Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Sjökortet måste vara med på längre båtturer

Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020. I och med den nya lagen ska man alltid ha med sig ett adekvat sjökort, om färden förutsätter ruttplanering. Sjökortets aktualitet måste bekräftas med hjälp av tjänsten Underrättelser för sjöfarande.

Enligt den nya sjötrafiklagen ansvarar farkostens befälhavare för att det i båten finns adekvata sjökort, om den planerade färden förutsätter ruttplanering till exempel med anledning av färdens längd, nya vattenområden för båtföraren eller omständigheterna.

”Båtens befälhavare ska se till att ett adekvat sjökort alltid finns med på sådana färder, som kräver ruttplanering. Detta gäller längre färder och färder på okända vatten, men även omständigheterna kan förändras så att man behöver ett sjökort”, betonar teamledare Suvi Toppari.

”Om du däremot fiskar till exempel på bekanta vatten eller är på väg till din stuga längs en bekant rutt, så behöver du inte ett adekvat sjökort”, fortsätter Toppari.

Vad är ett adekvat sjökort?

Med adekvata sjökort avses tryckta eller elektroniska sjökort som antingen sjökortsmyndigheten eller en av denna auktoriserad part har publicerat, och som är uppdaterade med hjälp av Transport- och kommunikationsverket Traficoms tjänst Underrättelser för sjöfarande . I tjänsten Underrättelser för sjöfarande presenteras också viktiga förhands- och tillfälliga meddelanden, som inte ingår i plottermaterialet. För närvarande uppfyller plottrarna och de båtkartor som finns på marknaden inte ovannämnda krav.

”En kartplotter eller någon annan elektronisk applikation är visserligen en bra hjälp då man är ute med båten, men av säkerhetsskäl ska befälhavaren se till att det vid behov även finns ett adekvat sjökort med”, säger Toppari.

Med hjälp av adekvata sjökort säkerställs också att det är tryggt att röra sig på farlederna. Genom farledsbesluten bekräftas uppgifterna om farleden, och den som underhåller den allmänna farleden får inte göra ändringar i farleden utan Traficoms bekräftelse, på basis av vilken ändringsuppgifterna publiceras i tjänsten Underrättelser för sjöfarande och i följande sjökortsupplaga.

”På detta sätt säkerställer vi att sjösäkerheten på de allmänna farlederna upprätthålls och att sjökortet alltid har aktuell information om farlederna och deras säkerhetsanordningar”, betonar överinspektör Juha Tiihonen.

Ytterligare information:

Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020. Läs mer på www.traficom.fi/sv/sjotrafiklagen2020

Tjänsten Underrättelser för sjöfarande: https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/underrattelser-sjofarande

teamledare Suvi Toppari, tfn 029 534 5412, suvi.toppari(at)traficom.fi, på Twitter @SuviToppari

överinspektör Juha Tiihonen, tfn 029 534 6757, juha.tiihonen(at)traficom.fi

specialsakkunnig Kimmo Patrakka, tfn 029 534 6450, kimmo.patrakka(at)traficom.fi