Marin utrustning

Kraven angående marin utrustning på fartyg i internationell fart ingår i internationella konventioner och tillhörande koder. Samma krav tillämpas ofta på fartyg i inrikes fart.

Direktivet om marin utrustning

Inom EU har kraven på marin utrustning och förfarandena för dess godkännande fastställts i direktivet om marin utrustning 2014/90/EU. Direktivet har satts i kraft i Finland genom lagen om marin utrustning (1503/2011).

Vilken utrustning som omfattas av direktivet fastställs i kommissionens (Extern länk)genomförandeförordning, som uppdateras årligen.

Godkännande av utrustningen

Marin utrustning som ska uppfylla kraven i direktivet godkänns av ett anmält organ, som utfärdar ett certifikat om överensstämmelse för utrustningen. Att en sådan utrustning är godkänd framgår av det rattmärke som har fästs på utrustningen.

Marknadstillsyn

Traficom är den myndighet som i Finland ansvarar för marknadstillsynen av marin utrustning. Tillsynen är både proaktiv och reaktiv. Proaktiv tillsyn utförs där utrustning tillverkas och marknadsförs. Reaktiv tillsyn utförs på basis av anmälningar, då handräckning begärs och då det föranleds av observationer gjorda i samband med besiktning. I synnerhet om allvarliga brister uppdagas underrättas också de övriga EU-länderna om rönen.

Installation ombord

Den marina utrustningen måste vara godkänd enligt gällande bestämmelser när den installeras ombord. Att utrustningen är godkänd kontrolleras i samband med besiktning.

Underhåll

Den marina utrustningen ska hållas i gott skick och ständigt vara omedelbart tillgänglig och det ska finnas klara instruktioner om hur den ska testas och underhållas. 

 

Författningar och föreskrifter