Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma, -suunnitelma ja suorituskykymittarit

FASP-kuvakkeita

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma FASP

Mikä FASP

Suomen ilmailun Turvallisuusohjelma FASP on Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan järjestelmätason kuvaus. 

Se koostuu neljästä osa-alueesta ja sisältää myös ICAOn kuvaamat 8 kriittistä turvallisuuden elementtiä, jotka valtioiden pitää huolehtia toimintakuntoon.

Osa-alueet:

  1. Turvallisuuspolitiikka, -tavoitteet ja resurssit 
  2. Turvallisuusriskien hallinta
  3. Turvallisuuden varmistaminen
  4. Turvallisuuden edistäminen.

Turvallisuusohjelman liitteitä ovat Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma (Liite 1) ja Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja -mittarit (Liite 2). FASPin ja sen liitteiden päivitystarve arvioidaan vuosittain.

Miksi FASP

Turvallisuudenhallinnan mekanismit ovat ne järjestelmätason keinot, joilla ilmailun turvallisuutta ylläpidetään ja parannetaan kansainvälisellä, kansallisella ja toimijatasolla.  Ilmailun turvallisuusohjelmat, kuten Suomessa FASP, ovat Kansallisen tason elementti ilmailun turvallisuudenhallintaan. FASPin ja sen liitteiden avulla Suomen ilmailun turvallisuudenhallintaa tehdään koordinoidusti ja järjestelmällisesti sekä viedään turvallisuuspolitiikka käytäntöön.

Velvoitteet FASPin ja sen liitteiden osalta

Velvoitteet kansallisille ilmailun turvallisuusohjelmille ja -suunnitelmille tulevat EU-säädöksistä, ICAOn Annex 19:sta ja ilmailulaista. Traficomin vastuulla on laatia, hyväksyä ja ylläpitää kansallista ilmailun turvallisuusohjelmaa ja sen liitteitä.

Ilmailun toimijoiden on otettava toiminnassaan huomioon kansallinen ilmailun turvallisuusohjelma ja siihen liittyvät tavoitteet sekä niiden seuranta.

FASP-kuvakkeita

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma FPAS

Mikä FPAS

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma (Finnish Plan for Aviation Safety FPAS) sisältää ilmailun keskeiset tunnistetut riskit Suomen tasolla, strategiset turvallisuustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. FPASia on julkaistu vuodesta 2013. Viimeisin julkaistu versio on 23.4.2020 julkaistu FPAS 2020-2024 . Uusimman julkaisun englanninkielinen käännös julkaistiin 6.5.2020 (English version of Finnish Plan for Aviation Safety 2020-2024 was published on 6th of May.) Se löytyy Traficomin englanninkielisiltä FASP-sivuilta (Ulkoinen linkki) (You can find English version of FPAS 2020-2024 from Traficom`s English SSP/SPAS - web pages (Ulkoinen linkki)).

Miksi FPAS

FPAS on työkalu turvallisuuspolitiikan viemiseksi käytäntöön tarvittavin kansallisen tason toimenpitein. FPASin avulla Suomi vie käytäntöön Euroopan tasolla jäsenvaltioille tunnistetut toimenpidetarpeet sekä kansallisen riskienhallinnan prosessissa määritellyt toimenpiteet (kuvattu turvallisuusohjelmassa, FASP luku 2.6).

Velvoitteet FPAS:in osalta

Ilmailun toimijat vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta. Traficomin ja toimijoiden on käsiteltävä, dokumentoitava ja toteutettava Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman toimenpiteet heitä koskevin osin. Traficom arvioi osana omaa valvontatyötään, miten toimijat ovat käsitelleet Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelmassa kuvatut toimenpiteet ja toimijaa koskevat uhat omassa turvallisuudenhallinnassaan.

Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja –mittarit SPT, SPI

Mitä suorituskykymittarit ovat

Suomen ilmailun turvallisuusohjelman (FASP) liitteessä 2 on määritetty hyväksyttävä turvallisuustaso, joka Traficomin ja ilmailun toimijoiden on saavutettava käytännön toiminnassaan. Hyväksyttävä turvallisuustaso on määritelty strategisten turvallisuustavoitteiden ja tarvittavan suorituskykymittariston avulla. Viimeisin päivitetty versio 5.0 julkaistiin 17.10.2018. Se on voimassa 1.1.2019 lähtien.

Miksi suorituskykymittarit

Turvallisuuspolitiikan visiot ja tavoitteet viedään konkreettisempaan ja käytännönläheisempään muotoon turvallisuudenhallinnan käyttöön strategisten turvallisuustavoitteiden avulla. Niiden sekä niihin liittyvän suorituskykymittariston avulla seurataan, saavutetaanko tavoiteltu turvallisuuden ja suorituskyvyn taso käytännössä. Viime kädessä, tavoitteet ja mittaristo ovat yksi askel ketjussa turvallisuuspolitiikan viemisessä jokapäiväiseen ilmailun turvallisuustyöhön.

Velvoitteet suorituskykymittarien osalta

Suomen on määritettävä hyväksyttävä turvallisuustaso, joka ilmailussa on kansallisella tasolla saavutettava sekä seurattava suoriutumista. Määrittelyssä on otettava huomioon EU-tasolla ilmailulle asetetut turvallisuustavoitteet.

Ilmailun toimijat vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta. Organisaatioiden velvollisuus on omassa turvallisuudenhallinnassaan tunnistaa toimintaansa liittyvät uhat ja toiminnan vahvuudet, sekä hallita toimintaansa liittyviä turvallisuusriskejä. Toimijan turvallisuudenhallintaan kuuluu myös oman toiminnan turvallisuustason seuranta ja mittaus. Kansallisen tason mittarit täydentävät toimijan turvallisuustason seurantaa ja ovat yhtenä linkkinä kansallisen ja toimijatason turvallisuudenhallinnan välillä.

Traficom valvoo toimijoiden turvallisuudenhallinnan suorituskykyä. Osa toimijan suorituskykyä on kansallisten suorituskykymittarien käyttö osana omaa turvallisuudenhallintaansa

 

Lisätiedot turvallisuusohjelma FASPista ja sen liitteistä:

  • Heli Koivu, johtava asiantuntija, FASP-koordinaattori
    e-mail: heli.koivu(at)traficom.fi

Globaali turvallisuudenhallinnan ketju

Global Aviation Safety Plan GASP

Globaali ilmailun turvallisuussuunnitelma GASP (Global Aviation Safety Plan) on luotu parantamaan ilmailun turvallisuutta globaalisti ja koordinoidusti.

European Plan for Aviation Safety EPAS

EPAS sisältää ilmailun keskeiset tunnistetut riskit Euroopan tasolla, strategiset turvallisuustavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä ottaa huomioon myös GASPin määrittelemät globaalit tavoitteet. 

EPASin toimenpidevelvoitteet valtioille viedään Suomen osalta käytäntöön ilmailun toimijoita velvoittavassa Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelmassa.