Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande av uppgifter ur trafik- och transportregistret

Traficom upprätthåller ett elektroniskt trafik- och transportregister som innehåller uppgifter om trafikmedel, dvs. om fordon, luftfartyg, fartyg och farkoster, järnvägsmateriel och anordningar som har samband med dem samt om tillstånd för verksamhetsutövare, anmälningspliktig verksamhet samt transportrelaterade persontillstånd. Trafik- och transportregistret är i princip ett offentligt register och uppgifter ur registret kan lämnas ut till myndigheter, företag och privatpersoner. Om man vill kan man ändå begränsa utlämnandet av sina egna uppgifter.

Utlämnande av offentliga uppgifter via ett öppet gränssnitt

Med ett öppet gränssnitt avses ett gränssnitt vars egenskaper är offentliga och tillgängliga utan begränsande villkor. I ett öppet gränssnitt har alla som har tillgång till det allmänna datanätet och möjlighet att använda ett öppet gränssnitt möjlighet att utan kostnad ta del av de uppgifter som finns i gränssnittet.

Traficom lämnar ut offentliga uppgifter via ett öppet gränssnitt så att uppgifterna inte kan kopplas till en fysisk eller juridisk person. Ett undantag till detta är uppgifter som gäller tillstånd för verksamhetsutövare inom transport. Sådana här uppgifter som kan lämnas ut via ett öppet gränssnitt är identifieringsnumret på ett giltigt tillstånd för verksamhetsutövare, tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter för verksamheten.

Företag kan till exempel producera och tillhandahålla söktjänster som grundar sig på ett öppet gränssnitt och som gör det möjligt att söka tjänsteleverantörer inom ett visst område.

Utlämnande av offentliga uppgifter i enskilda fall

Med utlämnande av uppgifter i enskilda fall avses enstaka uppgifter som lämnas ut på basis av en viss identifieringsuppgift.

Dessa uppgifter lämnas ut till exempel via SMS-tjänster som företag erbjuder.

Var och en har rätt att genom utlämnande av uppgifter i enskilda fall få följande uppgifter:

 1. på basis av företags- och organisationsnummer uppgift om namnet på och kontaktuppgifterna för innehavaren av tillstånd för verksamhetsutövare, tillståndets nummer och giltighetstid, ansvarspersonens namn, eller, om verksamhetsutövaren är en fysisk person, på basis av för- och släktnamn, personbeteckning eller någon annan identifieringsuppgift, uppgift om verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter till arbetet
 2. på basis av registreringstecken eller identifieringsnummer (tillverkningsnummer) uppgift om trafikmedlet och dess ägares och innehavares, användares och deras företrädares namn, adress och andra kontaktuppgifter samt uppgift om besiktningar, beskattning, inteckningar och försäkringstagare
 3. på basis av för- och släktnamn, personbeteckning eller någon annan identifieringsuppgift, uppgift om en persons rätt att framföra ett trafikmedel eller om giltighetstiden för och omfattningen på något annat persontillstånd.

Utlämnande av offentliga uppgifter för ändamål som har samband med transporter

Traficom lämnar ut uppgifter ur trafik- och transportregistret för olika ändamål som har samband med transporter. Sådana är till exempel tillhandahållande och utveckling av trafiktjänster, enkäter och undersökningar, adress- och informationstjänster, direktmarknadsföring och uppdatering av registeruppgifter. Detta innebär till exempel att företag som använder informationen, såsom verkstäder eller besiktningsställen, utifrån den information de får från registret kan söka reservdelar till bilar och skicka kallelse till besiktning.

Om ett företag vill använda uppgifter om fordon eller farkoster för ovannämnda ändamål ska företaget kontakta de företag som har ingått avtal med Traficom.

Man kan få uppgifter om vattenfarkoster för ändamål som har samband med transporter, till exempel direktmarknadsföring, även i Traficoms tjänst Dataprodukter för farkoster (Extern länk)

När det gäller utlämnande av uppgifter för ändamål som har samband med transporter inom sjöfarten, luftfarten och spårtrafiken, kontakta tietojenluovutus(at)traficom.fi.

