Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Raideliikenteen säädösseurannan luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut keskeiset raideliikennettä koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja Euroopan unionin säädökset sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt ja määräyshankepäätökset. Säädösseurannan lopussa on lisäksi luettelo muutamasta vuoden 2023 aikana julkaistusta keskeisestä säädöksestä.

Eduskunnalle annetut raideliikenteen hallituksen esitykset (seurattu 10/2023 saakka)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta HE 24/2023 (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön säädöshankkeet:

Hallituksen esitys laiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (LVM002:00/2023 (Ulkoinen linkki))

Hallituksen esitys kyberturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi (Ulkoinen linkki) lausunnoille

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut raideliikennettä koskevat säädökset (seurattu 240/2023 saakka)

Lait:

Laki eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä (138/2023) (Ulkoinen linkki)

Asetukset:

-

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset (seurattu 60/2023 saakka)

-

EU-tason kansainväliset sopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut raideliikennettä koskevat säädökset

Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) tarkastuspaketti 2023 on tullut voimaan 28.9.2023.

YTE 2023 -tarkastuspaketti (TSI Revision Package 2023) sisältää muutoksia yhteentoimivuuden teknisiin eritelmiin koskien rautatiejärjestelmän energiaosajärjestelmää (ENE), infrastruktuuriosajärjestelmää (INF), liikkuvan kaluston osajärjestelmää veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto (LOC&PAS), rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – melu” (NOI), käyttötoimintaa ja liikenteenhallintaa (OPE), liikuntarajoitteisia henkilöitä (PRM) ja liikkuvaa kalustoa - tavaraliikenteen vaunut (WAG) sekä ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän (control, command and signalling, CCS) uudelleenlaatimisen. Myös infrastruktuurirekisteriin (RINF) ja hyväksyttyjen kalustotyyppien rekisteriin (ERATV) on tehty muutoksia.

EU-asetukset:


Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1693, annettu 10 päivänä elokuuta 2023, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/773 muuttamisesta (Ulkoinen linkki) 


Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1694, annettu 10 päivänä elokuuta 2023, asetusten (EU) N:o 321/2013, (EU) N:o 1299/2014, (EU) N:o 1300/2014, (EU) N:o 1301/2014, (EU) N:o 1302/2014 ja (EU) N:o 1304/2014 sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/777 muuttamisesta (Ulkoinen linkki) 


Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1695, annettu 10 päivänä elokuuta 2023, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja asetuksen (EU) 2016/919 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Direktiivit:

-

Päätökset:

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2023/1696, annettu 10 päivänä elokuuta 2023, täytäntöönpanopäätöksen 2011/665/EU muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 48 artiklassa tarkoitettua hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaista rekisteriä koskevan eritelmän osalta (Ulkoinen linkki)

Traficomin antamat määräykset / lausuntopyynnöt / määräyshankepäätökset (seurattu 13.10.2023 saakka)

Määräyshankepäätös: Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä (Ulkoinen linkki)

Määräyshankepäätös: Rautatieyrityksen toimilupa (Ulkoinen linkki)

Määräyshankepäätös: Rautateiden liikkuva kalusto (Ulkoinen linkki)

Määräyshankepäätös: Rautateiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä (Ulkoinen linkki)

Määräyshankepäätös: Rautatiejärjestelmän enrgiaosajärjestelmä (Ulkoinen linkki)

Vuonna 2023 julkaistut raideliikennettä koskevat säädökset

Lait:

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (541/2023) (Ulkoinen linkki)

Asetukset:

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 925/2023 (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus rautatiematkustajien oikeuksia koskevista poikkeuksista eräillä lähijunaliikenteen yhteysväleillä 166/2023 (Ulkoinen linkki)

Direktiivit:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2022/2555, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022, toimenpiteistä kyberturvallisuuden yhteisen korkean tason varmistamiseksi kaikkialla unionissa, asetuksen (EU) N:o 910/2014 ja direktiivin (EU) 2018/1972 muuttamisesta sekä direktiivin (EU) 2016/1148 kumoamisesta (NIS 2 -direktiivi) (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja:

 Lakimies Ilona Heiskanen, ilona.heiskanen(at)traficom.fi 

 Johtava asiantuntija Une Tyynilä, une.tyynila(at)traficom.fi