Ett fartygs nationalitet

Ett fartyg är finskt och berättigat att föra finsk flagg, om mer än 60 procent av fartyget ägs av finska medborgare eller finska juridiska personer. Om ett fartyg i utländsk ägo uppfyller villkoren i sjölagen, kan Traficom godkänna det som finskt. Traficom fattar även beslut om ansökningar som gäller fartyg vars hemort är på Åland.

Ett finskt fartyg ska vara inför som fartyg i trafik - och transportregister i Finland om villkoren för registrering uppfylls. Fartyget kan även registreras i fartygsregistret i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om lagstifningen i den staten gör registrering möjlig. Traficom kan ge tillstånd för ett finskt fartyg att registrera sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om villkoren i sjölagen uppfylls.

Traficom tar tillbaka godkännandet eller tillståndet om förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre uppfylls eller om villkoren för tillståndet inte längre uppfylls.

Bestämmelser om ett fartygs nationalitet finns i 1 kap. 1 § och 1 a § i sjölagen (991/2018). Också nationalitet för ett fartyg som är registrerad i trafik- och transportregister som farkost bestämmas enligt sjölagen. 

Godkänna ett fartyg som finskt

Ett fartyg kan godkännas som finskt om följande villkor uppfylls:

 • En medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en juridisk person, vars hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhet finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, äger mer än 60 procent av fartyget.
 • Fartygets drift leds och kontrolleras från Finland.
 • Fartygets ägare, ifall han inte leder eller kontrollerar driften av fartyget från Finland, utser för skötseln av denna uppgift ett ombud som har sin stadigvarande hemkommun och bostad i Finland.
 • Fartyget har avförts ur fartygsregistret i en annan stat för den tid det är infört i fartygsregistret i Finland.

Om fartygets ägare inte är en finsk medborgare eller en medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en juridisk person, kan fartyget godkännas som finskt om följande villkor uppfylls:

 • Det utifrån fartygets ägande, förvaltnings-, kreditgivnings- och befraktningsförhållanden tillförlitligt kan konstateras att fartygets drift står under ett avgörande finskt inflytande
 • Fartyget har avförts ur fartygsregistret i en annan stat för den tid det är infört i fartygsregistret i Finland.
 • Fartyget uppfyller de krav som ställs på nya fartyg i bestämmelserna om fartygs säkerhet.
 • Registreringen av fartyget bedöms främja sjöfartsnäringen i Finland och sysselsättningen inom den.

Om ett fartyg inte har någon finsk ägare, förutsätts att finska medborgare är representerade i förvaltningsorganen för den utländska sammanslutning som äger fartyget eller att de på något annat sätt kan delta i beslutsfattandet. Ett fartyg kan godkännas som finskt för högst två år åt gången.

Registrering av ett fartyg i ett fartygsregister i en stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Ett finskt fartyg kan överföras till ett fartygsregister i en annan stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det är tillåtet enligt lagstiftningen i staten i fråga. Fartyget ska då tas bort ur Finlands register innan det registreras utomlands. 

Införande av fartyg i fartygsregister i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett finskt fartyg kan införas i ett fartygsregister i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med lagstiftningen i den staten om följande villkor uppfylls:

 • Fartyget är byggt i Finland och det införs i fartygsregistret i en sådan stat omedelbart när det är färdigställt.
 • Det råder ett verkligt samband mellan fartyget och registreringslandet i fråga om äganderätten till fartyget eller fartygets besittning eller användning.
 • Det enligt bedömningar finns sådana vägande skäl för registrering av fartyget vilka hänför sig till främjande av varvsindustrin och sysselsättningen i Finland.

Tillstånd för överföring till ett fartygsregister i en annan stat beviljas för viss tid och kan vara i kraft högst så länge som befraktningsavtalet om fartygets användning och besittning gäller. Medan tillståndet gäller får fartyget inte överföras vidare till ett fartygsregister i ett tredjeland.

Mera information

Författningar