Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Det nya bredbandsprojektet stöder byggandet av supersnabba nät från och med 2021

Syftet med projektet är att med hjälp av statligt stöd säkerställa byggandet av snabba bredbandsnät i sådana områden där det kommersiella utbudet sannolikt inte uppnås. Genom projektet beviljas statligt stöd för kostnader för byggandet av snabba bredbandsnät. Fem miljoner euro har reserverats för stödprogrammet.

Det nya projektet för bredbandsstöd är en fortsättning på det tidigare stödprogrammet. Byggandet av snabba bredbandsnät har fått stöd från år 2010. Utbetalning av stöd som beviljats inom ramen för det tidigare stödprogrammet fortsätter till år 2022. Det beviljade stödbeloppet är 76 miljoner euro och vid slutet av 2020 hade 54 miljoner euro betalats ut.

Transport- och kommunikationsverket Traficom är berett att inleda marknadsanalyser för projekt enligt den nya lagen om bredbandsstöd. I statsbudgeten har fem miljoner euro reserverats för stödprogrammet. Till skillnad från det tidigare omfattar stödet nu fritidsbostäder utöver stadigvarande bostäder samt driftsställen som innehas av företag och den offentliga förvaltningen. De som bygger bredbandsförbindelser kan få stöd när minimihastigheten för en bredbandsförbindelse är 100 megabit per sekund i inkommande trafik och 40 megabit per sekund i utgående trafik. Under högtrafikförhållanden ska minimihastigheterna vara 70/28 Mbit/s. Kraven på stödberättigade bredbandsförbindelser är teknikneutrala, dvs. de kan genomföras antingen med fast teknik eller med trådlös teknik (FWA, Fixed Wireless Access).

Landskap och kommuner har en roll i att inleda planeringen av bredbandsprojekt

Landskap har en roll i att aktivera projekt inom sina områden. Landskapsförbunden ska tillsammans med kommunerna planera och fastställa de projektområden som är lämpliga för projektansökan och konkurrensutsätta en nätbyggare för projekten. I projektets kommun ska det finnas tillräckligt intresse och tillräckliga ekonomiska resurser att genomföra de projekt som landskapsförbunden och kommunerna planerat.

Traficom gör marknadsanalyser och bedömer stödberättigade områden

Traficom gör en marknadsanalys av ett projektområde om landskapsförbundet framställer en motiverad begäran om det. Begäran ska ha beretts i samarbete med myndigheterna i den kommun där projektområdet är beläget. Följande saker ska beaktas i bedömningen: Bredbandsprojektet bör vara ekonomiskt ändamålsenligt och främja användarnas fördel på kommunikationsmarknaden. Bredbandsprojekten bör dessutom sammanföras så att de kan genomföras på det sätt som ekonomiskt är fördelaktigast. Marknadsanalysen förutsätter också att genomförande av bredbandsprojektet kan anses vara möjligt och att kommunen har ett faktiskt intresse för att delta i bredbandsprojektet med den betalningsandel som anges i lagen. 

Stöd kan endast beviljas för områden där det saknas snabba bredbandsförbindelser eller där sådana inte planeras byggas under de följande tre åren. För att kartlägga projektets stödberättigade och icke-stödberättigade delar undersöker Traficom de kommunikationsnät som finns inom projektområdena och som kan tillhandahålla snabba bredbandsförbindelser som anges i statsrådets förordning samt byggnadsplaner för sådana kommunikationsnät. Teleföretagen ombeds att ge sina uppfattningar om de effekter som ett avancerat kommunikationsnät som byggs med hjälp av offentligt stöd skulle ha på konkurrensen i projektområdet. Traficom fastställer i marknadsanalysen de stödberättigande områdena i projektområdet. Marknadsanalysen lämnas till landskapsförbundet.

 

Statsrådets förordning om kommunens betalningsandel och minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse i bredbandsprojekt (Extern länk)

Lag om stöd för byggande av bredband (1262/2020) (Extern länk)

Traficoms meddelande om det nya stödprojektet (på finska) (Extern länk)