Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande av uppgifter ur trafik- och transportregistret

Traficom upprätthåller ett elektroniskt trafik- och transportregister som innehåller uppgifter om trafikmedel, dvs. om fordon, luftfartyg, fartyg och farkoster, järnvägsmateriel och anordningar som har samband med dem samt om tillstånd för verksamhetsutövare, anmälningspliktig verksamhet samt transportrelaterade persontillstånd. Trafik- och transportregistret är i princip ett offentligt register och uppgifter ur registret kan lämnas ut till myndigheter, företag och privatpersoner. Om man vill kan man ändå begränsa utlämnandet av sina egna uppgifter.

Utlämnande av offentliga uppgifter via ett öppet gränssnitt

Med ett öppet gränssnitt avses ett gränssnitt vars egenskaper är offentliga och tillgängliga utan begränsande villkor. I ett öppet gränssnitt har alla som har tillgång till det allmänna datanätet och möjlighet att använda ett öppet gränssnitt möjlighet att utan kostnad ta del av de uppgifter som finns i gränssnittet.

Traficom lämnar ut offentliga uppgifter via ett öppet gränssnitt så att uppgifterna inte kan kopplas till en fysisk eller juridisk person. Ett undantag till detta är uppgifter som gäller tillstånd för verksamhetsutövare inom transport. Sådana här uppgifter som kan lämnas ut via ett öppet gränssnitt är identifieringsnumret på ett giltigt tillstånd för verksamhetsutövare, tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter för verksamheten.

Företag kan till exempel producera och tillhandahålla söktjänster som grundar sig på ett öppet gränssnitt och som gör det möjligt att söka tjänsteleverantörer inom ett visst område.

Utlämnande av offentliga uppgifter i enskilda fall

Med utlämnande av uppgifter i enskilda fall avses enstaka uppgifter som lämnas ut på basis av en viss identifieringsuppgift.

Dessa uppgifter lämnas ut till exempel via SMS-tjänster som företag erbjuder.

Var och en har rätt att genom utlämnande av uppgifter i enskilda fall få följande uppgifter:

  1. på basis av företags- och organisationsnummer uppgift om namnet på och kontaktuppgifterna för innehavaren av tillstånd för verksamhetsutövare, tillståndets nummer och giltighetstid, ansvarspersonens namn, eller, om verksamhetsutövaren är en fysisk person, på basis av för- och släktnamn, personbeteckning eller någon annan identifieringsuppgift, uppgift om verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter till arbetet
  2. på basis av registreringstecken eller identifieringsnummer (tillverkningsnummer) uppgift om trafikmedlet och dess ägares och innehavares, användares och deras företrädares namn, adress och andra kontaktuppgifter samt uppgift om besiktningar, beskattning, inteckningar och försäkringstagare
  3. på basis av för- och släktnamn, personbeteckning eller någon annan identifieringsuppgift, uppgift om en persons rätt att framföra ett trafikmedel eller om giltighetstiden för och omfattningen på något annat persontillstånd.

Utlämnande av offentliga uppgifter för ändamål som har samband med transporter

Traficom lämnar ut uppgifter ur trafik- och transportregistret för olika ändamål som har samband med transporter. Sådana är till exempel tillhandahållande och utveckling av trafiktjänster, enkäter och undersökningar, adress- och informationstjänster, direktmarknadsföring och uppdatering av registeruppgifter. Detta innebär till exempel att företag som använder informationen, såsom verkstäder eller besiktningsställen, utifrån den information de får från registret kan söka reservdelar till bilar och skicka kallelse till besiktning.

Om ett företag vill använda uppgifter om fordon eller farkoster för ovannämnda ändamål ska företaget kontakta de företag som har ingått avtal med Traficom.

Man kan få uppgifter om vattenfarkoster för ändamål som har samband med transporter, till exempel direktmarknadsföring, även i Traficoms tjänst Dataprodukter för farkoster (Extern länk)

När det gäller utlämnande av uppgifter för ändamål som har samband med transporter inom sjöfarten, luftfarten och spårtrafiken, kontakta tietojenluovutus(at)traficom.fi.

Utlämnande av uppgifter för utvecklings- och innovationsverksamhet

Traficom får i enskilda fall lämna ut anonymiserade och sekretessbelagda uppgifter för sådan utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och tillhandahålla trafiksystem och trafiktjänster, öka medvetenheten om och förståelsen för trafiksystem och trafiktjänster samt förbättra trafiksäkerheten och främja uppnåendet av miljömålen för trafiken.

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter och till dem som sköter lagstadgade uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Traficom rätt att till andra myndigheter och till andra som sköter lagstadgade uppgifter lämna ut sådana uppgifter ur registret som är nödvändiga för att fullgöra deras lagstadgade uppgifter.

Till andra som sköter lagstadgade uppgifter hör till exempel besiktningsställen, företag som registrerar fordon samt indrivningsbolag som har antecknats som aktörer som bedriver indrivningsverksamhet.

För ytterligare information, kontakta tietojenluovutus(at)traficom.fi.

Utlämnande av uppgifter ur andra register 

Uppgifter ur andra register som Traficom upprätthåller lämnas ut för myndighetsuppgifter och från fall till fall för andra ändamål. Kontakta tietojenluovutus(at)traficom.fi.