Priser och avgifter

Avgifterna som tas ut för Traficoms offentligrättsliga prestationer har fastställts i kommunikationsministeriets förordningar. Ämbetsverkets avgifter för prestationer som prissatts på företagsekonomiska grunder anges i Traficoms prislista. Prislistan innehåller prislistorna för både transport och kommunikation.

Avgifterna för offentligrättsliga prestationer

I förordningen om avgiftsbelagda prestationer som gäller transport ingår avgifterna för offentligrättsliga prestationer som gäller luftfart, sjöfart (inklusive båtliv), spårtrafik, vägtrafik och trafikmedicin. Avgifterna anges enligt trafikform i bilagan i slutet av förordningen

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista 1.1.2020 alkaen

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista 1.1.2020 alkaen

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista 1.1.2020 alkaen

Avgifterna för prestationer som prissatts på företagsekonomiska grunder