Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficoms uppgift är att se till att postgången sker i enlighet med postlagen. I postlagen föreskrivs om utdelningstätheten av postförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. Traficom avgör oenigheter som gäller postutdelning. I postlagen föreskrivs också om placering av postlådor. Oenigheter i dessa frågor avgörs av kommunens byggnadstillsyn.

Posti Ab ska dela ut brevförsändelser fem dagar i veckan, med undantag av söckenhelger. Utdelning fem dagar i veckan gäller endast brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och betalas med kontantbetalningsmedel. Avtalstjänster som företag använder är inte samhällsomfattande tjänster. Därför gäller utdelningsskyldigheten fem dagar i veckan inte dem. Brevförsändelserna kan undantagsvis delas ut mera sällan än fem gånger i veckan i svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden. De måste dock delas ut minst en gång i veckan.

Postlagen innehåller inte några bestämmelser om ett visst klockslag före vilket brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna ska delas ut. I postlagen finns inte några bestämmelser om utdelning av tidningar, tidskrifter eller oadresserad utdelning.

Enligt postlagen ska ett postföretag ordna en tjänst för returnering av försändelser som utdelats felaktigt. Utdelaren identifieras av en unik identifierare som är märkt i brevförsändelsen och som kan kontrolleras från postverksamhetsregistret .

Posti Ab ska dela ut postpaket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna inom en rimlig tid. Ankomstavi kan användas vid utdelning av försändelser som ska kvitteras och vid utdelning av postpaket.

Information om samhällsomfattande posttjänster finns på Rätt till posttjänsten .

Utdelningsstörningar

Vid utdelningsstörningar bör man alltid först kontakta postföretaget. Postföretaget har de bästa möjligheterna att ta reda på vad som har hänt. Om utdelningsstörningar ändå fortsätter lönar det sig att göra en skriftlig reklamation och ber att få ett skriftligt svar på ärendet från postföretaget.

Om saken inte blir klar eller postföretagets utredning inte är tillfredsställande kan du kontakta Traficom för att avgöra ärendet. I så fall ska du ge Traficom postföretagets svar samt detaljerade uppgifter om felaktiga försändelser.

Beakta att postlagen inte gäller utdelning av tidningar eller tidskrifter. Traficom behandlar inte frågor som gäller skadestånd.

Kontakta Traficom via den elektroniska kontaktblanketten eller per post.

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Utdelning till små- och höghus

Brevförsändelserna delas ut

  • i postlådor i småhus
  • till de enskilda bostädernas brevinkast i höghus. Ett bostadsbolag och postföretaget kan avtala om att försändelserna delas ut till de enskilda höghusens fastighetsboxar.

Vid utdelningen av postförsändelser kan beaktas

  • lokala förhållanden
  • postmottagarnas personliga specialbehov.

Ett personligt specialbehov berättigar till undantag

Ett personligt specialbehov som beaktas vid arrangemangen av postutdelningen kan exempelvis vara att postmottagaren är

  • rörelsehindrad eller
  • minst 75 år gammal.

Personer i dessa grupper har rätt att på begäran få sin post utdelad avvikande från områdets utdelningssätt exempelvis

  • i lägenhetens brevinkast
  • i en postlåda som placerats i omedelbar närhet av bostadens ytterdörr eller
  • i en postlåda vid tomtens kör- och gånganslutning.

En förutsättning är att det i samma hushåll inte bor personer som inte har rätt till avvikande utdelning.

Avvikande utdelning också mot avgift

Postföretaget kan erbjuda postmottagaren en möjlighet att avtala med postföretaget om att post delas ut avvikande från områdets utdelningssätt. Postföretaget kan ta ut en rimlig avgift för arrangemang som avviker från normal praxis.

Om du till exempel bor i ett småhus kan det vara möjligt ingå ett avtal med postföretaget om att postförsändelserna delas ut i ett brevinkast i husets ytterdörr i stället för en postlåda i en lådgrupp.

Uppdaterad