Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Enskilt godkännande

Med enskilt godkännande avses det förfarande där godkännandemyndigheten försäkrar att ett enskilt nytt fordon i klass M, N eller O överensstämmer med kraven. Fordonets ägare, tillverkare, tillverkarens företrädare eller importören kan ansöka om enskilt godkännande.

Enskilt godkännande delas in i nationellt och EU-enskilt godkännande. Ett fordon som fått ett nationellt enskilt godkännande kan enbart tas i bruk/registreras i Finland utan auktorisering från andra medlemsländer. Ett fordon som fått ett EU-enskilt godkännande kan tas i bruk/registreras i vilken EU-medlemsstat som helst.

Transport- och kommunikationsverket Traficom är godkännandemyndighet i Finland och ansvarar för att arrangera enskilda godkännanden och för att bevilja EU-enskilda godkännanden. Traficom beviljar nationella enskilda godkännanden genom att anskaffa de nödvändiga tjänsterna av sina avtalspartners.

Nationellt eller EU-enskilt godkännande?

För fordon som registreras i Finland utförs i allmänhet ett nationellt enskilt godkännande. Det nationella enskilda godkännandet är i kraft i Finland, men kan även erkännas i andra medlemsländer ifall godkännandet överensstämmer med kraven i medlemslandet i fråga.

Istället för det nationella enskilda godkännandet kan man ansöka om EU-enskilt godkännande för fordonet. EU-medlemsländer måste godkända ett EU-enskilt godkännande utan andra skilda förfaranden för erkännande. EU-enskilt godkännande har inga nationella befrielser, varför förfarandet i allmänhet är både mer stringent och även dyrare både för godkännandets och för de nödvändiga utredningarnas del.

Ett nationellt enskilt godkännande kan beviljas alla fordon i kategorierna M, N och O. EU-enskilt godkännande kan enbart beviljas fordon i kategorierna M1 och N1 samt fordon avsedda för särskilda ändamål.

För det nationella enskilda godkännandet kan man tillämpa nationella befrielser för metoden att påvisa överenstämmelse med kraven enligt Traficoms bilföreskrift, bilaga 1. Utredningarna för EU-enskilt godkännande motsvarar utredningarna som krävs för EU-typgodkännandet. Därför kan man inte till exempel använda godkända sakkunnigas utredningar som en del av påvisande av överensstämmelse med kraven för EU-enskilda godkännanden, utan utredningarna ska vara utfärdade av utsedda tekniska tjänster.

Uppdaterad