Första besiktning av fartyg

Innan du tar ett fartyg i trafik, bör du se till att fartyget genomgått första besiktning och att all besiktningsdokumentation är i kraft. Före besiktningen ska fartygets ritningar ha blivit godkända, det ska ha registrerats i Finland och ha fått ett internationellt mätbrev utfärdat av Traficom. Om du låter göra omfattande ombyggnadsarbeten på ett fartyg som är i trafik, bör du se till att fartyget genomgår första besiktning innan det sätts i trafik på nytt. Första besiktning blir aktuell, om det är fråga om ett nybygge eller ett fartyg som flaggas in från utlandet.

Ansök om första besiktning senast fyra veckor före önskat besiktningsdatum. Det tar tid att godkänna dokumentationen, utföra egenkontroll och utfärda alla besiktningsdokument. Om det är fråga om ett nybygge, bör du börja skicka in ritningar för godkännande redan under konstruktionsskedet. Genom att ta kontakt med Traficom i god tid försäkrar du dig om att den första besiktningen förlöper smidigt.

Ansökan om första besiktning

1: Kick-off möte

Arrangera ett kick-off möte med Traficom innan du anskaffar ett fartyg eller startar ett nybygge. Vid behov kan också varvet och klassen delta i mötet. Under mötet kommer alla parter överens om hur besiktningsprocessen går till och skapar samsyn om vilka regler och krav som gäller.

Du kan komma överens om kick-off mötet med fartygstekniks teamledare Esa Häkkinen, tfn 029 534 7079, esa.hakkinen@traficom.fi.

Man kommer också överens om kontaktpersoner och om informationsgången under projektet, om adresser till vilka beslut och fakturor ska skickas samt om hurdana fullmakter redarens representanter har att agera i redarens namn.

2: Godkännande av projektmaterialet

Ansök om att Traficom eller klassen godkänner de på kick-off-mötet överenskomna ritningarna och den övriga dokumentationen. Sänd ansökan med bilagor till Traficoms registratorskontor eller till klassificeringssällskapet enligt dess anvisningar.

Traficom eller klassen granskar den insända projektdokumentationen. Om kompletterande uppgifter behövs eller om kraven inte uppfylls, görs anmärkningar om bristerna och du uppmanas göra korrigeringar. Alla brister måste åtgärdas innan slutgiltigt godkännande kan ges.

Reservera tillräckligt med tid för godkännandet, emedan ansökningarna behandlas i den ordning de kommit in. Se till att dokumentationen är godkänd innan byggandet eller ombyggnaden inleds. På så sätt undviker du eventuella strukturella ombyggnader föranledda av brister i dokumentationen.

En lista på nödvändig dokumentation finns i föreskriften om besiktning av fartyg. Bifoga alla uppgifter som krävs. Om ansökan är bristfällig, ber handläggaren dig komplettera dokumentationen innan behandlingen inleds. 

4: Besiktning

När dokumentationen är godkänd, bör du ansöka om besiktning hos Traficoms tillsynsenhet eller klassificeringssällskapet. Gör ansökan senast fyra veckor före önskat besiktningsdatum.

Vid besiktningen försäkrar man sig om att fartyget är byggt och utrustat enligt den godkända projektdokumentationen och gällande regelverk.

5: Utfärdande av besiktningsdokument

När besiktningen är gjord utfärdar Traficom eller klassen nödvändiga besiktningsdokument. Se till att fartyget har alla nödvändiga dokument innan det sätts i trafik.

Ytterligare information om första besiktning av fartyg ges av specialsakkunnig Sten Sundberg, tfn 029 5346 463, sten.sundberg@traficom.fi.