Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

För Traficom är internationellt samarbete dagligt och vår roll i det internationella samarbetet och EU-samarbetet inom vårt förvaltningsområde är avsevärt. Vår roll i den nationella frekvensförvaltningen omfattar en hel del internationellt arbete som hänför sig till att använda frekvenser och radioutrustning som möjliggör användningen i framtiden samt till kommunikationsnätens funktion och utveckling.

Målet med det internationella arbetet som hänför sig till användningen av frekvenser är harmonisering av användningen av frekvenser. Harmonisering av användningen av frekvenser möjliggör en omfattande marknad för radioutrustning och därigenom förmånligare priser på utrustning för slutanvändarna. Genom harmoniseringen blir användningen av frekvenserna effektivare och användningen av radioutrustning smidigare. Genom den omfattande internationella harmoniseringen kan vi till exempel använda samma smarta enheter när vi reser från ett land eller en världsdel till en annan. Sådan harmonisering förutsätter globala avtal om användningen av frekvenser och villkoren för användningen.

En väsentlig del av det internationella frekvensarbetet är också avtal om gemensamma förfaranden och ramvillkor i situationer där sätten att använda frekvenser skiljer sig mellan olika länder eller världsdelar. Detta stöder en så störningsfri användning av frekvenser som möjligt samt möjliggör utvecklingen av kommunikationsnät och -tjänster även enligt nationella behov. Användningen av frekvenser baserar sig till stor del på gemensamma regler och användningsvillkor som man avtalat om tillsammans i Europa eller i världen. En röd tråd i arbetet är förebyggande av radiostörningar och fungerande radiosystem med vilka det är möjligt att främja digitaliseringen.

Internationellt samarbete sker på flera olika forum

Internationellt arbete sker i internationella organisationer och direkt mellan förvaltningarna i olika länder. Det bilaterala samarbetet och samordningen av användningen av frekvenser med grannländernas förvaltningar är ofta en förutsättning för tillgången till tillräckligt störningsfria frekvenser.

Utgångspunkterna för vårt internationella arbete är:

  • internationellt arbete sker med gemensamt fastställda mål
  • vi påverkar på rätta platser på rätt sätt och på rätt tid
  • vi samarbetar med intressentgrupper och kunder för Finlands bästa.

Bakom den nationella lagstiftningen finns ofta internationella skyldigheter och avtal. Traficom deltar i det internationella samarbetet som Finlands representant på många forum. Viktiga forum i frekvensfrågor är till exempel Internationella teleunionen ITU (International Telecommunication Union), Europeiska post- och telesammanslutningen CEPT (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) och speciellt dess Europeiska kommitté för elektronisk kommunikation, ECC (European Communications Committee) samt Nordatlantiska fördragsorganisationen Nato (North Atlantic Treaty Organization). Traficom är också expert eller representant i flera grupper av EU:s organ, till exempel i frekvenspolitiska gruppen RSPG (Radio Spectrum Policy Group) och i radiofrekvenskommittén RSC (Radio Spectrum Committee).  Europeiska standarder för radioutrustning utarbetas i Europeiska institutet för telestandarder ETSI (European Telecommunications Standards Institute) vars verksamhet vi följer upp och vid behov påverkar i den.

Effektiv användning av frekvenser både nu och i framtiden kräver internationellt samarbete. Användningen av frekvenser och radioutrustning som möjliggör användningen i framtiden samt kommunikationsnätens funktion och utveckling kräver intensivt internationellt samarbete på flera olika forum såväl i Europa som globalt. I det internationella frekvenssamarbetet säkerställer vi att frekvenserna används effektivt och att de är tillgängliga i Finland för både nuvarande och för framtida nät.

Vi samarbetar med våra intressentgrupper och kunder för Finlands bästa. Traficom främjar utvecklingen av och syftena för hela radiokommunikationssektorn i Finland och våra intressentgrupper är centrala påverkare när Finlands mål uppställs. Kommunikationsministeriet (KM), som styr Traficom, deltar centralt i arbetet. Våra viktigaste intressentgrupper är finländska företag, forskningsinstitut och andra myndigheter.  Samarbete med intressentgrupperna är centralt för att kunna identifiera och förutspå de frekvensbehov för radiokommunikation som det finländska samhället och näringslivet har. Genom stödet av det goda nationella samarbetet främjar Traficom genom sitt internationella frekvensarbete även finländska företags möjligheter att ha framgång på den internationella marknaden.

De nationella samråden publiceras på ämbetsverkets webbtjänst. Begäran om utlåtande skickas också till särskilda e-postlistor för som är öppna för alla intresserade.