Utlämnande av uppgifter för utvecklings- och innovationsverksamhet

Traficom får i enskilda fall lämna ut anonymiserade och sekretessbelagda uppgifter för sådan utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och tillhandahålla trafiksystem och trafiktjänster, öka medvetenheten om och förståelsen för trafiksystem och trafiktjänster samt förbättra trafiksäkerheten och främja uppnåendet av miljömålen för trafiken.

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter och till dem som sköter lagstadgade uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Traficom rätt att till andra myndigheter och till andra som sköter lagstadgade uppgifter lämna ut sådana uppgifter ur registret som är nödvändiga för att fullgöra deras lagstadgade uppgifter.

Till andra som sköter lagstadgade uppgifter hör till exempel besiktningsställen, företag som registrerar fordon samt indrivningsbolag som har antecknats som aktörer som bedriver indrivningsverksamhet.

För ytterligare information, kontakta tietojenluovutus(at)traficom.fi.

Utlämnande av uppgifter ur andra register 

Uppgifter ur andra register som Traficom upprätthåller lämnas ut för myndighetsuppgifter och från fall till fall för andra ändamål. Kontakta tietojenluovutus(at)traficom.fi.

Utlämnande av uppgifter för forskningsändamål

Uppgifter kan lämnas ut ur Traficoms register för vetenskaplig forskning. 

Innan uppgifter lämnas ut till forskare fattar Traficom ett förvaltningsbeslut om tillstånd att få uppgifter.

Ansökan om tillstånd att få uppgifter

Ansökan om utlämnande av uppgifter för forskningsändamål görs alltid genom att fylla i blanketten Begäran om utlämnande av uppgifter - vetenskaplig forskning (Extern länk) (på finska). I blanketten uppges bland annat basuppgifter om sökanden samt uppgifterna som begärs och deras användningsändamål. 

Till begäran ska alltid fogas en forskningsplan. Av forskningsplanen ska framgå: 

 • användningsändamålet för uppgifterna
 • den ansvariga föreståndaren för forskningen eller gruppen som ansvarar för den
 • tidsschemat för forskningen, vilka uppgifter som behövs i forskningen (uppgifterna som lämnas ut ska individualiseras)
 • huruvida man har för avsikt att kombinera uppgifterna med material som har hämtats ur andra register 
 • hur uppgifterna skyddas under projektets gång
 • vad som händer med uppgifterna då forskningen avslutats
 • hur forskningsresultaten publiceras och utnyttjas.

Om man begär att personuppgifter lämnas ut för forskning ska det av forskningsplanen framgå om det är nödvändigt att i forskningen avvika från den registrerades rättigheter som fastställs i artikel 15, 16, 18 och 21 EU:s allmänna dataskyddsförordning. Till Traficom ska också skickas ett register över behandling enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen eller någon annan redogörelse i vilken man uppger den personuppgiftsansvarige, dem som genomför forskningen, dvs. de personer som i samband med forskningen är behöriga att behandla personuppgifter, uppgifternas användningsändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, principerna för registerskydd, huruvida uppgifter överförs till områden utanför EU eller EES samt hur uppgifterna lagras och förstörs. 

Om man i samband med forskningen behandlar personuppgifter som avses i artikel 9.1 och artikel 10 i dataskyddsförordningen (tidigare känsliga uppgifter, till exempel uppgifter om hälsa), ska man dessutom utarbeta en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen. Konsekvensbedömningen ska lämnas in skriftligen för kännedom till dataombudsmannen innan behandlingen inleds och eventuellt till Traficom om så begärs. 

Om det är fråga om en enkätundersökning ska frågeformulären och följebrevet som skickas till undersökningens deltagare även skickas till Traficom tillsammans med begäran om utlämnande av uppgifter.

Av följebrevet ska framgå: 

 • vem som ger ytterligare information om forskningen
 • vilken organisation som är registeransvarig för forskningsregistret 
 • vilka som är samarbetsparter för forskningen och vilken roll dessa parter har
 • forskarens namn
 • huruvida det är fråga om en engångsundersökning eller uppföljningsundersökning
 • huruvida uppgifter på personnivå lämnas ut till någon
 • adresskällan
 • att det är frivilligt att delta i enkätundersökningen
 • vad som händer med uppgifterna då forskningen avslutats 
 • hur länge uppgifterna lagras och hur de förstörs.

För ytterligare information, kontakta tietojenluovutus(at)traficom.fi

Uppdaterad