Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Prislista – transport

Priserna gäller fr.o.m. 21.10.2022. Priserna är alltid utan mervärdesskatt.

Myndighetstjänster 

Ur de register som Transport- och kommunikationsverket för utlämnas information till myndigheter och företag som är Transport- och kommunikationsverkets avtalsparter för skötsel av uppgifter eller åtaganden som enligt lag hör till myndigheterna eller har fastställts med stöd av lag.

Statliga ämbetsverk och inrättningar behöver inte betala avgift för uppgifter eller överlåtelse av information. Om materialets omfattning eller tekniken emellertid kräver att Transport- och kommunikationsverket låter en utomstående leverantör utföra arbetet, tas de extra utgifter som detta föranlett ut.

Avgifter enligt denna punkt tas ut av organisationer som inte är statliga ämbetsverk eller inrättningar.

Avgift tas inte ut av Transport- och kommunikationsverkets avtalsparter för applikationsförfrågningar de gör för att kunna sköta sitt arbete för Transport- och kommunikationsverkets räkning.

Offentliga informationstjänster

Försäljningstjänst

Företag som erbjuder direktmarknadsförings- eller informationstjänster kan ingå ett avtal med Transport- och kommunikationsverket om utlämnande av uppgifter från de register som Transport- och kommunikationsverket för.

Dataprodukter, övriga uppdrag och utbildning

Trycksaker  och kopior

Försändelseavgift

För postförsändelser kan det utöver avgiften enligt prislistan debiteras en särskild fast försändelseavgift. Försändelseavgift är 5,60 €.

För försändelser utomlands eller på kundens begäran på annat sätt än per post debiteras de försändelse- eller postavgifter som överstiger den fasta försändelseavgiften till fullt belopp.

Avgift för betalningsuppmaning

Betalningsuppmaning är 5,00 €. Avgiften för betalningsuppmaning tas ut om fakturan för en prestation som avses ovan och som prissatts enligt företagsekonomiska grunder inte betalas senast på förfallodagen.

På fördröjningen vid betalningen tillämpas dessutom räntelagen med stöd av 6 § i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

Sökande av ändring i en avgift

Avgifterna i denna prislista har bestämts enligt företagsekonomiska grunder så som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Tvister som gäller betalningar för dessa prestationer behandlas som tvistemål vid tingsrätten.