Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Hållbar infrastruktur

Den första riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032 blev klar

Avsikten med den riksomfattande trafiksystemplanen Trafik 12 är att öka på långsiktig planering i trafikpolitiken. Med hjälp av den kan Finlands transportsystem upprätthållas och utvecklas till att motsvara människornas och näringslivets olika behov av mobilitet och transport landet runt.

Med transportsystem avses den helhet som består av person- och godstrafik, trafikmedel, av trafiktjänster och uppgifter, system som styr trafiken samt infrastruktur i anknytning till dem såsom trafiknät och kommunikationsförbindelser som betjänar trafiken.

I beredningsskedet för planen deltog Traficom bl.a. i att planera åtgärder, konsekvensbedömning och i att verkställa utredningar. Traficom publicerade också 2021 den första transportsystemanalysen, i vilken man beskriver transportsystemets nuläge och framtid samt följer upp verkställandet av målen i Trafik 12-planen.

Under de kommande åren kommer Traficom att fortsätta upprätthålla transportsystemanalyserna och för sin del också genomföra andra uppgifter i det 12-åriga verkställandeprogrammet.

Vårt arbete för att främja digitala förbindelser gör vardagen smidigare

Med hjälp av digitala förbindelser möjliggör man till exempel distansarbete, uträttandet av ärenden hos myndigheter, och användningen av företagens digitala tjänster. Även framtidens lösningar, såsom smarttrafik och virtuell verklighet, förutsätter omfattande och högklassiga kommunikationsnät. EU har som mål att senast år 2030 ska alla ha tillgång till en anslutning som möjliggör en hastighet på 1 Gbit, och att 5G täcker alla bebodda områden.

Traficom främjar sambyggande och utnyttjandet av nät. Sambyggande innebär att markentreprenader som krävs för byggandet av olika nät, såsom el-, tele-, trafik- och vattenförsörjningsnät, utförs tillsammans. På så sätt kan näten byggas billigare, och även miljökonsekvenserna av byggandet kan minimeras. Vi beviljar också statsunderstöd för byggandet av snabba bredbandsnät i glesbygder. 

5G Momentum–ekosystemet som koordineras av Traficom stärker Finlands ställning som föregångare inom 5G. Traficom har börjat bevilja tillstånd för det nya frekvensbandet 25 GHz som möjliggör mycket snabba privata lokala 5G-nät.

År 2022 lanseras bl.a. tjänsten Bitmätaren.fi, med hjälp av vilken användaren kan mäta hastigheten på sin bredbandstjänst. Samtidigt förbereds aktivt världsradiokonferensen 2023 under vilken man skapar internationella ramar för vilka användningsmöjligheter olika frekvenser kan ha i framtiden. 

Läs mer om vårt arbete mot detta mål