Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Konsumenterna: 5G är modernt, snabbt och framtidsorienterat men obekant för många

I Transport- och kommunikationsverket Traficoms konsumentundersökning om användningen av kommunikationstjänster framgår att konsumenter särskilt associerar 5G-tekniken med snabbhet. För många är fenomenet emellertid obekant. Traficom följer upp utvecklingen av kommunikationsnäten och -tjänsterna i Finland och publicerar information för användarna för att följa och förutse kommunikationsmarknaden.

Digitaliseringen framskrider i jämn takt och medför tack vare teknikens möjligheter nya tjänster för konsumenterna. I Traficoms årliga konsumentundersökning över användningen av kommunikationstjänster och -nät får vi en bild av hur de olika digitala faserna i utvecklingen ter för konsumenterna och hurdana tjänster konsumenterna använder i sin vardag.

Konsumenterna ser förväntansfullt på 5G-tekniken

I Traficoms konsumentundersökning våren 2021 ombads konsumenterna beskriva sina uppfattningar om 5G-tekniken. Det vanligaste temat i konsumenternas svar var osäkerheten och att det var en obekant sak. Många nämnde dock snabbheten som en egenskap som beskriver 5G-tekniken – en del beskrev den till och med som för snabb. I många av svaren från konsumenterna betonas två olika synvinklar: Man nämnde att 5G-tekniken representerar framtiden och samtidigt är lite suspekt, eller så konstaterades tekniken vara både snabbare och samtidigt främmande.

5G-tekniken beskrevs dessutom som modern, aktuell eller en framtidsteknik. Med framtiden avsågs i många svar också att 5G för en själv kan bli aktuell först i framtiden. I flera svar konstaterades det att man inte har erfarenhet av tekniken och därmed heller inga åsikter. Andra nämnde att 5G-tekniken är onödig och att det nuvarande nätet räcker för deras bruk.

I figuren listas de teman som framkom i konsumenternas svar om sina åsikter på 5G-tekniken. Näst följer en uppräkning av teman och antal svar där temat framkom: Snabb 459, vet ej 290, obekant 268, bra 171, framtiden 151, osäkerhet 151, ny 133, onödig 128, neutral 97, inga erfarenheter 89, regional 64, intressant 56, otillräcklig 55, fungerande 53, obetydlig 51, progressiv 47, onödig 41, effektiv 36, dålig 33, osäker 33, lovande 29, tveksam 28, skadlig 24, utmärkt 22, tvivelaktig 22, dyr 21, pålitlig 20
Figur 1. De vanligaste temana i konsumenternas svar där åsikter om 5G-tekniken efterfrågades.

I flera svar lyftes även fram att 5G fungerar i vissa områden eller att det är något för städerna. En del svarande konstaterade att nätet inte alls fungerar i deras bostadsområden. Många funderade kring att 5G behöver ett omfattande nät med basstationer och konstaterade att nätet ännu är på hälft.

I en del svar konstaterades att det pratats mycket om 5G, vissa tyckte även att det varit för mycket prat. En del svarande upplevde att 5G är onödigt för privata hushåll men kanske nödvändigt i en del andra sammanhang.

Inga ändringar i hushållens bredbandsförbindelser

35 procent av konsumenterna berättade att de för personlig användning har en smarttelefon som kan använda 5G-nätet. Eftersom smarttelefoner som kan använda 5G-nätet inte funnits till salu i Finland i mer än ett par år verkar antalet rätt högt. Det kan hända att många svarande var osäkra på om den egna telefonen kan använda 5G-nätet eller inte, vilket även den tidigare konstaterade ovissheten om 5G-tekniken vittnar om. 13 procent av konsumenterna konstaterade att de inte kan säga om telefonen kan nå 5G-nätet eller inte. Konsumenterna upplever inget större behov av 5G-telefoner inom en nära framtid, eftersom endast 12 procent berättade att de ämnar köpa en sådan under det kommande året.

I allmänhet har utbredningen av bredbandsabonnemang i hushållen förblivit på samma nivå som tidigare år. Våren 2021 hade hälften av de finländska hushållen tillgång till fast bredband och mobilt bredband. 43 procent av hushållen hade endast tillgång till mobilt bredband. Till mobilt bredband räknas här antingen en mobil förbindelse som används för att förmedla tal och information (t.ex. en smarttelefon) eller en förbindelse som endast används för att förmedla information (t.ex. ett 4G/5G-modem).

Våren 2021 hade 2 procent av de finländska hushållen endast tillgång till ett fast bredband, 51 procent hade fast och mobilt bredband (i telefonen och/eller t.ex. ett modem), 43 procent hade endast något slags mobilt bredband och 4 procent hade ingen internetförbindelse alls.
Figur 2. Utspridningen av bredbandsförbindelser i de finländska hushållen våren 2021.

74 procent av konsumenterna har ett trådlöst lokalnät där hemma, till exempel trådlöst nätverk eller telefonens surfzon. För 36 procent av konsumenterna består lokalnätet av en mobilförbindelse medan 27 procent har en fast anslutning. Cirka var tionde kunde inte svara på frågan om de har trådlöst nät där hemma.

Konsumentundersökningen genomfördes av IROResearch Oy. För undersökningen intervjuades 2 001 minst 15 år gamla finländare. Intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer i mars–maj 2021.

Övriga teman i konsumentundersökningen behandlas i kommande publikationer.

Mer information

Kommunikationsmarknadsexpert Marja Heinonen, tfn 029 539 0306, marja.heinonen@traficom.fi

Special sakkunnig Elina Pallas, p. 029 539 0126, elina.pallas@traficom.fi

Svarstabell och tidsserier (Extern länk) för konsumentundersökningen om kommunikationstjänster år 2021

Traficoms nyhet 18.3.2021: Snabbt 5G redan tillgängligt för över 1,8 miljoner hushåll i Finland