Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Postlådan måste placeras på en plats som Posti Ab har bestämt.

Postlådan kan även placeras i en lådgrupp utanför den adress som mottagaren angivit om placeringen uppfyller kraven i lag och Kommunikationsverkets föreskrift. En postlåda som är placerad utanför mottagarens adressplats måste finnas på ett rimligt avstånd som är

  • högst 50 meter i tätorter
  • i regel högst 500 meter i glesbygder, i undantagsfall en kilometer.

Vid placering av postlådor måste man enligt postlagen och Traficoms föreskrift bland annat beakta trafiksäkerhetskrav.

Tvister om placering av postlådor

Vid placering av en postlåda ska man i första hand direkt kontakta Posti Ab. Om parterna inte kan enas om placering av postlådan bestämmer kommunens byggnadstillsyn om detta. Byggnadstillsynsmyndigheten beaktar i sitt avgörande Traficoms föreskrift om placering av postlådor.

Hämtning av post vid oenigheter

Om du och Posti Ab inte når en överenskommelse om arrangemangen vid postmottagningen och frågan inte har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut, har postföretaget rätt att förvara dina försändelser för avhämtning på verksamhetsstället. Verksamhetsstället bestäms enligt din adress.

Uppdaterad