Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Den nya fordonslagen (82/2021) träder i kraft den 1 mars 2021. Fordonslagen har reformerats så att den bättre motsvarar den förändrade EU-regleringen, särskilt ramdirektivet om motorfordon och släpfordon till dessa fordon (EU) 2018/858. Fordonslagen har förtydligats genom att avlägsna bestämmelser som är överlappande eller står i strid med EU-förordningarna. Dessutom har man uppdaterat fordonslagen med tekniska korrigeringar. Det har även gjorts ändringar i lagens bemyndigande att utförda förordningar och normgivningsbemyndiganden.

Ändringar i författningens struktur

Den nya fordonslagen häver den tidigare fordonslagen (1090/2002), nedan den upphävda fordonslagen, samt Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon (1455/2019).

Från den upphävda fordonslagen förblir följande punkter ikraft:

  • bestämmelserna om taxameter och andra ordningar och system i 25 § 2 mom. och 27 a § 1 mom. 8 punkten som förblir i kraft t.o.m. den 1 september 2021.

Tillstånd, beslut och avtal som beviljats utifrån den hävda fordonslagen förblir i kraft.

Ärenden som anhängiggjorts under den upphävda fordonslagens giltighetstid behandlas med stöd av de författningar och föreskrifter som varit gällande under den upphävda fordonslagens tid. Ärenden som anhängiggörs efter att den nya fordonslagen trätt i kraft behandlas enligt den nya fordonslagen.

I anslutning till den nya fordonslagen förbereds följande nya föreskrifter:


I och med den nya fordonslagen förbereds ändringar i följande föreskrifter:
​​​

Uppdaterad