Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Återkrav av den opreskriberade delen av bilskattens nedsättning för taxi

Nedsättningen av bilskatt för taxi preskriberas på tre år efter första registreringen av fordonet. Om du till exempel säljer taxin eller upphör med tillståndspliktig användning innan tre år har förflutit debiterar Traficom den opreskriberade delen av bilskattens nedsättning.

NEDSÄTTNING AV BILSKATT FÖR TAXI SÖKS HOS SKATTEFÖRVALTNINGEN

Bilskattens belopp

  • Du måste betala den opreskriberade delen av bilskatten.
  • Den tid som bilen varit registrerad någon annanstans än i Finland räknas till godo i återkravet om den har beaktats vid beviljandet av nedsättning.

I vilka fall återkrävs inte bilskatten?

  • Om preskriptionstiden har upphört
  • Om du säljer fordonet till någon annan som bedriver taxitrafik och denne registrerar den för tillståndspliktig användning inom en månad, varvid ansvaret för den opreskriberade bilskatten överförs till den nya fordonsägaren.    Avställning av fordonet påverkar inte tidsfristen på en månad.

Vad gör jag när taxiföretagaren har dött? 

  • Fordonet övergår i dödsboets ägo. Dödsboet får fortsätta bedriva taxitrafik i sex månader från dödsdagen om dödsboet inom tre månader från dödsdagen gör en anmälan om detta. 
    • Den utsatta tiden på en månad gällande övergången av äganderätten till ett fordon till en annan person som utövar taxitrafik börjar efter ovan nämnda utsatta tid på tre månader.  

Hur går det med den opreskriberade delen av bilskatten om dödsboet fortsätter att bedriva tillståndspliktig taxitrafik?

  • Preskriberingen av bilskatt fortsätter tills bilens användningsändamål eller äganderätten ändras på ett sätt som påverkar beskattningen.

Hur går det med den opreskriberade delen av bilskatten om dödsboet inte fortsätter att bedriva tillståndspliktig taxitrafik?

  • Om bilen säljs inom den utsatta tiden till någon annan som bedriver taxitrafik måste dödsboet betala inte den opreskriberade delen av bilskatten. 

Mer information om fordon som ingår i ett dödsbo. 

Jag har en reservbil, var anmäler jag att jag använder den?  

  • Du behöver inte anmäla att du använder en reservbil till Traficom.
Uppdaterad