Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansökan om utbetalning av bredbandsstöd

Utbetalning ska alltid sökas inom den tid som ges i stödbeslutet. Utbetalning som baserar sig på de faktiska stödberättigande kostnaderna ska sökas senast 30.6.2019.

Hur ansöker man om utbetalning av stöd?

Projektet ska vara färdigt och alla kostnader betalda för att bredbandsstöd ska kunna betalas ut.

Hela det nät som beskrivits i stödbeslutet ska byggas färdigt innan man lämnar ansökan om utbetalning. Mindre ruttändringar som bland annat kan bero på terränghinder är dock tillåtna. Det är också möjligt att låta bli att bygga nätet, om det sker i ringa omfattning, till exempel om enstaka förbindelser inte byggs därför att det saknas abonnenter. Extra byggande kan inte få stöd. Det är inte heller möjligt att ansöka om utbetalning för en rutt som inte ingått i stödansökan. Extra byggande utförs på egen bekostnad.

Det stödbelopp som beviljats i stödbeslutet är det högsta beloppet för statligt stöd som kan betalas för projektet. Huruvida en sökande får maximibeloppet eller en del av det beror på de faktiska stödberättigande kostnaderna och på rapportering av dem.

Projektbokföring för uppföljning av projektkostnader

Kostnaderna för bredbandsprojektet uppföljs genom en särskild projektbokföring (mer information om uppföljning av kostnaderna ).

Under projektets lopp uppstår det olika kostnader, såsom planerings-, arbets- och tillbehörskostnader. Kostnaderna anges på räkningar som utgör en självständig projektbokföring för projektet.

Varje räkning (verifikat) fördelas mellan stödberättigande del och icke-stödberättigande kostnader beroende på om man skaffat arbete eller tillbehör för nätets stödberättigande eller icke stödberättigande del. Om verifikatet anger att man köpt både arbete och tillbehör, ska dessa separeras från varandra i projektbokföringen. Arbetskostnadernas och materialkostnadernas stödberättigande bedöms separat (exempel på projektbokföringen).

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är

  • grävnings- och installationsarbeten för ett stödberättigande nät
  • fiberkablar, aktiv utrustning och övrigt material för ett stödberättigande nät
  • planerings-, övervaknings- och dokumentationskostnader
  • övriga kostnader, t.ex. tillståndsavgifter och resekostnader

Icke stödberättigande kostnader är

  • arbets- och materialkostnader för ett icke stödberättigat nät
  • kundterminaler
  • kostnaderna för marknadsföring och den allmänna förvaltningen
  • finansiella kostnader
  • hyreskostnader

Bedömning av projektets stödberättigande kostnader

Vid ansökan om utbetalning ska den sökande lämna uppgifter om verifikat för de stödberättigande kostnaderna i projektbokföringen. För varje verifikat ska det på förteckningen finnas datum, verifikatnummer, räkningens totala belopp, den stödberättigande andelen av summan och en kort beskrivning av vad man köpt för projektet.

Beslut och utbetalning av stöd

Traficom  granskar närmare en omfattande andel av projektbokföringen och frågar efter ytterligare information vid behov. Som resultat av bedömningen fattar verket ett utbetalningsbeslut som bekräftar de faktiska stödberättigande kostnaderna. Stödet betalas ut enligt de faktiska stödberättigande kostnaderna.

Ett undantag är om de faktiska stödberättigande kostnaderna överskrider de stödberättigande kostnader som beräknats i stödbeslutet. Stöd som betalas ut är alltid högst samma som beloppet i stödbeslutet.

Kommunen för projektområdet ska betala sin andel av bredbandsprojektet innan det statliga stödet kan betalas ut. Kommunens representant ska visa ett kontoutdrag eller ge ett meddelande om det utbetalda beloppet och datum för utbetalningen.
Stöd betalas på stödtagarens konto efter att utbetalningsbeslutet vunnit laga kraft.