Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar

Stöd kan beviljas för anskaffning av en el- eller gasdriven paketbil. Stödet kan beviljas till privatpersoner och företag. Innan en bindande anskaffning eller långtidshyrning av fordonet ska den som söker stödet lämna in en ansökan där en plan för anskaffningen av fordonet framgår. Anskaffningsstöd för paketbilar kan sökas mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2024.

ANSLAGET SOM RESERVERATS FÖR STÖDET

En förutsättning för beviljande av stödet är att det finns tillgängligt anslag som reserverats i statens budget för utbetalningen av stödet.

Se uppdaterad anslagssituation. (Extern länk)

Förutsättningar för beviljande av stöd:

Det fordon som skaffas

 • Paketbilen drivs helt av el eller så är gas dess huvudsakliga drivkraft.
 • Paketbilen som anskaffas eller långtidshyrs är ny och har aldrig registrerats.
 • Fordonet har skaffats först efter att ett villkorligt beslut har givits i ärendet.
 • Anskaffningspriset för en liten paketbil får vara högst 50 000 euro.

Sökanden

 • Förbinder sig till att göra första registreringen av det fordon som skaffas i Finland.
 • Förbinder sig till att hålla fordonet som anskaffas i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland i minst 1 år efter den första registreringen.
 • Den sökande förbinder sig till att hyra och hålla bilen som långtidshyrs i sin ägo eller besittning i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland i minst tre år.
 • Om sökanden är en privatperson ska fordonet anskaffas eller långtidshyras för den sökandes eget bruk.
 • Anskaffningsstöd beviljas inte till företag i svårigheter . Anskaffningsstödet kan beviljas endast om det inte beviljats annat stöd från statens medel för anskaffningen. Solvensen konstateras utifrån försäkran om att företaget inte är i svårigheter på sökandens ansökan.

Övriga förutsättningar

 • Anskaffningsstöd kan beviljas endast en gång för samma paketbil.
 • Under ett kalenderår kan anskaffningsstöd beviljas
 • åt en privatperson för att skaffa en ny eldriven eller gasdriven paketbil
 • åt ett företag för att skaffa högst fem nya eldrivna eller gasdrivna paketbilar.
 • Det finns tillgängligt anslag som reserverats i statens budget för utbetalningen av stödet.
 • En förutsättning för beviljandet av stödet är att stödets syfte och mål även uppfylls enligt statsunderstödslagen.
 • På grund av kriget i Ukraina har det införts sanktioner mot fysiska personer. Det är förbjudet att göra penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt tillgängliga till förmån för sådana personer. Anskaffningsstöd eller konverteringsstöd beviljas inte till sökanden som finns upptagna i sanktionsförteckningen eller till juridiska personer vars verkliga huvudman omfattas av sanktionerna.Ytterligare information om sanktionerna finns bland annat på utrikesministeriets webbplats: https://um.fi/pakotteet-maittain/-/asset_publisher/4MioQZzZJNVo/content/ukrainan-tilanne-pakotteet/385142 (Extern länk) (på finska)

 

Gör så här

1: Gör en ansökan om anskaffningsstödet

Gör en ansökan om anskaffningsstödet innan en bindande anskaffning av fordonet. I ansökan ska framgå en plan på anskaffningen av fordonet. Med bindande anskaffning avses ett beställnings- eller köpeavtal. Läs dessa anvisningar om du vill ge en annan part fullmakt att sköta dina ärenden.

I ansökan ska anges

 • I ansökan om anskaffningsstöd ska anges en detaljerad plan eller beskrivning av anskaffningen eller långtidshyrningen av fordonet.
 • Företaget ska påvisa de stödberättigande kostnaderna  med det intyg (jämförelsepris) som försäljaren eller importören ger och som bifogas till ansökan.

Innan ansökningsblanketten kan fyllas i ställs några förfrågor. Sedan kan du fylla i ansökan om förutsättningarna för ansökan uppfylls.

2: Traficom fattar ett villkorligt beslut om stödet

Traficom fattar ett villkorligt beslut och reserverar det ansökta stödets belopp i budgeten, ifall villkoren för beviljandet av stödet uppfylls. Du kan skaffa fordonet som är föremål för stödet först efter att du fått det villkorliga beslutet.

Du får information om det villkorliga beslutet till den e-postadress du angett i ansökan. Det går inte att söka ändring i det villkorliga beslutet.

Traficom kan alltid begära tilläggsutredning för att kontrollera faktorer som gäller beviljandet av stödet.

3: Köp en el- eller gasdriven paketbil

Du kan skaffa fordonet som är föremål för stödet först efter att du fått det villkorliga beslutet.

4: Skicka in beställnings- eller köpeavtalet

Beställnings- eller köpeavtalet ska lämnas in till Traficom inom två månader från det villkorliga beslutet. När det gäller långvarig hyra (leasing) ska du skicka in hyresavtalet. Om sökanden inte har lämnat in beställnings- eller köpeavtalet inom utsatt tid förkastar Traficom ansökan.

Lämna in uppgifterna enligt anvisningarna som följde med det villkorliga beslutet.

5: Bekräftande och utbetalning av stödet

Beslutet om beviljandet av stödet kan fastställas efter första registreringen av fordonet om fordonet i fråga registreras i stödmottagarens namn i trafik- och transportregistret eller i Ålands fordonsregister. Stödet betalas enligt beslutet om bekräftelse.

Den som ansöker om stödet ska meddela Traficom om att fordonet som ansökan gäller har registrerats för första gången. Meddela uppgifterna enligt anvisningarna du fick under ansökningsförfarandet.

Vad ska jag göra om det uppskattade datumet för första registreringen som angetts i ansökan skjuts fram?

Meddela Traficom om att fordonets första registrering har fördröjts senast två månader från det uppskattade datumet för första registreringen enligt de anvisningar du fått i ansökningsförfarandet.

Om dröjsmålet för första registreringen inte anmäls konstaterar Traficom genom beslut att beslutet om beviljandet av anskaffningsstöd har förfallit.

KUNDTJÄNST

Traficoms rådgivning, tfn 029 534 5100 (vardagar kl. 8–16.15).