Cabotagetillstånd för sjöfart

För handelssjöfart inom Finlands vattenområden får inte användas andra fartyg än finska, om det inte är fråga om utrikes fart. Transport- och kommunikationsverket beviljar under vissa förutsättningar tillstånd för handelssjöfart med utländskt fartyg (cabotage), om inget fartyg som seglar under Finlands eller någon annan EU-medlemsstats flagg skäligen kan fås för ändamålet.

För handelssjöfart inom Finlands vattenområden får inte användas andra fartyg än finska, om det inte är fråga om utrikes fart. Andra än finska fartyg får inte heller användas för kryssningstrafik där kryssningsfartyget går från och till en finsk hamn.

Fartyg från stater som är medlemmar i Europeiska unionen har rätt att bedriva handelssjöfart i Finland vid transporter av passagerare och gods under vissa förutsättningar (rådets förordningar (EEG) nr 3577/92 och (EEG) nr 3921/91). Fartyg registrerade i Norge har rätt att bedriva annan handelssjöfart än utrikes fart på Finlands vattenområden när det är fråga om cabotage.

Transport- och kommunikationsverket beviljar tillstånd för handelssjöfart med utländskt fartyg, om inget fartyg som seglar under Finlands eller någon annan EU-medlemsstats flagg skäligen kan fås för ändamålet och

  1. det är fråga om trafik mellan landskapet Åland och någon annan del av Finland, eller
  2. det finns särskilda skäl till att använda det utländska fartyget i Finland.

Ansökan om cabotagetillstånd för sjöfart görs genom att man skickar en fritt formulerad skriftlig ansökan till Traficom. Redogör i ansökan för varför tillståndet behövs och vilka särskilda skäl som finns för att använda det utländska fartyget i Finland. Redogör för mellan vilka hamnar eller mellan vilka anläggningar eller konstruktioner på Finlands territorialvatten fartyget trafikerar. Specificera i ansökan vilket fartyg som ska användas, fartygets mått samt uppgifter om fartygets giltiga ansvarsförsäkring. Ansökan ska dessutom innehålla en redogörelse över redaren och dennes hemvist samt förmåga att sörja för sina ekonomiska ansvar och skyldigheter.

Ansökan får göras på finska, svenska eller engelska.

Närmare information om hur man ansöker om cabotagetillstånd och eventuella bilagor finns i anvisningen nedan.

Handläggningstiden är normalt cirka 15 arbetsdagar.

Mera information

Författningar