Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sjötransport av farligt gods

Lagstiftningen om sjötransport av farliga och förorenande ämnen grundar sig på internationella konventioner antagna inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Syftet med regleringen är att främja sjösäkerheten och förhindra förorening av den marina miljön. 

Genom reglering och tillsyn tryggas transport- och fartygssäkerheten och säkerheten i hamnarna. Traficom ansvarar för tillsynen över både transporterna och lastningen och lossningen och, när det gäller styckegodstransport, för säkerheten ombord och i hamnen. Traficom övervakar sjötransporterna och inspekterar genom stickprov att fartygen är säkra, besättningarna kompetenta och att lasten hanteras på rätt sätt. 

Fartyg som transporterar olja, kemikalier, gas, fast gods i bulk eller förpackat farligt gods ska göra en anmälan om den farliga lasten till myndigheterna. Rapporteringen gäller alla fartyg som avgår från en finsk hamn och fartyg som kommer från en hamn utanför EU och är på väg till en finsk hamn. Uppgifterna lämnas elektroniskt i informationssystemet Portnet.

Rapporten om fartygsanlöpet och den farliga lasten ska lämnas 24 timmar innan fartyget anlöper en finsk hamn. Lastanmälan ska lämnas senast en timme efter att fartyget har angjort kaj. 

Författningar och föreskrifter om farligt gods

Internationella regelverk om sjötransport av farligt gods (Extern länk)

Annanstans på webben

Sjöfartsskydd vid transport av farligt gods

Traficom: Portnet (Extern länk)

Statistikcentralen: Utrikes sjöfart (Extern länk), Inrikes sjötrafik (Extern länk)

Uppdaterad