Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Digitalt färdskrivarkort

Syftet med det digitala färdskrivarsystemet är att förbättra trafiksäkerheten, säkerställa rättvisa konkurrensvillkor mellan olika transportföretag och -former samt att förbättra förarnas arbetsförhållanden. Digitala färdskrivare används i alla EU-länder och i AETR-medlemsstaterna (bl.a. Ryssland).

En digital färdskrivare är obligatorisk i följande fordon som registrerats första gången efter den 1 maj 2006:

 • inom godstrafiken fordon vars högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, överstiger 3,5 ton,
 • inom persontrafiken fordon som är konstruerade eller permanent inrättade för transport av mer än nio personer, inbegripet föraren.

Alla nya lastbilar och bussar som tas i bruk inom EU-området efter den 15 juni 2019 utrustas med den nya generationens digitala färdskrivare (smart färdskrivare). Nya funktioner är bl.a.

 • betydligt förbättrade informationssäkerhets- och dataskyddsegenskaper
 • bättre anslutningsmöjligheter till transportföretagens egna affärssystem
 • möjlighet att övervaka kör- och vilotider på distans
 • registrering av fordonets positionsdata.

Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för administrationen och distributionen av färdskrivarkort:

 • svarar för utfärdande av färdskrivarkort (e-tjänster)
 • låter tillverka färdskrivarkort
 • för ett register över färdskrivarkort
 • typgodkänner digitala färdskrivaranordningar och färdskrivarkort
 • beviljar tillstånd för verkstäder för färdskrivarkort
 • sköter kontakterna med myndigheter och system i andra länder.

Transport och kommunikationsverket utfärdar förarkort till en sökande som

1) har körrätt för ett fordon som avses i artikel 3.1 i färdskrivarförordningen,

2) har sin normala hemvist enligt artikel 26 i färdskrivarförordningen i Finland, och

3) inte har ett giltigt förarkort eller som har gjort en ansökan om förnyelse av ett kort vars giltighetstid löpt ut.

Förarkort utfärdas också till en sökande som begär att ett förarkort som utfärdats i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska bytas ut i Finland på det sätt som anges i artikel 30 i färdskrivarförordningen.

Transport- och kommunikationsverket utfärdar företagskort till en sökande som är antecknad i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens företags- och organisationsdatasystem.

Transport- och kommunikationsverket utfärdar verkstadskort till en sökande som har beviljats tillstånd enligt 180 § i fordonslagen för installation och reparation av digitala färdskrivare.

Transport- och kommunikationsverket utfärdar kontrollkort till en tillsynsmyndighet på ansökan.

 

 

FÖRAR- OCH FÖRETAGSKORT SÖKS HOS TRAFICOMS TJÄNSTEPRODUCENT AJOVARMA

VERKSTADS- OCH KONTROLLKORT SÖKS HOS TRAFICOM