Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Voit hakea saamaasi veropäätökseen oikaisua tai huojennusta. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Traficomille kirjallisesti ajoneuvoveron osalta kolmen (3) vuoden kuluessa verokauden päättymisestä ja lisäveron osalta viimeistään 60. päivänä päätöksen tiedoksisaantopäivästä.

Veronoikaisu 

Verovelvollinen tai muu asianosainen voi hakea veropäätökseen oikaisua Traficomilta kirjallisesti. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Oikaisuvaatimus on maksuton.

Määräaika ajoneuvoveron oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme (3) vuotta sen verokauden päättymisestä, jona maksuunpano on tehty tai olisi pitänyt tehdä, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista, ellei asia ole muutoin vireillä tai valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. 

Määräaika lisäveron oikaisuvaatimuksen tekemiselle on viimeistään 60. päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • hakijan nimi,
  • yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) ja
  • päätös, johon haet oikaisua sekä
  • vaatimukset perusteluineen.

Liitä oikaisuvaatimukseen:

  • muutoksenhaun alainen päätös tai sen jäljennös sekä
  • muut oikaisuvaatimusta tukevat asiakirjat.

Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava. Sähköisesti lähetettyä oikaisuvaatimusta ei tarvitse allekirjoittaa, jos oikaisuvaatimuksessa on lähettäjän tiedot eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Jollei asiamies ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on hänen liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja. Oikaisuvaatimus on toimitettava Traficomiin siten, että se on perillä ennen määräajan umpeutumista.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom  PL 320, 00059 TRAFICOM.

Verohuojennus 

Traficom voi hakemuksesta vapauttaa tai myöntää lykkäyksen suoritetun tai suoritettavan ajoneuvoveron ja sille laskettavan koron suorittamisesta joko kokonaan tai osittain. Veron maksamisesta voidaan myöntää vapautus ja sitä voidaan lykätä erityisestä syystä. Maksukyvyttömyys ei ole peruste veronhuojennukselle.

Vapaamuotoinen huojennushakemus tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom  PL 320, 00059 TRAFICOM 

Käyttökiellon peruuttaminen

Traficom voi hakemuksesta peruuttaa käyttökiellon erityisen painavasta syystä.

Ajoneuvon käyttö voidaan sallia vain, jos tuomioistuin on päättänyt aloittaa veron suorittamatta jättäjää koskevan saneerausmenettelyn tai velkajärjestelyn, jolloin käräjäoikeuden päätös on liitettävä hakemukseen.

Käyttökielto voidaan peruuttaa myös, jos voidaan katsoa, ettei ajoneuvon omistaja tai haltija ole tiennyt tai ole voinutkaan tietää suorittamatta olevasta verosta, ja jos käytön estämistä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana.     

Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom  PL 320, 00059 TRAFICOM   

 

Päivitetty