Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansök om ett godstrafiktillstånd som ger dig rätt att bedriva yrkesmässig godstransport med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 3,5 ton. Du kan även ansöka om ett lätt godstrafiktillstånd om du bedriver yrkesmässig godstransport i internationell vägtrafik med ett motorfordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 2,5 ton men högst 3,5 ton.

Den 25 juni 2024 har det skett ändringar i lagstiftningen kring driften av godstransporter:

Europeiska unionens sanktionspaket mot Ryssland och Belarus förbjuder företag som är etablerade i unionen att bli vägtransportföretag om det ryska eller belarusiska ägarskapet är 25 procent eller mer.  Detta innebär att Traficom inte beviljar godstrafiktillstånd till en aktör vars andel ägare med rysk eller belarusisk bakgrund överskrider den gräns som anges i sanktionsförordningen.

Förbudet gäller från och med den 26 juli 2024 (ryska ägarskapet) och från och med den 2 augusti (belarusiska ägarskapet) även alla transportföretag som etablerats i unionen efter den 8 april 2022. Dessa företag kan inte längre sköta godstransporter inom EU eller bedriva transittrafik genom EU-länderna. 

Förbudet gäller inte vägtransportföretag som är etablerade i unionen och som ägs till minst 25 procent av ryska eller belarusiska medborgare, om dessa också är medborgare i en medlemsstat eller har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat.

Transportföretaget ska på begäran uppvisa uppgifter om sin ägarstruktur.

Ändringen av sanktionsförordningen (EU) nr 833/2014 har publicerats i EU:s officiella tidning den 24 juni 2024 och den har trätt i kraft den 25 juni 2024. Ändringen av sanktionsförordningen (EG) nr 765/2006 har publicerats i EU:s officiella tidning den 29 juni 2024 och den har trätt i kraft den 30 juni 2024.

Europeiska unionens sanktionspaket mot Ryssland och Belarus förbjuder företag som är etablerade i unionen att bli vägtransportföretag om det ryska eller belarusiska ägarskapet är 25 procent eller mer. Det betyder att Traficom inte registrerar anmälningar om bedrivande av godstrafk om andelen ägare med rysk eller belarusisk bakgrund överskrider den gräns som anges i sanktionsförordningen.

Gör så här:

2

Ansök om godstrafiktillstånd

Du kan ansöka om ett godstrafiktillstånd elektroniskt i sektionen trafiktillstånd inom vägtrafiken i tjänsten Mina ärenden. Om du vill ansöka om ett lätt godstrafiktillstånd ska du använda en utskrivbar blankett (se alternativ servicekanal).

I ärenden som gäller bedrivande av trafik väljer fysiska personer ”Uträtta personliga ärenden” som sin roll och juridiska personer ”Uträtta ärenden för ett företag/en organisation”. En fysisk person som är sökande eller tillståndshavare uträttar således alltid ärenden som person och inte som representant för sin firma. Endast en person som har rätt att representera transportföretaget antingen med fullmakt eller på basis av en roll som anges i handelsregistret utan särskild fullmakt kan utföra ärenden på ett företags vägnar.

Till ansökan ska i regel en utredning om sökandens solvens bifogas.

En kopia av ett intyg över sökandens/den trafikansvariges yrkeskompetens ska i allmänhet lämnas in endast om sökanden/den trafikansvarige inte har tidigare ansvar i anslutning till godstrafiktillstånd i egenskap av tillståndshavare eller trafikansvarig, och om personens yrkeskompetens har erhållits före den 1 september 2006.

Ansökningsavgiften på 290 euro betalas i tjänsten. Avgiften återbetalas inte även om tillståndet inte kan beviljas eller ansökan återkallas.