Användningen av frekvenserna avtalas globalt i Internationella teleunionen som lyder under FN

Radiokommunikationssektorn inom Internationella teleunionen ITU-R har till uppgift att bland annat säkerställa en ändamålsenlig, rättvis, effektiv och ekonomisk användning av radiofrekvensspektrumet i alla radiokommunikationstjänster - även i tjänster som använder omloppsbanor för satelliter - samt att göra undersökningar och ge rekommendationer om radiokommunikationsfrågor.

Ett av organen som fattar beslut om användningen av radiofrekvenser är Världsradiokonferensen (WRC, World Radiocommunication Conference) som arrangeras med 3-4 års mellanrum. WRC:s beslut samlas in i ITU:s radioreglemente (Radio regulations). Radioreglementet har en betydelse som internationell lag och är juridiskt bindande för alla medlemsländer i ITU. Det anger förutom frekvensallokeringen även flera förfaringssätt och användningsvillkor som hänför sig till radiofrekvenser.

Genom ITU:s samordnings-, notifierings- och registreringsförfaranden säkerställer Traficom att till exempel de frekvenser som planerats för satellitsystem inte orsakar störningar för andra radiosystem och att de är i linje med ITU:s radioreglemente och med användningen av nationella frekvenser.

Europeiskt samarbete säkerställer frekvensernas interoperabilitet

Europeiska post- och telesammanslutningens kommunikationskommitté CETP/ECC utvecklar sameuropeiska regler och rekommendationer för användningen av frekvenser och satellitomloppsbanor.

ECC utarbetar utredningar om användningen av frekvenser som grund för Europeiska kommissionens harmoniseringsbeslut. ECC bereder också sameuropeiska förslag till Världsradiokonferensen.

Vi har en betydande roll i EU-samarbetet

EU:s grupp för radiospektrumpolitik RSPG är en rådgivande högnivågrupp som bistår Europeiska kommissionen i utvecklingen av radiofrekvenspolitiken. RSPG utfärdar utlåtanden, ställningstaganden och rapporter vars syfte är att hjälpa och rådge kommissionen på den strategiska nivån i följande frågor:

  • frågor som hänför sig till radiofrekvenspolitiken
  • frågor som hänför sig till samordning av de politiska synpunkterna
  • vid behov frågor som hänför sig till harmoniserade villkor när det är fråga om tillgång till och effektiv användning av radiofrekvenser när detta är en förutsättning för att skapa en fungerande inre marknad.

Kommunikationsministeriet representerar Finland i RSPG med stöd av Traficom. Traficom representerar Finland i RSPG:s undergrupper. RSPG:s centrala arbetsämnen är bland annat 6G-visionen, WRC och strategiska frekvensfrågor.

EU:s Radiofrekvenskommitté RSC svarar för särskilda tekniska åtgärder som behövs för genomförandet av den europeiska radiofrekvenspolitiken. RSC biträder kommissionen när det gäller att bereda tekniska genomförandebeslut för säkerställande av enhetliga förutsättningar för tillgången till effektiv användning av radiofrekvenser överallt i Europa. RSC har nära samarbete med Europeiska post- och teleförvaltningarnas konferens (CEPT). Kommissionen kan ge CEPT uppdrag för utveckling av sådana tekniska genomförandeåtgärder med vilka man kan säkerställa enhetliga villkor för tillgång till och effektiv användning av radiofrekvenser.

EU:s radioutrustningsdirektiv gäller all radioutrustning som säljs inom EU. Traficom övervakar att den radioutrustning som säljs på den finländska marknaden överensstämmer med kraven. För att radioutrustningen inte ska störa annan radioutrustning eller störas av annan radioutrustning ska den uppfylla de uppställda kraven inom EU. Traficom påverkar aktivt på de EU-forum som har samband med marknadskontroll av radioutrustning, såsom i TCAM-kommittén (Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee).

Finland som en del av Nato

Tillgången till frekvensresurser är en förutsättning i alla Nato-övningar och i Natos operativa verksamhet. Medlemsländerna har ansvaret för den nationella frekvensförvaltningen och Traficom har ansvaret för att samordna civila och militära frekvenser. Syftet är att säkerställa användningen och störningsfriheten för båda användningar och Traficom gör detta arbete i gott samarbete med Försvarsmakten. Som medlem i Nato påverkar Traficom också i Natos frekvensarbete. Även i Nato försöker man harmonisera användningen av frekvenser, alltså syfta till enhetlig användning av frekvenser. I Nato sker frekvensarbetet i gruppen Civil/Military Spectrum Capability Panel Cap3 som sammanträder i en dubbel sammansättning i samarbete med civila och militära myndigheter. Cap3 Civ/Mil-sammansättningen är ett behörigt Nato-organ som behandlar användningen av frekvenser, ger anvisningar om användningen frekvenser samt fattar beslut om användningen av frekvenser. Traficom deltar i organets verksamhet tillsammans med Försvarsmakten.

Gå tillbaka till webbsidan Radiofrekvenserna nu och i framtiden (Extern länk)

Uppdaterad