Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Isklassföreskrifterna är föreskrifter som innehåller krav på fartyg för gång i is. Föreskrifterna har tagits fram av de finska och svenska sjöfartsmyndigheterna för att trygga en smidig och säker sjötrafik året runt.

Traficom fastställer en finsk isklass för varje enskilt fartyg utgående från fartygets dokumentation och klassbeteckning. Tullen (Extern länk) tar ut farledsavgift på basis av fartygets fastställda isklass. Trafikledsverket fastställer restriktioner för assistans av fartyg till finska hamnar i enlighet med isförhållandena och koordinerar isbrytarnas verksamhet (Extern länk). I restriktionerna anges minsta isklass och dödvikt för fartyg som är berättigade till isbytarassistans.

Tillämpliga isklassföreskrifter

Avgörande för vilka isklassföreskrifter som är tillämpliga är den tidpunkt när fartyget är byggt. Närmare föreskrifter om detta ingår i 2021 års isklassföreskrift.

Fartyg med isklass IA Super och IA vilkas köl har sträckts före 1.9.2003 ska uppfylla kraven på maskineffekt senast i början av det år då det förlöpt 20 år sedan fartyget levererades. Redaren ska visa att fartyget har en sådan maskineffekt som de nya kraven förutsätter.

Det nya kravet på maskineffekt gäller finska isklasser. Den isklassbeteckning som klassificeringssällskap fastställer bestäms enligt deras egna regler. I klasscertifikatet kan det göras en anteckning om, huruvida kravet på maskineffekt med anknytning till isklassen har bestämts enligt den nya regeln.

Vintersjöfartsforskning

Att hålla isklassreglerna a jour med utvecklingen och att vara beredd på de utmaningar vintersjöfarten bereder kräver kontinuerlig forskning och utveckling. Transport- och kommunikationsverket (Traficom), Trafikledsverket samt Sjöfartsverket och Transportstyrelsen i Sverige finansierar varje år forskningsprojekt som främjar vinetrsjöfarten. Medel för detta utlyses i juni och information om finansieringsbeslut går ut i oktober.

Resultaten av forskningsprojekten publiceras i serien Vintersjöfartsforskning. Publicerade forskningsrapporter finns här .

Utlysning av medel för vintersjöfartsforskning

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) , Trafikledsverket samt Sjöfartsverket och Transportstyrelsen i Sverige inbjuder forskningsinstitutioner att söka finansiering för forskningsprojekt som främjar vintersjöfarten. Ansökningar bör göras på bifogade blankett och sändas till Traficom och Sjöfartsverket senast 17.12.2023.

Ytterligare information om fartygs isklasser: iceclass@traficom.fi .

Ytterligare information om isklassregistret och fastställandet av isklass: iceclass@traficom.fi .

Författningar och föreskrifter med anknytning till isklasserna

Anvisningar om tillämpningen av isklassföreskrifterna

Traficom ger i samarbete med de svenska myndigheterna ut anvisningar med anknytning till isklassföreskrifterna. De innehåller bakgrundsinformation och tolkningar som underlättar tillämpningen av isklassföreskrifterna. Anvisningarna är utgivna på engelska. 

Uppdaterad