Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Den internationella och nationella regleringen av radiofrekvenserna omfattar radiofrekvensområdet mellan 9 kHz och 3 000 GHz. På grund av ekonomiska och tekniska skäl är användningen av radiofrekvenserna möjligt i dag dock bara fram till cirka 80 GHz. Detta motsvarar endast knappt 3 procent av det hela reglerade radiofrekvensspektrumet.

De radiofrekvenser som propagerar med ljushastigheten är en naturresurs som varken går åt eller minskar av bruk.

Många faktorer inverkar på hur användbara radiofrekvenserna är. En radiosändare inverkar på de andra radioanläggningar som är belägna i dess täckningsområde. Ju närmare anläggningarna ligger varandra i fråga om frekvens och geografiskt läge, desto större är inverkan. Om växelverkan är tillräckligt stark förekommer den som

  • skadliga störningar
  • minskad/mindre överföringskapacitet elle
  • försämrad/sämre överföringskvalitet.

Egenskaper hos radiofrekvenserna begränsar utnyttjandet av dem. Ju högre frekvensen är, desto svårare och dyrare är det att tillverka radioanläggningar.

Även radiovågornas propageringsegenskaper försvårar användningen av höga frekvenser för flera ändamål. Uppskattningsvis cirka 95 procent av de tillståndspliktiga radioanläggningarna i Finland fungerar för tillfället på frekvenser under 10 GHz och 99 procent på frekvenser under 25 GHz. Då de radiosändare som befriats från kravet på tillstånd också beaktas fungerar uppskattningsvis över 99 procent av alla radioanläggningar på frekvenser under 10 GHz.

Uppdaterad