Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Radiofrekvenser behövs för användningen av alla apparater och tjänster som fungerar trådlöst. Vi alla använder radiofrekvenser – till vardags använder vi på radionät baserad radioutrustning eller på radionät baserade tjänster och för att kunna använda dessa behövs radiofrekvenser.

Radiovågor som färdas med ljusets hastighet är en begränsad naturresurs med en betydande samhällelig och ekonomisk betydelse. Därför är det viktigt att radiofrekvenserna används så effektivt som möjligt. Radiofrekvenser förbrukas eller minskar inte vid användning, men per frekvensområde kan det endast finnas en begränsad mängd användningssätt eller användare för att de inte ska störa varandra. Radiofrekvenser stannar inte heller vid ländernas gränser och därför måste man komma överens om användningen av dem internationellt.

Frekvenser används och allt fler tjänster förlitar sig på dem överallt inom alla sektorer i vårt samhälle

I och med digitaliseringen finns det allt fler användare av och användningssätt för radiofrekvenser. Allt högre frekvensområden tas i bruk för nya radioutrustningar, och användningen på lägre frekvensområden blir allt tätare. Antalet trådlösa apparater ökar i allt snabbare takt, och användningen av kommunikationsnät utvidgas allt mer till nya verksamhetsområden. För att möjliggöra utvecklingen letar vi på Transport- och kommunikationsverket Traficom efter och skapar med hjälp av frekvensplanering och radiotillståndsförfaranden nya sätt att främja en effektivare användning och en flexibel samanvändning av frekvenser, så att vi kan erbjuda fungerande frekvensområden för nya innovationer samt tjänster som utnyttjar radiofrekvenser. Användningen av frekvenser kan effektiviseras tekniskt även i takt med att radioutrustningarna och mottagarstandarderna utvecklas.

Användningen av radiofrekvenser påverkas av många olika faktorer. Vanligtvis används radioutrustningar parvis, det vill säga information överförs mellan en radiosändare och en mottagare antingen i en riktning eller fram och tillbaka. Till exempel från en smartklocka kan information förmedlas med hjälp av radiofrekvenser till en applikation i en smarttelefon och från telefonen kan i sin tur programuppdateringar överföras till klockan. Från en basstation i ett mobilnät till en mobiltelefon är kontakten likaså alltid dubbelriktad. Från tv-sändare utnyttjas radiovågorna i sin tur endast för enkelriktad sändning till alla mottagare i täckningsområdet. Om det på en radiomottagares frekvens kommer in en främmande radiosändare, som inte har planerats för användning på frekvensen, kan mottagningen störas. Detta kan innebära att exempelvis mottagningen helt blockeras, datahastigheten sjunker eller tv-bilden pixeleras. 

Den tekniska utvecklingen är en möjlighet och en utmaning för användningen av frekvenser

Den tekniska utvecklingen och mer omfattande användning av trådlösa kommunikationsnät och radioutrustningar möjliggör utveckling av funktionerna inom olika samhällssektorer. Välplanerade och störningsfritt fungerande kommunikationsnät möjliggör redan i dagsläget distansarbete inom många branscher. Med hjälp av trådlöshet kan man vid sidan om distansarbete även möjliggöra fjärranvändning och fjärrstyrning av maskiner och apparater samt uppgifter i anknytning till övervakning och monitorering av till exempel industriproduktion eller lastens status inom logistiken. I och med distansarbetet och fjärrfunktionerna minskar fungerande frekvenser direkt persontrafiken och resandet. 

Den ökade användningen av frekvenser och trådlöshetens utbredning till allt fler tjänster och delområden i samhället gör dessa även allt mer beroende av att radiofrekvenserna och kommunikationsnäten fungerar störningsfritt. Betydelsen av störningsfria frekvenser och att säkerställa effektiv användning av dem i frekvensplaneringen blir allt större.  

Traficom är Finlands nationella frekvensförvaltningsmyndighet. Vårt viktigaste mål är att säkerställa effektiv användning av frekvenser och frekvensernas störningsfrihet i Finland, nu och i framtiden. Detta säkerställer vi förutom genom högkvalitativ frekvensplanering, även genom effektivt internationellt frekvenssamarbete, skickligt utförda utredningar av radiostörningar och marknadstillsyn över radioutrustning, där vikten av kompetens ökar i takt med att användningen av frekvenser blir tätare och de tekniker som använder sig av nya frekvenser utvecklas.

Fungerande frekvenser säkerställs genom god planering

Målet för frekvensplaneringen är att främja digitaliseringens utveckling och ge användare av radioutrustning så stor nytta som möjligt av de radiofrekvenser som är tillgängliga. Även en god nationell och internationell frekvensplanering har stor betydelse i säkerställandet av störningsfri användning av frekvenser. Eftersom det går långsamt att ändra användningsändamålet för frekvensband, strävar man efter en effektiv användning av frekvenser i första hand genom allmän planering av användningen av frekvenserna. Utifrån den skapas Finlands nationella användningsplan för frekvenser. Inom dessa ramar ser vi med hjälp av praktisk fallspecifik frekvensplanering och radiotillståndsförfaranden till att det finns tillgång till frekvenser i trådlösa kommunikationsnät och att användningen av dem är störningsfri.  

På bilden visas grundpelarna för den nationella frekvensförvaltningen: allmän planering av användningen av frekvenser, säkerställande av radiofrekvensernas funktion och internationellt samarbete. Traficom har till uppgift att säkerställa en effektiv och störningsfri användning av frekvenser i Finland – nu och i framtiden
På bilden visas grundpelarna för den nationella frekvensförvaltningen: allmän planering av användningen av frekvenser, säkerställande av radiofrekvensernas funktion och internationellt samarbete. Traficom har till uppgift att säkerställa en effektiv och störningsfri användning av frekvenser i Finland – nu och i framtiden.

Förutseende allmän planering sätter upp ramarna för den nationella användningen av frekvenser

Målet för den allmänna planeringen av användningen av frekvenser är att med framförhållning säkerställa kontinuerlig tillgång till användbara frekvenser i enlighet med efterfrågan. Vår allmänna planering baserar sig på prognoser, som i sin tur bygger på konsultation av användare av frekvenser, den förutsebara tekniska utvecklingen och kända utvecklingstrender. Vi bedriver samarbete som stöder framförhållningen och harmoniseringen av användningen av frekvenser genom att på nationell nivå lyssna på och träffa användarna samt internationellt genom att aktivt påverka i olika forum. 

Internationell harmonisering av frekvenser

Teknologi och marknader utvecklas på olika sätt i olika länder, varför sätten att använda frekvenser ofta även skiljer sig från land till land. Inom vissa tjänster är en omfattande harmonisering av frekvenser, det vill säga användning för samma ändamål internationellt, i allas intresse. Sådana frekvensområden som i stor utsträckning harmoniserats är bland annat många frekvenser som används inom luftfartens och sjöfartens nöd- och säkerhetstrafik samt mobilfrekvenser. 

I många nya applikationer är en internationell harmonisering av användningen av frekvensband även en förutsättning för att skapa en massmarknad, varvid man kostnadseffektivt kan tillverka apparater för en stor marknad. Tack vare omfattande internationell harmonisering kan medborgare använda samma apparater när de reser från ett land till ett annat eller till och med från en världsdel till en annan. Exempelvis mobilfrekvenserna är i stor utsträckning harmoniserade, vilket innebär att vi kan använda vår smarttelefon när vi reser runt i världen och inte behöver en separat telefon för olika världsdelar. Sådan harmonisering förutsätter omfattande globalt avtalande om användningen av frekvenser och villkoren för den. 

Förutseende bedömning av frekvensbehovet, identifiering av utvecklingstrenderna i näten och internationellt samarbete har även möjliggjort användning i Europa och globalt av radioutrustningar med kort räckvidd, såsom WiFi, Bluetooth-apparater och olika radiostyrda leksaker som på bred front används i samhället och i hemmen.

Arbetet med att harmonisera frekvenserna bedrivs internationellt i Europeiska kommissionens radiospektrumkommitté (RSC, Radio Spectrum Committee), Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT, The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) och Internationella teleunionen (ITU, International Telecommunication Union). Världsradiokonferensen (WRC, World Radiocommunication Conference) anordnas av ITU, som lyder under FN, och är det högsta internationella organet i fråga om regleringen av radiofrekvensanvändningen. De beslut som fattas av världsradiokonferenserna utgör ITU:s internationella radioreglemente. På basis av radioreglementet har Finlands användningsplan för frekvenser upprättats, vilken har trätt i kraft i Finland genom statsrådets frekvensförordning och Traficoms radiofrekvensföreskrift (föreskrift 4) (Extern länk). I radiofrekvensföreskriften definieras användningssätten för olika frekvensområden i detalj.

I samarbete med kommunikationsministeriet deltar Traficom aktivt i det internationella frekvensarbetet och strävar efter att säkerställa att Finlands synpunkter blir beaktade i internationella frekvensbeslut.

Den nationella och internationella regleringen av radiofrekvenser omfattar frekvensområdet mellan 9 kHz och 3 000 GHz. Av ekonomiska och tekniska skäl används radiofrekvenser i dagens läge endast upp till cirka 120 GHz. Största delen av radioutrustningarna fungerar på frekvenser under 28 GHz.

Radiotillståndsförfarandet säkerställer fungerande frekvenser

Största delen av radioutrustningarna kan användas utan radiotillstånd. Sådana utrustningar är bland annat mobiltelefoner och tidigare nämnda radioutrustningar med kort räckvidd. Användningen av dessa utrustningar är möjlig utan radiotillstånd, eftersom deras tekniska utförande, såsom sändningseffekt och använd frekvens, är sådana att de inte orsakar störningar för andra radioutrustningar. Sådana radioutrustningar som fungerar på frekvenser som befriats från kravet på tillstånd och de tekniska kraven för dem beskrivs i Traficoms föreskrift 15. (Extern länk)

Utöver användningen av radioutrustning som befriats från kravet på tillstånd finns det en stor mängd radioutrustningar som det inte är möjligt att använda utan frekvensplanering för att en störningsfri användning av dessa radioutrustningar ska kunna säkerställas. För sådana radioutrustningar beviljar Traficom radiotillstånd. I villkoren för radiotillståndet definieras per radiosändare och utifrån frekvensplaneringen de villkor på vilka användningen av radiosändaren är möjlig så att den inte orsakar störningar för andra användare av radioutrustningar. Genom villkoren säkerställs dessutom att användare av radioutrustningar själva får tillgång till fungerande frekvenser. De sändarspecifika villkoren bestämmer bland annat sändarantennens plats (koordinater och höjd från markytan), den använda frekvensen och sändningseffekten samt eventuella andra tekniska villkor för användningen av radioutrustningen.

Radiotillstånd beviljas i mycket stor utsträckning för radioutrustning och nät, till exempel radiolänkar, fartyg och luftfartyg, sändare för masskommunikation, satelliter, privata radionät samt myndigheter, i olika samhällssektorer. Totalt är omkring 30 000 radiotillstånd i kraft.

Syftet med den allmänna planeringen av frekvensanvändningen samt enskilda tillstånds- och frekvensbeslut är att användarna ska få så stor nytta som möjligt av radiofrekvenserna både nu och i framtiden.   

Utredning och monitorering av radiostörningar

Trots den noggranna planeringen av frekvensanvändningen går det ibland så att ett radiosystem av en eller annan orsak inte fungerar och mottagningen störs. I sådana fall är det oftast fråga om en radioutrustning som används med fel inställningar eller till exempel en trasig utrustning som orsakar radiostörningarna. Till våra uppgifter på Traficom hör även att utreda och avlägsna radiostörningar. Vi strävar i första hand efter att avlägsna störningssituationer i nöd- och säkerhetstrafiken, till exempel i luftfartens och sjöfartens radiotrafik eller i myndighetsnät. Även radiostörningar i energiförsörjningens och kommunalteknikens nät för fjärrstyrning prioriteras högt.

Utöver att utreda radiostörningar övervakar Traficom även användningen av frekvenser med hjälp av automatisk och manuell monitorering. På detta sätt strävar vi efter att hitta eventuella olovliga signaler redan innan de orsakar en skadlig störning. Till tillsynens uppgiftsområde hör även att övervaka radiotillstånden i samarbete med andra myndigheter. Vi utför även granskningar av tillståndspliktiga ljudradiosändare med stor störningsrisk i syfte att säkerställa hörbarheten i radio.

Såväl i utredningen av radiostörningar som i frekvensplaneringen ökar vikten av expertis och skicklighet allt mer i takt med att frekvensanvändningen blir tätare och ny teknik som utnyttjar frekvenser utvecklas. 

Genom marknadstillsyn över radioutrustning säkerställs en störningsfri användning av utrustningarna

Allt fler anordningar, från leksaker till småelektronik, använder frekvenser. För radioutrustning som säljs på den europeiska marknaden har gemensamma spelregler utarbetats, så att utrustningarna inte ska störa varandra eller störas av andra utrustningar. Tillverkare, importörer och distributörer av utrustningar ansvarar för att säkerställa att utrustningarna följer dessa spelregler, det vill säga att de överensstämmer med kraven. Genom tillsynen över radioutrustning säkerställer vi att utrustningarna uppfyller kraven. Därigenom säkerställer vi att alla vi som använder trådlösa utrustningar har tillgång till störningsfritt fungerande sådana, varvid även vår övriga trådlösa kommunikation löper störningsfritt.

Traficoms marknadstillsyn över radioutrustning sker alltid i efterhand och i form av stickprov, varför vi med hjälp av god frekvensplanering och internationella avtal om användningen av frekvensområden strävar efter att förebygga uppkomsten av störningar. Om det inom samma frekvensområde finns många olika typer av användning globalt sett, ökar det ökade resandet och den globala näthandeln risken för att det även till oss i Finland kommer utrustningar som inte är planerade för att användas här. 

På EU-marknaden är spelreglerna enhetliga, men varje land övervakar sin egen marknad för radioutrustning. Utvecklingstrenden är helt klart den att man hela tiden strävar efter att i allt högre grad harmonisera regleringen av både marknadstillsynen och aktörerna. Därtill syns en strävan efter att utnyttja tillsynsresurserna allt effektivare och öka tillsynens effektivitet genom att ytterligare intensifiera samarbetet mellan myndigheterna.

När tillsynen utvecklas är det alltid viktigt att komma ihåg att företagen måste ha möjlighet att utveckla nya innovationer. Dessutom bör vår marknad vara attraktiv och fungerande med tanke på olika aktörer både nu och i framtiden.    

Gå tillbaka till webbsidan Radiofrekvenserna nu och i framtiden (Extern länk)

Uppdaterad