Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sökande av ändring av fordonsskatt

Du kan söka rättelse eller lättnad i ett skattebeslut som du fått. Begäran om omprövning ska lämnas in till Traficom skriftligen inom tre (3) år från utgången av skatteperioden när get gäller fordonsskatt och senast den 60 dagen efter dagen för delfåendet av beslutet när det gäller tilläggsskatt.

Sökande av ändring av fordonsskatt

Du kan söka rättelse eller lättnad i ett skattebeslut som du fått. Besvärsskriften ska inlämnas till Traficom skriftligen inom tre (3) år från utgången av skatteperioden. Observera att skatten ska betalas på förfallodagen oavsett ändringssökande. Att begära omprövning är kostnadsfritt.

Tidsfristen för begäran om omprövning av fordonsskatt är tre (3) år från utgången av den skatteperiod då debiteringen gjordes eller borde ha gjorts, dock alltid minst 60 dagar från dagen för delfåendet av beslutet, om ärendet inte annars är anhängigt eller har avgjorts genom ett beslut angående besvär.  

Tidsfristen för begäran om omprövning av tilläggsskatt är den 60 dagen efter dagen för delfåendet av beslutet, denna dag borträknad.

Skatterättelse

En skattskyldig eller en annan part kan skriftligen söka rättelse i ett skattebeslut hos Traficom. Besvärsskriften kan skickas per post, e-post eller med bud. 

Besvärstiden är tre (3) år från utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller då den borde ha debiterats, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet, ifall ärendet inte i övrigt är anhängigt eller avgjort med ett beslut angående besvär. 

Av besvärsskriften ska följande framgå:

  • sökandens namn
  • kontaktinformation (adress och telefonnummer) och
  • beslut i vilket rättelse söks
  • krav inklusive motiveringar.

 Följande bifogas besvärsskriften:

  • Beslutet eller en kopia av det beslut som är föremål för besvär samt
  • övriga handlingar som stöder besväret.

Besväret ska undertecknas. En besvärsskrift som skickats elektroniskt behöver inte undertecknas om den innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde ska ombudet bifoga en fullmakt till besväret. Besväret ska skickas till Traficom så att det är framme innan förfallotiden löper ut.

Besväret ska skickas via e-post till kirjaamo@traficom.fi eller per post till Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320, 00059 TRAFICOM.

Skattelättnad

Traficom kan på ansökan befria från eller bevilja uppskov på en fordonsskatt som är betald eller ska betalas och på betalningen av ränta på fordonsskatten helt eller delvis. Befrielse från betalning av skatten kan beviljas och betalningen kan skjutas upp av särskilda skäl. Skattelättnad beviljas inte enbart på grundval av att den skattskyldige är betalningsoförmögen.

Skicka en fritt formulerad ansökan om lättnad via e-post till kirjaamo@traficom.fi eller per post till Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320, 00059 TRAFICOM

Återkallelse av användningsförbud

På ansökan kan Traficom av synnerligen vägande skäl återkalla ett användningsförbud.

Användning av fordonet kan tillåtas endast om en domstol har beslutat om inledning av skuldsanering eller skuldreglering i fråga om den som lämnat skatten obetald, varvid tingsrättens beslut ska bifogas ansökan.

Användningsförbudet kan också återkallas om det kan anses att fordonets ägare eller innehavare inte har känt till och inte har kunnat känna till att skatten är obetald och det med beaktande av omständigheterna kan anses vara oskäligt att förbjuda att fordonet används.       

Skicka en fritt formulerad ansökan via e-post till kirjaamo@traficom.fi eller per post till Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320, 00059 TRAFICOM   

 

Uppdaterad