Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Frekvenser för luftfartsverksamhet

Inom luftfart används olika radiosystem för kommunikationen mellan flygledningen, luftfartyget, flygbolaget och aktörerna i fritidsluftfart. Luftfartygets navigerings- och landningssystem är också en del av radiosystemen inom luftfart. Det är tillståndspliktigt att använda och inneha dessa radiosändare.

Radioanläggningarna för luftfart indelas på basis av sin användningsplats i luftfartsradioanläggningar som används på markytan och i radioanläggningar för ett luftfartyg. Dessutom finns det bärbara radioanläggningar som kan användas både på markytan och i luften enligt villkoren för radiotillstånd. Radiotillstånd beviljas endast för anläggningar som uppfyller uppställda krav.

Användaren av en radiosändare ska kontrollera behovet av den speciella behörighet som berättigar att sköta radiokommunikation för luftfart i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift PEL M2-93. Behörigheten beviljas av Traficom.

Luftfartsradioanläggningar som används på markytan

Med luftfartsradioanläggningar som används på markytan avses sådana radioanläggningar som används på markytan eller ombord på ett luftfartyg som befinner sig på markytan. Luftfartsradioanläggningar som används på markytan och deras funktionsfrekvenser är visat i tabellen nedan:

Fyr (oriktad radiofyr (NDB), yttre/inre inflygningsfyr)255,000–495,000 kHz
505,000–526,500 kHz
Talradiotrafik (VHF COM) (VHF-basstationssändare, VHF-multikanalsändare, VHF-reservsändare, bärbar radiotelefon, fordonsstation)117,975–137,000 MHz
ILS-markeringssändare (utomhus-/mellanmarkeringssändare)75,000 MHz
ILS-kurssändare (LLZ)108,100–111,950 MHz
VHF-allriktad fyr (VOR)111,975–117,975 MHz
ILS-glidbanesändare (GP)328,600–335,400 MHz
Utrustning för avståndsmätning (DME)962,000–1213,000 MHz

Obevakade flygställen

Med obevakade flygplatser avses flygställen utan flygledning. Då radioanläggningar används på sådant flygställe (t.ex. inom privat luftfart, bogsering av hängglidare) behövs ett radiotillstånd. I radiotillståndet beviljas rätt att använda radiosändare på alla obevakade flygplatser i Finland på frekvenser som bestäms i Luftfartshandbokens (AIP) AD2 (Extern länk) (på finska och engelska).

Flygtävlingar

Flygtävlingar förutsätter ett radiotillstånd. I radiotillstånden beviljas rätt att använda radiosändare på en frekvens som är avsedd för tävlingsverksamhet.

Bärbara radioanläggningar för luftfart

Handtelefoner som fungerar på VHF-frekvenser för luftfart och får användas enligt tillståndsvillkoren både på markytan och ombord på ett luftfartyg som befinner sig i luften (t.ex. flygplan, varmluftsballong, hängglidare) kallas för bärbara radioanläggningar för luftfart.

En bärbar radioanläggning för luftfart kan användas t.ex. i samband med bogsering av hängglidare eller skärmflygning. Då avviker användningen av anläggningen från användningen av luftfartsradioanläggningar som används på markytan för luftfart. Användningen av luftfartsradioanläggningar som används på markytan förutsätter i allmänhet frekvensplanering.

Om en VHF-handtelefon varaktigt hör till luftfartygets radiostation, ska radioanläggningen anges i ansökan om radiotillstånd för luftfartyg.

Radioanläggningar för ett luftfartyg

Alla radioanläggningar för ett luftfartyg utgör en radiostation för luftfartyget. Bland de radioanläggningar som används ombord på ett luftfartyg är

 • utrustning för avståndsmätning (DME)
 • Cospas-Sarsat-nödradiosändare (ELT)
 • radiohöjdmätare (RAM)
 • satellittelefon (SATCOM)
 • flygburet kollisionsavvärjande system (TCAS)
 • transponder (TRP)
 • VHF-radiotelefon för luftfartskommunikation (VHF AER)
 • väderradar (WRD)
 • dopplernavigator (DNV)
 • nödradiotelefon (ERT)
 • HF-radiotelefon för luftfartskommunikation (HF).

I vissa falla kan också en VHF-radiotelefon som fungerar på radiofrekvenser för sjöfart höra till luftfartygets radiostation. Detta gäller främst luftfartyg som är avsedda för sjöräddning.

Ansök om reservering av registreringsbeteckning eller/och transponder koder per e-post på adressen ilmaalusrekisteri@traficom.fi.

Sänd registeranmälan av nödradiosändare (ELT) per e-post på adressen elt@traficom.fi.

Obemannade luftfartygssystem

Ämnet behandlas på sidan Fjärrstyrda modellflygplan och luftfartyg (UAS/RPAS/Drone) - frekvenser och tillstånd .

Radiofrekvenser befriade från kravet på tillstånd

Det är möjligt att använda radiosändare som är befriade från kravet på tillstånd inom luftfart om de krav som ställs på radiosändare uppfylls.

Uppdaterad