Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Som en följd av sitt utträde ur EU (s.k. brexit) har Förenade kungariket (Storbritannien) räknats som ett tredjeland från och med den 1 januari 2021. Med ett tredjeland avses en stat som inte tillhör Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta påverkar även importen av vattenfarkoster och deras motorer.

Produkter som importeras från Storbritannien behandlas på samma sätt som produkter som importeras från andra tredjeländer (jfr USA).

Vattenfarkoster och motorer som omfattas av fritidsbåtsdirektivet ska vara CE-märkta och försedda med försäkran om överensstämmelse. Om CE-märkningen saknas ska en bedömning av färdigbyggd produkt (post-construction assessment - PCA) enligt fritidsbåtsdirektivet utföras på vattenfarkosten.

Även om det skulle vara fråga om en begagnad vattenfarkost eller motor ska en försäkran om överensstämmelse på finska eller svenska uppvisas vid import och registrering.

Vattenfarkoster och motorer som har tillverkats, släppts ut på marknaden eller använts inom det nuvarande EU/EES-området och senare exporterats till Storbritannien godkänns som sådana, om de därifrån senare importeras till Finland. Produkternas ursprung ska utredas för att säkerställa att de tidigare har varit i det nuvarande EU/EES-området.

Vattenfarkoster och motorer som har tillverkats och släppts ut på marknaden någon annanstans än i ett EU/EES-land och som importeras för fritidsbåtsbruk direkt från Storbritannien till Finland behandlas på samma sätt som andra produkter som importeras från tredjeländer.

Från och med den 1 januari 2021 har också ställningen förändrats för distributörer som importerar vattenfarkoster och deras motorer från Storbritannien. Eftersom de nu är importörer har också deras skyldigheter enligt lagen om fritidsbåtar (Extern länk) ändrats.

Tillverkarkoder och anmälda organ

Tillverkare som är etablerade i Storbritannien måste ansöka om en ny tillverkarkod hos de nationella myndigheterna i en EU-medlemsstat, om de har en tillverkarkod som är utfärdad av de brittiska myndigheterna.

Tillverkare som är etablerade i ett tredjeland, som har en tillverkarkod utfärdad av de brittiska myndigheterna och som ämnar släppa ut sina produkter på EU-marknaden måste ansöka om en ny tillverkarkod hos de nationella myndigheterna i en EU-medlemsstat.

Intyg enligt fritidsbåtsdirektivet som har utfärdats av anmälda organ etablerade i Storbritannien är inte längre giltiga inom EU/EES-området. Tillverkarna måste ansöka om nya intyg från anmälda organ som är etablerade inom EU/EES-området.

Export av vattenfarkoster till Storbritannien

Vattenfarkosterna måste uppfylla Storbritanniens UKCA-krav och de måste märkas enligt dessa krav. Under övergångsperioden (för tillfället fram till den 31 december 2024) godkänns också export av CE-märkta vattenfarkoster till Storbritannien. Tillverkarna måste ändå registrera sin tillverkarkod i Storbritannien.

Läs mera

Uppdaterad