Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Fungerande internetuppkopplingar en förutsättning för smidigt distansarbete – framtiden sätter press på utvecklingen av bredbandsnät

Enligt uppgifter som Transport- och kommunikationsverket Traficom samlat in hade 65 procent av de finländska hushållen i slutet av 2020 tillgång till en fast bredbandsuppkoppling med en nedladdningshastighet på 100 Mbit. Endast en bråkdel av sommarstugorna hade möjlighet att skaffa en motsvarande bredbandsuppkoppling. I mobila nätverk täcker uppkopplingar med en hastighet på 100 Mbit till och med 93 procent av de finländska hushållen. För sommarstugor är motsvarande siffra 43 procent. Då distansarbete, kontakter på distans och andra nättjänster blir mångsidigare måste bredbandsnät kunna svara på det ökande behovet av dataöverföring såväl i städer som utanför dem.

På våren 2020 behövde 38 procent av konsumenterna en internetuppkoppling för distansarbete och 27 procent för distansstudier. Av konsumenter i arbetsför ålder behövde cirka hälften en internetuppkoppling för arbete åtminstone varje vecka – och många säkert nästan dagligen på grund av det exceptionella läget. Hurdana uppkopplingar behövs för smidiga distansaktiviteter och hur är de tillgängliga och hur används de i Finland? Vi har publicerat kommunikationsmarknadsstatistik över läget i slutet av 2020 och granskar läget i ljuset av denna statistik.  

Hastigheten på den uppkoppling som används är en faktor som avsevärt påverkar hur smidig användningen av internet är – med en snabbare uppkoppling laddas innehållet på hela webbplatsen snabbare, videor buffrar snabbt och flera enheter kan utan problem användas samtidigt. ”Med en säker anslutning på 100 Mbit klarar man sig i regel mycket väl i de flesta arbetsuppgifterna och fritidsaktiviteterna. För en del räcker en långsammare hastighet utmärkt, å andra sidan kan en familj med flera personer upptäcka att också en snabbare anslutning är trög, om flera personer måste använda internet samtidigt”, sammanfattar specialsakkunnig Elina Pallas

Driftsäkerhet, fördelen med fast bredband – smidig förflyttning från en plats till en annan, fördelen med mobilt bredband

Fasta bredband på minst 100 Mbit genomförs oftast med optisk fiber eller kabelmodemuppkoppling. Fördelen med ett fast bredband är att det är driftsäkert: varken väder, hinder i terrängen eller överbelastning av nätet påverkar nätets funktion. I Finland är även mobila bredband populära. En nackdel med mobil användning är dock en lägre driftsäkerhet än i fasta nät: den utlovade hastigheten är tillgänglig endast under ideala förhållanden där övrig belastning av nätet är ringa i förhållande till basstationens kapacitet. I verkligheten kan det dock under rusningstid finnas mer användare än kapacitet, varvid hastigheterna minskar och dataöverföringen blir trög. Fördelen med ett mobilt bredband är att det kan flyttas, internetuppkopplingen är inte bunden till en plats utan kan tas med på arbets- och fritidsresor. Cirka hälften av finländarna använder både en fast och en mobil bredbandsanslutning.

I slutet av 2020 var bredbandsuppkopplingar på 100 Mbit tillgängliga i 65 procent, dvs. i cirka 1,8 miljoner finländska hushåll. Över 1,6 miljoner hushåll använde en fast bredbandsanslutning. Anslutningarnas dataöverföringshastigheter har ökat jämnt i takt med att den gamla koppartekniken har ersatts med optisk fiber och kabel. Av de anslutningar som hushåll använder har över 46 procent en nedladdningshastighet på över 100 Mbit. De uppladdningshastigheter som anges på anslutningsavtal är vanligen lägre än nedladdningshastigheterna, i använda anslutningar uppgick uppladdningshastigheten för 10 procent av anslutningarna till en hastighet på 100 Mbit.

