Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Rimligt prissatta grundläggande samhällsomfattande posttjänster, dvs. brev- och pakettjänster är garanterade överallt i Finland. Samhällsomfattande tjänster säkerställs genom postlag och Traficom övervakar att lagen följs. Postlagen omfattar bestämmelser främst om posttjänster i fråga om brevförsändelser som förutsätter en anmälan till Traficom. Traficom följer upp postmarknaden och utvecklingen av konkurrensen på postmarknaden. Traficom behandlar också klagomål som gäller postverksamhet.

Traficom övervakar att postlagen följs samt ser till att det finns tillgång till de grundläggande brev- och pakettjänsterna inom ramen för samhällsomfattande tjänster genom att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla brev- eller postpakettjänster.

Traficom följer upp utvecklingen på postmarknaden

Traficom följer upp utvecklingen av postförsändelsemarknaden i Finland. Uppföljningen omfattar följande postförsändelseslag:

  • brev,
  • tidningar,
  • oadresserad utdelning och
  • paket.

Från början av 2000-talet har postverksamheten upplevt avsevärda ändringar genom den digitala informationsförmedlingen och nya tidsanvändningsvanor. Allt mångsidigare elektroniska lösningar har en kraftig inverkan som ersätter papperspost. Brevpostvolymen har tilltagit ytterligare när företag och sammanslutningar har börjat övergå till elektroniska tjänster. Även sändningsvolymerna för tidningar och tidskrifter har minskat kraftigt samtidigt som tidningarna i allt större utsträckning delar ut innehållet via internet.

Av de olika postförsändelseslagen har reklam och pakettransport behållit sin ställning bäst. Ökningen i paketutdelningsvolymen förutses fortsätta i takt med att näthandeln beräknas öka sin popularitet. Växande näthandel och dess nya former medför att servicenätverket och nya servicekoncept kontinuerligt ska kunna utvecklas.

Postverksamhet förutsätter en anmälan

Den som tillhandahåller posttjänster för brevförsändelser ska göra en anmälan till Traficom. Postverksamhetsanmälan ska göras innan verksamheten inleds.

För bedrivande av postverksamhet tas ut en årlig tillsynsavgift.

Posti Ab är företag för samhällsomfattande tjänster

Traficom har utsett Posti Ab till företag för samhällsomfattande tjänster på marknaden för brevförsändelsetjänster i hela Finland utom Åland. Under fem procent av alla de brevförsändelser som skickas i Finland överensstämmer med de samhällsomfattande tjänster som definieras i lagen.

Traficom har utsett Posti Ab till företag för samhällsomfattande tjänster också för paket som skickas från hemlandet till utlandet. Det är inte nödvändigt att ålägga ett postföretag för samhällsomfattande tjänster för postpaket som skickas från hemlandet till hemlandet eller postpaket som ankommer till landet. På marknaden för paketförsändelser finns flera aktörer som tillhandahåller olika paketförsändelsetjänster i Finland både till konsumenter och företag. Det finns konkurrens i synnerhet vid tjänster till företagskunder. Bara några procent av de paket som skickas i Finland överensstämmer med de samhällsomfattande tjänster som definieras i lagen.

Lagstiftning som gäller postverksamhet

Postlagen, som Traficom övervakar, tillämpas på tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänster och posttjänster för brevförsändelser i allmänhet. Posttjänst avser regelbunden avgiftsbelagd insamling, sortering, transport och utdelning av brevförsändelser och sådana postpaket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna från en avsändare till en adressat. Post kan också skickas eller tas emot av ett annat postföretag.

Postlagen (Extern länk) tillämpas dock inte på tillhandahållande av tjänster som avser

  • tidningar och tidskrifter
  • oadresserade försändelser (såsom oadresserad direktreklam)
  • brevförsändelser, om verksamheten är småskalig, dess ekonomiska betydelse är ringa och dess omfattning sådan att den inte är av väsentlig betydelse för tillgången till samhällsomfattande tjänster
  • kurirtjänst för brevförsändelser
  • postverksamhet som behövs för en näringsidkares egen verksamhet eller som hänför sig till den
  • elektroniska tjänster, såsom Posti Ab:s Netposti-tjänst.

Postlagen gäller endast en liten del av pakettjänsterna. Postlagen tillämpas på tillhandahållande av postpakettjänster, om det är fråga om en postpakettjänst som ett av Traficom utsett företag för samhällsomfattande tjänster tillhandahåller och som betalas med kontantbetalningsmedel. Posti Ab är för tillfället det enda som tillhandahåller sådana postpakettjänster. Traficom övervakar inte andra postpakettjänster.

Världspostunionens (Universal Postal Union, UPU) konvention gäller även den internationella posttrafiken. Åland har sin egen postlagstiftning.

Uppdaterad