Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Syftet med bredbandsprojektet är att stöda byggandet av snabba fasta bredbandsnät i sådana områden där det kommersiella utbudet sannolikt inte uppnås inom de närmaste åren. Beloppet som sökts för stödprogrammet hos EU:s återhämtningsinstrument är nästan 50 miljoner euro.

Den nya lagen om bredbandsstöd och statsrådets förordning om minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse som givits med stöd av lagen träder i kraft den 3 februari 2022. Lagen och förordningen ändrades så att de även i framtiden är i enlighet med Europeiska unionens statsunderstödsbestämmelser och den allmänna gruppundantagsförordningen.

Det nya bredbandsprojektet startar när lagen träder i kraft. Inom projektet är det möjligt att stöda byggandet av sådana fasta bredbandsförbindelser vars minimihastighet för inkommande trafik är 300 Mbit/s och för utgående trafik 100 Mbit/s. Stöd kan beviljas, såsom tidigare, för fasta förbindelser som byggs till hushållens stadigvarande bostäder och fritidsbostäder och för företagens verksamhetsställen.

Landskapens och kommunernas roll

Landskapen har en betydande roll i att aktivera projekt inom sina områden. Landskapsförbunden ska tillsammans med kommunerna planera och fastställa de projektområden som är lämpliga för projektansökan. Följande saker ska beaktas i bedömningen:

  • bredbandsprojektet bör vara ekonomiskt ändamålsenligt och främja användarnas fördel på kommunikationsmarknaden;
  • bredbandsprojekten bör sammanföras så att de kan genomföras på det sätt som ekonomiskt är fördelaktigast;
  • i projektets kommun ska det finnas tillräckligt intresse och tillräckliga ekonomiska resurser att genomföra projektet.

I statsrådets förordning bestäms om kommunens betalningsandel i projektet. Kommunerna är indelade i tre grupper med en betalningsandel på 8, 22 eller 33 procent.

Landskapsförbundens uppgift är att framställa en motiverad begäran om en marknadsanalys till Traficom så som lagen förutsätter. Landskapsförbundens uppgift är att konkurrensutsätta nätbyggare för projekten. Ansökningsförfarandet ska vara öppet, jämlikt och icke-diskriminerande för alla. Om jämförelsegrunder för ansökningsförfarandet bestäms i 6 § i lagen om bredbandsstöd.

Traficoms marknadsanalys och samråd om projektområden

Traficom gör en marknadsanalys av ett projektområde om landskapsförbundet framställer en motiverad begäran om det. I marknadsanalysen fastställs de stödberättigande områdena i projektområdet. Stöd kan endast beviljas för områden där det saknas snabba bredbandsförbindelser eller där sådana på sannolika grunder och på ett trovärdigt sätt inte kommer att byggas på kommersiella villkor under de följande tre åren. För att kartlägga de stödberättigande och icke-stödberättigande delarna av projektområdet undersöker Traficom vilka av de kommunikationsnät som finns inom projektområdena på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla dataöverföring med en laddningshastighet på minst 100 megabit per sekund. Dessutom görs en kartläggning av sådana anslutningspunkter där det kan tillhandahållas förbindelser på 300/100 Mbit/s i enlighet med hastighetsförordningen.

Aktörer ges möjlighet att yttra sig genom ett samrådsförfarande som publiceras på Traficoms webbsidor. I det offentliga samrådet ges teleföretagen på marknaden tillfälle att framställa anmärkning om projektet och, i enlighet med lagen om bredbandsstöd, tillställa motiverade uppgifter om sina existerande nät samt om sådana nät som teleföretagen trovärdigt planerar att ta i bruk inom tre år från det att den planerade stödåtgärden publicerades. De nät som teleföretagen anmält ska på ett tillförlitligt sätt kunna tillhandahålla dataöverföring med en laddningshastighet på minst 100 megabit per sekund inom målområdet.

Efter det att marknadsanalysen blivit färdig skickas den till landskapsförbundet för konkurrensutsättning av projektet. Den nätbyggare som utses kan därefter ansöka om stöd hos Traficom.

Nyhet om den nya lagen och offentligt samråd 3.2.2022 (Extern länk)

Lag om stöd för byggande av fast bredband (Extern länk)

Statsrådets förordning om kommunens betalningsandel och minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse i bredbandsprojekt (Extern länk)

 

Uppdaterad