Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Telefonnummerportabilitet

Telefonnummerportabilitet främjar konkurrensen på telemarknaden. Du kan behålla ditt telefonnummer även om du byter teleföretag eller flyttar.

Du kan behålla

  • ditt mobilnummer när du byter mobilteleföretag
  • ditt nummer i det fasta telefonnätet när du byter teleföretag eller flyttar inom ett teleområde.

Portabla telefonnummer är alla telefonnummer med undantag av teleområdesspecifika servicenummer och teleomröstningsnummer som inleds med 0700.

Tillåtna dröjsmål

Vid leverans av abonnemang får dröjsmålet, som nummerporteringen orsakar, inte vara mer än fem arbetsdagar om man inte har överenskommit om något annat med det teleföretag som tar emot numret. Om du vill kan du också avtala om en senare tidpunkt till exempel så att porteringsdatumet är den dag då ett tidsbegränsat avtal upphör eller uppsägningstiden går ut.

Tiden mellan stängningen av det gamla abonnemanget och öppnandet av det nya abonnemanget får vara högst

  • 10 minuter för mobilabonnemang
  • 60 minuter för abonnemang i det fasta telefonnätet.

Portering av nummer som är förknippat med tidsbegränsat avtal

Från och med den 25 maj 2011 kan ett nummer som är förknippat med ett tidsbegränsat avtal också porteras även om avtalsperioden inte är slut.

Du måste dock betala de avgifter som hänför sig till det gamla avtalet. Om du porterar ditt nummer trots att det tidsbegränsade avtalet fortfarande är i kraft måste du betala månadsavgifterna för det gamla avtalet tills avtalsperioden är slut. Kontrollera alltså i ditt avtal eller hos operatörens kundtjänst vilket avtal du har med din gamla operatör och vilka avgifter som hänför sig till det. Då du har porterat ditt nummer upphör ditt gamla avtal att gälla när den pågående avtalsperioden går ut.

Uppgift om det gamla avtalets tidsbegränsning antecknas också på begäran om portering. Med denna metod säkerställer man att du är medveten om det gamla avtalets tidsbegränsning och den betalningsskyldighet som hänför sig till avtalet.

Om du har ett abonnemang som du har skaffat med uppbindning kan du säga upp ditt tidsbegränsade avtal så att det upphör två veckor efter uppsägningen. Du ska dock avtala särskilt om uppsägningen med din gamla operatör. Då kan det hända att du ska betala förutom de fasta månadsavgifter som återstår för abonnemanget också en avgift som speciellt definierats för sådana situationer. Beakta också att en uppbindningstelefon kan vara sim-låst och sim-låset öppnas utan någon förtida uppsägning först efter avtalsperiodens utgång.

Rätten till nummerportering under gällande avtalsperiod för ett tidsbegränsat avtal tillämpas från och med den 25 maj 2011 på både konsument- och företagskunder och även på existerande avtal. Du har rätt att portera ditt nummer trots att ditt tidsbegränsade avtal inte har löpt ut, oberoende av huruvida din porteringsrätt tidigare har begränsats i avtalet eller i teleföretagets allmänna avtalsvillkor.

Om du inte vet det teleföretags nät som numret hör till kan du kontrollera det via sidan www.siirretytnumerot.fi. (Extern länk)