 kilogram som ankommer till landet.

Med kontantbetalningsmedel avses här t.ex. frimärken, kontanter och betalkort. Det väsentliga är att betalningssättet inte baserar sig på faktureringen.

Samhällsomfattande posttjänster omfattar till exempel inte avtalstjänster som företag och webbhandel använder. Dessa är bl.a. brev eller paket som företagen skickar och som företaget betalar på basis av faktureringen.

Prissättning av samhällsomfattande tjänster

Alla ska ha tillgång till posttjänster som är rimliga till sina priser och tillhandahålls på rimliga och jämlika villkor.

Enligt postlagen ska Posti Ab prissätta de samhällsomfattande posttjänsterna så att prissättningen är rimlig, öppen för insyn och icke-diskriminerande. Detta gäller de tjänster som Traficom har ålagt Posti Ab att tillhandahålla.

Prissättningsskyldigheterna gäller närmast de brev- och postpaketförsändelser som betalas med frimärken, kontanter eller betalkort och som skickas från hemlandet. Traficom upprätter årligen en berättelse över den ekonomiska tillsynen över Posti Ab.

Kvalitetskrav på samhällsomfattande tjänster

Posttjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna ska vara av god kvalitet och tillgängliga för alla. Kvalitetskrav på samhällsomfattande tjänster omfattar

  • utdelning av brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna i regel fem vardagar i veckan
  • krav på transporthastighet för brev
  • krav på placering av verksamhetsställen.

Avvikelse får göras hos högst 1000 hushåll, när det är fråga om hushåll i svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden. Utdelning fem dagar i veckan gäller inte sådana brev som företagen skickar och som inte betalas med frimärken eller på något annat kontantbetalningsmedel.

Traficom publicerar årligen uppgifterna om tillhandahållandet av de samhällomfattande tjänsterna på sidan Statistik och publikationer.

Postföretaget ansvarar även för försändelsernas konfidentialitet och eventuella skador.

Transporthastighet för brev

Inrikes samhällsomfattande brevförsändelser måste delas ut så att minst

  • 50 % är framme senast den fjärde vardagen från inlämningsdagen
  • 97 % är framme senast den femte vardagen från inlämningsdagen.

Traficom övervakar att kraven på transporthastighet uppfylls på basis av opartiska undersökningar som Posti Ab låter göra.

Täthet och kvalitet av verksamhetsställen för post

Posti Ab är skyldigt att ha verksamhetsställen där tjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna finns tillgängliga. I varje kommun ska finnas minst ett verksamhetsställe.

Verksamhetsställena ska placeras så att användarna av de samhällsomfattande tjänsterna kan uträtta ärenden vid ett verksamhetsställe som ligger på ett rimligt avstånd från den stadigvarande bostaden. Avståndet för att uträtta ärenden anses rimligt om det motsvarar ett sedvanligt färdavstånd till andra tjänster.

Traficom utvärderar regelbundet om Posti Ab:s nätverk av verksamhetsställen uppfyller kraven i postlagen och förordningen om placeringen av verksamhetsställen.

Statsrådets förordning om placeringen av verksamhetsställen för post (Extern länk)

Rätt att använda sitt eget modersmål

Alla har rätt att få posttjänster på sitt modersmål, på finska eller svenska, enligt samma principer som hos myndigheterna. En svenskspråkig kund har i en svenskspråkig eller tvåspråkig kommun rätt att få posttjänster på sitt modersmål. Postföretagen måste även sörja för den samiskspråkiga befolkningens behov.

Traficom har utsett Posti Ab till företag för samhällsomfattande posttjänster

Traficom utser ett företag som ska tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster, om det är nödvändigt. Närmare information om urval av företag för samhällsomfattande tjänster finns på Styrning och tillsyn över postverksamhet.

Tillgång till samhällsomfattande tjänster har endast delvis varit tryggad på marknadsvillkor. Därför har Traficom utsett Posti Ab till företag för samhällsomfattande posttjänster. Traficom har ålagt Posti Ab skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som avser posttjänster för brevförsändelser samt posttjänster för postpaket som sänds från hemlandet till utlandet i hela landet utom landskapet Åland.

Mer information om tillgången till posttjänster finns på Traficoms tjänst Data.Traficom kartor och hos tjänsteleverantörer.

Regleringen av samhällsomfattande posttjänster baserar sig på Europeiska unionens lagstiftning. Åland har sin egen postlagstiftning.

Postdirektiv (Extern länk)

Uppdaterad