Mobilnätet i Finland är relativt täckande och 93 procent av hushållen har redan tillgång till ett mobilnät som kan uppnå en hastighet på 100 Mbit som bäst. Finländska hushåll använder 6,5 miljoner mobilanslutningar som möjliggör internetanvändning. En fjärdedel av dessa är anslutningar som endast är avsedda för dataöverföring, till exempel 4G-/5G-modem. Av dessa mobila bredband uppnådde 58 procent som bäst en nedladdningshastighet på 100 Mbit. 

Hastigheterna nådde dock sällan dessa maximala hastigheter på grund av ovannämnda orsaker. Enligt mätdata från VTT:s mobilapp Mobiilimittari var den genomsnittliga nedladdningshastigheten som användare uppnådde i mobila nät 38 Mbit/s år 2020. Hastigheterna varierar även under olika tider på dygnet och i synnerhet på kvällen är det ofta rusning i mobila nät.

På kartan visas tillgången till fast bredband och mobilnät på 100 Mbit/s i hushåll i Finland i slutet av 2020: Fast bredband i 65 procent av hushållen och mobilnät i 93 procent av hushållen.
Figur 1. Tillgång till 100 Mbit/s fast bredband och mobilnät i hushåll.

Endast få snabba uppkopplingar tillgängliga i sommarstugor

På grund av att distansarbete blivit vanligare har intresset för internetuppkopplingar i sommarstugor ökat. En snabb bredbandsuppkoppling på 100 Mbit var tillgänglig endast i cirka en tiondel av sommarstugorna. Redan 43 procent av finländska stugor täcktes av mobilnätsanslutningar på 100 Mbit, men i stugor kan i synnerhet naturliga hinder sänka den hastighet som kan uppnås. Med sommarstugor avses i detta sammanhang de byggnader som i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas databas över byggnader har definierats som fritidsbyggnader som inte används för fast boende.


På kartan visas tillgången till mobilnät på 100 Mbit/s i sommarstugor i Finland i slutet av 2020: 43 procent av sommarstugorna.
Figur 2. Tillgång till mobilnät på 100 Mbit/s i sommarstugor.

Datamängden i framtidens nät ökar i en allt snabbare takt

Mängden data som överförs på internet ökar hela tiden, under 2020 ökade mängden data som överfördes i finländska mobilnät med 33 procent. Det finns inte ännu lika tillförlitliga statistikuppgifter om datamängder som överförs i fasta nät. Ökningen av datamängder saktar inte ner – tvärtom kan det förväntas att ökningen accelererar till följd av till exempel 5G-innovationer och tjänster som blir mångsidigare och mer komplicerade. 

Globalt har det uppskattats att nästan 80 procent av all dataöverföring i nät är överföring av videobild (Cisco). Då videobilden hela tiden blir skarpare och, till exempel då virtuell verklighet blir vanligare, tyngre till sitt innehåll, kan det förväntas att mängden data som överförs kommer att öka betydligt. Med tanke på framtidens interaktiva digitala tjänster kan det antas att även behov på uppladdningshastigheter kommer att öka för att användarens högkvalitativa videobild smidigt ska laddas upp på nätet. Ju mer verksamhet som överförs till nätet och dessutom i form av bild eller video, desto viktigare är tillgången till en snabb internetuppkoppling och att den är driftsäker.

Informationen grundar sig på uppgifter som Transport- och kommunikationsverket Traficom samlat in från teleföretag och andra källor.

Ytterligare information

Regionspecifik tillgång till fast bredband 31.12.2020

Täckningsområden för mobilnät 31.12.2020

Tjänsten Monitori (Extern länk)

Sammanfattande tabell över kommunikationsstatistik (Extern länk) 

Kommunikationsmarknadsexpert Joonas Sotaniemi, tfn 0295 390 309, joonas.sotaniemi@traficom.fi

Specialsakkunnig Elina Pallas, tfn 0295 390 126, elina.pallas@traficom.fi