Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Fordonsskattens struktur och belopp

Fordonsskatt ska betalas för person-, paket- och lastbilar, det vill säga fordon i kategorierna M och N, som införts i trafik- och transportregistret.

Fordonsskatten består av en grundskatt och en drivkraftsskatt. Fordonsskattens grundskatt uppbärs för person- och paketbilar samt för specialbilar vars största tillåtna totalmassa är högst 3 500 kilogram. Fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt.

Grundskatten för person-, paket-, hus och bilar avsedda för två ändamål

Grundskatten bestäms i första hand enligt koldioxidutsläppen (CO2) som tillverkaren meddelat. För nya fordon, vars koldioxidutsläppsvärden har uppmätts enligt den nya WLTP-metoden, tillämpas fordonsskattetabeller WLTP från den 1 januari 2020. Man har försökt neutralisera den förändrade mätmetodens indirekta effekt på fordonsbeskattningen i lagen om ändring av fordonsskattelagen (571/2018). På din debetsedel eller i Mina ärenden ser du vilket utsläppsvärde (WLTP eller NEDC) som har anmälts för ditt fordon.

Fordonsskattens grundskatt uppbärs för specialbilar vars största tillåtna totalmassa är högst 3 500 kilogram. 

Utsläppsuppgifter som mäts i samband med besiktning påverkar inte skatten.  

Skattetabellerna för grundskattens

Drivkraftsskatt för person-, paket-, hus och bilar avsedda för två ändamål

Utöver grundskatt betalas drivkraftsskatt för paketbilar, bilar avsedda för två ändamål och husbilar som använder annat bränsle än bensin.

Drivkraftsskatten beräknas alltid på basis av fordonets totalmassa och drivkraft.

Exempelberäkningar av fordonsskatten

Lastbil

Den årliga fordonsskatten för lastbilar består av en drivkraftsskatt samt ett eventuellt draganordningstillägg. 

Drivkraftsskattens storlek påverkas av bilens axelmängd, totalmassa och eventuell användning för att dra en släpvagn.

Fordonsskattens grundskatt debiteras inte för lastbilar. Om en lastbil t.ex. utnyttjar motorbensin som drivkraft, debiteras fordonsskatt inte för fordonet.

Uppdaterad