Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Dataskydd hos Traficom

Behandling av personuppgifter

Syftet med dataskyddet är att skydda personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en person.

Traficom sköter flera lagstadgade uppgifter på grund av vilka verket även får behandla personuppgifter. I uppgifter där behandlingen av personuppgifter grundar sig på en lagstadgad skyldighet behöver vi inte ett särskilt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Förutom för de lagstadgade skyldigheterna samlar Traficom in personuppgifter för att producera vissa tjänster som kräver ditt samtycke. Då ber vi om ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas och du har också rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi lagstiftningen och god informationshanteringssed. Traficoms dataskyddspolicy omfattar principer och mål för behandling av personuppgifter och tillgodoseende av dataskyddet enligt EU:s dataskyddsförordning och den nationella dataskyddslagen. Du kan läsa mer om syftet med behandlingen av personuppgifter och dess lagenlighet på Traficoms webbsida om register. 

Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv

Du har rätt att få reda på om Traficom behandlar uppgifter om dig eller inte samt få tillgång till dessa uppgifter.

I Traficoms e-tjänst – asiointi.trafi.fi (Extern länk) – kan du kontrollera viktiga uppgifter om dig som finns i Traficoms trafik- och transportregister. Genom att logga in i tjänsten Mina ärenden kan du kontrollera uppgifter om:

  • dina fordon och fordonsskatter
  • dina vattenfarkoster och fartyg
  • körrätter och körtillstånd
  • din yrkeskompetens för vägtrafik och sjöfart

Du kan göra en mer omfattande begäran om information ur trafik- och transportregistret genom att fylla i och skicka in den här blanketten (Extern länk) till Traficom antingen per post till Traficom, Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320, 00059 TRAFICOM eller med krypterad e-post till kirjaamo(at)traficom.fi.

Instruktioner för att skicka ett krypterat e-post

Du kan göra en begäran om information ur kommunikationsregistren med hjälp av den här elektroniska blanketten (Extern länk).

Du kan skicka en begäran om att granska uppgifter om dig i Traficoms andra informationskällor till registratorskontoret. I begäran om information ska du specificera de uppgifter om dig som du vill granska, vilken tidsperiod din begäran gäller samt dina namn- och adressuppgifter och eventuella andra kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress).

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att kräva att Traficom rättar eventuella fel i dina personuppgifter samt kompletterar eventuella bristfälliga uppgifter.

Blankett för rättelse av personuppgifter (Extern länk)

Rätt att radera uppgifter (rätt att bli glömd)

När behandlingen av personuppgifter grundar sig på något annat än en lagstadgad skyldighet har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Då raderar vi uppgifterna från vårt system förutsatt att det inte finns någon annan laglig grund för behandling av personuppgifter eller att vi inte har en lagstadgad skyldighet att spara uppgifterna. I varje fall raderar vi dina personuppgifter efter att den lagstadgade förvaringstiden eller den förvaringstid vi själva stipulerat har löpt ut.

Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter

Du har även rätt att motsätta dig att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring och i vissa situationer även för andra ändamål som anges i lagen om transportservice.

Rätt att anföra besvär

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter står i konflikt med gällande lagstiftning kan du besvära dig till dataskyddsombudsmannen.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

tietosuoja(at)traficom.fi