Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Haluan taksiliikenneyrittäjäksi

Markkinoiden vapauttamisesta huolimatta taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää yhä, että yrityksellä on taksiliikennelupa, kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa ja taksiliikenteeseen käytettävä ajoneuvo on merkitty luvanvaraiseen käyttöön.

Taksilainsäädäntöön on tulossa muutoksia. Muutokset, jotka koskevat luvanvaraisuutta ja luvan myöntämisen edellytyksiä tulevat voimaan 1.5.2021. Taksiliikennelupaa koskevat hakemukset, joiden käsittely on kesken 1.5., ratkaistaan uusien säännösten mukaisesti.  #Taksi2021 (Ulkoinen linkki) -sivulle on koottu kattava tietopaketti tulevista muutoksista.

Toimi näin

1: Perusta yritys

Jos sinulla ei ole vielä yritystä, Suomi.fi-palvelun yrityksen perustamispolku (Ulkoinen linkki) on loistava työkalu yrityksen perustamiseen. Palvelun avulla kuka tahansa voi ottaa selvää, mitä kaikkea yrittäjäksi aikovan tulee tehdä ja tietää yritystään perustaessaan. Palvelu muodostaa annettujen vastausten perusteella muistilistan hoidettavista asioista.

2: Tarkista liikenneluvan tarve

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen vaatii taksiliikenneluvan, pelkällä taksinkuljettajan ammattiajoluvalla ei saa toimia taksiyrittäjänä. Taksiliikennelupaa tarvitaan, kun ajoneuvo on maksimissaan 1+8 paikkainen.

Taksiliikennelupa on yrityskohtainen eli ajoneuvojen lukumäärää ei yrityskohtaisesti rajoiteta. 

 

3: Varmista luvan myöntämisen edellytysten täyttyminen

Ennen luvan hakemista on suositeltavaa huolehtia siitä, että toimintaa harjoittava yritys tai yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja tarvittaviin Verohallinnon rekistereihin.

Luvan myöntämisen edellytyksiä ovat mm.:

  • Oikeustoimikelpoisuus; Luvanhakijan on oltava täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Sama koskee myös yrityksen liikenteestä vastaavaa.
  • Hyvämaineisuus; Hyvämaineisuuden vaatimus koskee sekä hakijaa että hakijan liikenteestä vastaavaa henkilöä. Jos lupaa hakee yritys, myös yrityksen toimitusjohtajan ja vastuunalaisen yhtiömiehen tulee täyttää hyvän maineen vaatimus. Henkilön hyvää mainetta arvioitaessa huomioidaan viimeisen kahden vuoden kuluessa tuomitut lainvoimaiset vankeus- ja sakkorangaistukset liikennepalvelulaissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Hyvän maineen vaatimus ei täyty, jos henkilön hyvä maine vaarantuu ja tekojen katsotaan osoittavan ilmeistä sopimattomuutta. Jos lupaa hakee yritys, yrityksellä ei saa myöskään olla ilmeistä sopimattomuutta osoittavia yhteisösakkotuomioita. 
  • Kyky vastata taloudellisista velvoitteista; Luvanhakija ei saa olla konkurssissa eikä hänellä/sillä saa olla ilmeistä sopimattomuutta osoittavaa konkurssikytköstä viimeisen kahden vuoden ajalta. Hakija eikä sen toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies saa olla myöskään liiketoimintakiellossa. Myös velvoitteiden hoidon tulee olla kunnossa. Hakijalla ei saa olla veroihin tai muihin vastaaviin maksuihin liittyviä laiminlyöntejä eikä ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäistä suurempia. Hakijalla ei saa myöskään olla ulosottoperinnästä varattomuustodistuksin palautuneita velkoja.
  • Sijoittautuminen Suomeen; Lupaa hakevan luonnollisen henkilön vakituinen asuinpaikka tai lupaa hakevan yrityksen kaupparekisteriin merkitty kotipaikka tulee olla Suomessa. Hakijalla tulee lisäksi olla tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka Suomessa.

Traficom ei arvioi edellytysten täyttymistä etukäteen, eikä myöskään anna ennakkopäätöksiä. Luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä arvioidaan aina vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Jos kaikki luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, hakijalle myönnetään taksiliikennelupa.

4: Hae taksiliikennelupaa

Lähtökohtaisesti pelkkä hakemus riittää, sillä Traficom saa luvan myöntämiseksi tarvittavat tiedot asiaan kuuluvien muiden viranomaisten tietojärjestelmistä rajapintakyselyinä. Hakemus kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, sillä täydennyspyynnöt yms. viivästyttävät luvan myöntämistä.

Lupa myönnetään hakemuksesta. Lupa myönnetään joko luonnolliselle henkilölle, joka harjoittaa toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä) tai oikeushenkilölle, joita ovat esim. osakeyhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Taksiliikenneluvasta perittävä suoritemaksu on voimassaolevan maksuasetuksen mukaan 105 euroa.

Hae taksiliikennelupaa

5: Tietoa myönnettävästä taksiliikenneluvasta

Taksiliikennelupia ovat Trafin tai Traficomin myöntämä taksiliikennelupa ja ennen 1.7.2018 ELY-keskuksen myöntämä taksilupa.

Taksiliikennelupa oikeuttaa taksiliikenteen harjoittamiseen kaikkialla Manner-Suomessa.

Uudet ja uusittavat taksiliikenneluvat myönnetään 10 vuodeksi. Taksiliikennelupa on yrityskohtainen eli taksiliikenteeseen käytettävien ajoneuvojen lukumäärää ei yrityskohtaisesti rajoiteta.

ELY-keskuksen myöntämä taksilupa on voimassa 1.7.2018 lakimuutoksen jälkeenkin. Toistaiseksi voimassa olevana myönnetty lupa muuttuu kuitenkin määräaikaiseksi. Liikennepalvelulain siirtymäsäädösten mukaan toistaiseksi voimassa olevista luvista ensimmäiset päättyvät vuonna 2029. Traficom tulee muistuttamaan luvanhaltijoita luvan uusimistarpeesta hyvissä ajoin ennen luvan voimassaolon päättymistä. Toistaiseksi voimassa olevana myönnetty lupa muuttuu määräaikaiseksi jo aiemmin, jos lupaan kohdistuu muutoksia (esim. luvanhaltijan nimen muutos).

Liikennepalvelulain mukaan luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi on oltava esillä ajoneuvossa asiakasta varten.

Luvanhaltijalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Traficomille luvan myöntämisen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista (esim. liikenteestä vastaavan henkilön muutokset). Lisäksi Traficomille tulee ilmoittaa, jos luvanhaltijan nimi muuttuu tai osoite- tai muissa yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia.

Voimassaolevalla taksiliikenneluvalla ei ole pakko harjoittaa liikennettä.

Liikennelupaneuvonta

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi