Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Inom logistiken, det vill säga planeringen och genomförandet av en allomfattande leveranskedja inom olika delområden, såväl inom distribution och transport som verksamhetsstyrning och hantering av leveranskedjor, används trådlösheten i stor utsträckning, både för överföring av information, identifiering av varor och fraktgods samt för övervakning under transporterna. Finland är logistiskt sett en ö och ett geografiskt omfattande område, det vill säga logistikkedjornas funktion är nationellt viktig för oss. För kommunikationsnätssektorn stöder och säkerställer Transport- och kommunikationsverket Traficom även att de kommunikationssystem och frekvenser som de logistiska tjänsterna använder fungerar och är tillgängliga. I Finland svarar Traficom också för befrielsen från radiotillstånd för frekvenser för sensorer, RF-taggar och IoT-apparater på sakernas internet som används i stor utsträckning inom logistiken samt för det internationella tekniska och regleringsmässiga samarbetet i anslutning till detta. 

Inom logistiken möjliggör digitaliseringen utveckling av internationella leveranskedjor, smidighet i verksamheten och transparens i informationen samt uppföljning av leveranserna i realtid. De styrande värden och målen är miljövänlighet och optimering av logistiken. Digitaliseringen av logistiken är förknippad med olika utmaningar, såsom datakvalitet och datatillgänglighet, till exempel uppgifter om containerns innehåll, samt omfattande avsaknad av elektroniska fraktuppgifter, eftersom uppgifterna fortfarande krävs i pappersform och elektroniska fraktsedlar blir möjliga först under de närmaste åren i EU. Icke-tekniska utmaningar är att motivera fördelarna med digitaliseringen för en bred aktörskår och att hitta gemensamma tillvägagångssätt till exempel för att validera datakedjan.

I uppföljningen av transporterna och utvecklingen relaterade till knutpunkterna inom logistiken spelar digitaliseringen och användningen av trådlösa kommunikationsnät samt trådlösa lösningar en betydande roll till exempel i och med utvecklingen som andra generationens elektroniska färdskrivare för med sig. Utöver dessa är till exempel användningen av drönare vid transporter samt långtradares kolonnkörning intressanta trender.

Logistiksektorn använder trådlösa kommunikationsnät i stor omfattning  digitalisering av logistik: I en miljö med många aktörer används nya typer av dataplattformar och trådlösa lösningar för delning av information funktioner och lägesbild.  mål: effektivare och smidigare verksamhet med hjälp av realtidsinformation samt bättre säkerhet och miljövänlighet.  uppföljning av transporter: I uppfölningen av globala transporter spelar IoT-applikationer som satellit-telekommukationen möjliggör en viktig roll.

Uppföljningen av transporter sker allt mer i realtid i framtiden

En av de viktigaste fördelarna som digitaliseringen för med sig för logistiken är uppföljningen av transporter och försändelser. För detta används flera olika applikationer som drar nytta av radioteknologi. När man i framtiden vill att uppföljningen ska vara ännu mer i realtid, ökar också betydelsen av positioneringen. Positionering görs inom logistiken antingen via en applikation eller via webben, eller genom att använda satellitpositionering.

RFID (Radio Frequency Identification) är en allmän beteckning på tekniker som fungerar med radiofrekvenser och används för att observera, identifiera och specificera produkter och varor. Teknologins funktion bygger på att lagra information i RFID-taggen och att trådlöst läsa av den med RFID-läsaren med hjälp av radiovågor. RFID-taggar och RFID-läsare är radioutrustning med låg effekt som Traficom har befriat från tillstånd. 

Sakernas internet (IoT – Internet of Things) möjliggör många olika teknologier. När man väljer teknologi lönar det sig att beakta deras olika funktionsområden. Radioutrustning som bygger på teknologin LoRaWAN och Sigfox använder frekvenser för radioutrustningar som är tillståndsfria. Dessa IoT-nätverksteknologier och IoT-terminaler är optimerade för långdistansapplikationer med mycket låg strömförbrukning. För lokala användningsområden, såsom inomhus, lämpar sig även tillståndsfria WLAN- och Bluetooth-utrustning. 

Även i mobilnäten har man byggt upp många sakers internet och därmed också egenskaper som stöder logistiska tjänster. Andra, tredje och fjärde generationens mobilnät erbjuder nästan en riksomfattande täckning. Narrowband-IoT (NB-IoT) stöder låga datahastigheter (under 200 kbit/s) och möjliggör flera års batteritid för terminaler. Teknologin LTE-M ger bättre stöd för högre hastigheter (upp till 1 Mbit/s) och mobil användning, men strömförbrukningen är högre. 5G stöder ett mycket stort antal enheter i ett litet geografiskt område. I framtiden kan 5G-teknologin också möjliggöra IoT-utrustning som stöder topptillförlitliga uppkopplingar med kort fördröjning.

I den globala uppföljningen av transporter spelar även de IoT-applikationer som satellittelekommunikation möjliggör en viktig roll. Satellitförbindelser fungerar också där markbundna nät inte tillhandahåller tjänster, i synnerhet till exempel på öppna hav och inom flygtransporter. Det kommer att ske stora framsteg inom satellittelekommunikationen under det kommande årtiondet, vilket kan förändra dess roll som kommunikationslösning.

Hamnar, flygplatser och logistikcenter använder nya typer av dataplattformar

Utöver uppföljningen av transporter möjliggör digitaliseringen av logistiken en betydande effektivering av logistikknutpunkternas verksamhet genom att använda trådlösa telekommunikationsnät. Hamnar, flygplatser och logistikcenter är miljöer med många aktörer där nya typer av dataplattformar och trådlösa lösningar kan användas för att dela information, funktioner och lägesbild. Målet är att effektivisera och göra verksamheten smidigare genom att använda information i realtid samt att förbättra säkerheten och miljövänligheten. 

Utvecklingsåtgärderna omfattar ofta också att bygga upp ett eget lokalt 4G-/5G-nät eller på många ställen att utveckla ett redan existerande WLAN-nät. Åtgärderna syftar ofta också till att utveckla områdesövervakningen och trafikstyrningen och optimera användningen av områdena samt stödja den automatiserade trafiken. Inom verksamheten kommer videoövervakning i realtid och videobildanalys samt IoT-applikationer att användas i allt större utsträckning.

5G-teknologin fungerar som ett lokomotiv inom logistiksektorn

Femte generationens 5G-mobilnät erbjuder trådlösa uppkopp med mycket hög prestanda i stor utsträckning även för applikationer som riktar sig till olika logistiktjänster. 5G-teknologin tillsammans med massdata och artificiell intelligens som sakernas internet möjliggör är, inklusive olika industri- och servicesektorer, lokomotiv och drivkrafter för den framskridande digitaliseringen inom logistikbranschen. 

De viktigaste sektorerna i samhället som använder 5G-teknologin är förutom transporter och logistik även industri och energi, hälsovård och välfärd, städer och kommuner samt medier och underhållning. Med 5G-teknologin strävar man efter att skapa en telekommunikationsplattform för att möta de framtida behov och mål som dessa sektorer ställer. Inom logistiken, till exempel i olika skeden av transporten, kan man via 5G-nät och olika trådlösa fordon eller sensorer för vägnätet få information i realtid, bland annat om trafikstockningar och trafikförhållanden som halka eller olyckor. I och med digitaliseringen av trafiken kan i synnerhet till exempel fordonen själva berätta var de befinner sig och kollektivt samla in information om förhållandena. Denna information kan användas inom logistiktjänsterna för att förutse trafikstockningar, optimera körrutter eller samla in information om körförhållanden. Informationen kan också förmedlas direkt eller via olika tjänster till andra trafikanter.

Lokala mobilnät är viktiga och aktuella även inom logistiksektorn, i synnerhet i hamnar, på flygplatser eller i stora logistikcenter. Detta gör det möjligt att optimera nätverket för varje behov. Ett eget slutet nät möjliggör en driftsäker och informationssäker verksamhet för aktören och skapar också en möjlighet att flexibelt och snabbt skräddarsy webbtjänsten så att den passar just de egna behoven. Traficom har gjort det möjligt att få tillgång till frekvenser som lämpar sig för lokala mobilnät. Även regleringen har utvecklats så att vi smidigt kan bevilja radiotillstånd för mobilnät även för andra än teleoperatörer.

I sin helhet påverkar utvecklingen av smart trafik och digitaliseringen av trafiken även logistiksektorn på ett betydande sätt i framtiden. När lägesinformation i realtid kan samlas in via trådlösa kommunikationsnät i allt större utsträckning kan informationen användas i större utsträckning än för närvarande och logistikkedjornas verksamhet effektiviseras, vilket också kan ses ha positiva effektivitets- och miljökonsekvenser. Vi fördjupar oss närmare i digitaliseringen av trafiken och den smarta trafiken i den del av publikationsserien som handlar om trafiktjänster.

Gå tillbaka till webbsidan Radiofrekvenserna nu och i framtiden  (Extern länk)

Uppdaterad