Principer i den nya vägtrafiklagen

För att vägtrafiken ska fungera och vara säker är det viktigt att vi kan lita på att alla trafikanter följer trafikreglerna. I den nya vägtrafiklagen ingår också en skyldighet att vara förutseende.

Allmänna skyldigheter för vägtrafikanter

En vägtrafikant ska följa trafikreglerna och iaktta den omsorg och försiktighet som krävs med hänsyn till omständigheterna för att undvika fara och skada.

Trafiken får inte i onödan hindras eller störas. Ett fordon får inte köras med omotiverat låg hastighet eller i onödan plötsligt bromsas.

Skyldighet för vägtrafikanter att vara förutseende

En ny princip i vägtrafiklagen är vägtrafikanternas skyldighet att vara förutseende. En vägtrafikant ska för undvikande av fara och skada förutse andra vägtrafikanters agerande och anpassa det egna agerandet enligt det för att främja en smidig och trygg trafik.

Tryggt framförande av fordon

Ett fordons hastighet och avstånd till andra vägtrafikanter ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Tryggt framförande av fordon innebär att vägens skick, vädret, väglaget, sikten, fordonets belastning och lastens art samt andra omständigheter beaktas. Kontrollen över fordonet måste kunna behållas i alla trafiksituationer.

Ett fordon måste kunna stannas på den del av den framförvarande vägen som går att överblicka och i alla situationer som går att förutse.

Fordons användning

Ett motordrivet fordon ska användas så att dess motor eller övriga anordningar inte orsakar oskäligt buller, oskäliga luftföroreningar eller oskälig olägenhet för fordonets passagerare, andra vägtrafikanter eller omgivningen.

Ett fordon ska lastas så att lasten inte kan utgöra fara för personer, orsaka skador på egendom, släpa i marken, falla ned på vägen, orsaka störande dammbildning eller annan jämförbar olägenhet. Lasten får inte heller framkalla onödigt buller.

Biståndsskyldighet

Alla vägtrafikanter ska efter sin förmåga bistå skadade på en olycksplats och medverka i de åtgärder till vilka olyckan ger anledning.