Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

TRAFICOMS DATASKYDDSBESKRIVNINGAR

Kybermittari on palvelu ja työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa organisaatioita mittaamaan ja vertailemaan tietoturvan tasoa muihin yrityksiin verrattuna. Tavoitteena on auttaa organisaatioita saavuttamaan heille sopiva tietoturvan taso. Tätä tarkoitusta varten Traficom kerää ja ylläpitää Kybermittari palvelun toiminnan kannalta välttämättömiä yhteystietoja.

Enligt 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket har Transport- och kommunikat-ionsverkets cybersäkerhetscenter till uppgift att upprätthålla en lägesbild över den nationella informationssäkerheten. Enligt 304 § 1 mom. 7 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) ska Transport- och kommunikationsverket samla in information om kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten för nättjänster, kommu-nikationstjänster, mervärdestjänster och informationssystem samt om fel och störningar i kommunikationsnät och kommunikationstjänster. För dessa ändamål samlas med Cybersä-kerhetscentrets blankett för anmälan om informationssäkerhetsincidenter information om in-formationssäkerhetsincidenterna som anmälarna beskriver. För att kunna genomföra in-samlingen av denna information är det nödvändigt att behandla personuppgifter som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning.

Enligt 3 § i luftfartslagen är Traficom nationell luftfartsmyndighet i Finland och svarar för beviljande av tillstånd och godkännanden till uppgifter som förutsätter att kraven som hänför sig till säkerhetsprövning uppfylls.

Traficom för trafik- och transportregistret i syfte att bevilja och utöva tillsyn över trafiktillstånd och andra rättigheter, förbättra trafiksäkerheten, identifiera trafikmedel och beskattning och inteckningar som gäller dem, minska miljöpåverkan, utveckla mobilitetstjänsterna och utnyttjandet av dem, möjliggöra forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, främja tjänster som baserar sig på hantering av en persons egna uppgifter (mina data), producera myndighetstillstånd inom transportsektorn samt för att uppfylla internationella skyldigheter. Traficom utnyttjar uppgifterna i registret då det fullgör sina lagstadgade uppgifter.

Transport- och kommunikationsverket Traficom är skatteuppbördsmyndighet för fordonsskatt, bilskatt efter första registrering och bränsleavgift. Traficom handhar verkställandet av skattedebiteringen samt skatteuppbörden och andra åtgärder i anslutning till beskattningen liksom behandlingen av ansökningsärenden och andra ärenden som gäller fordonsbeskattningen. Tillsynen över ovan nämnda skatter ankommer på Transport- och kommunikationsverket. Beskattningsuppgifterna är en del av trafikoch transportregistret. Traficom utnyttjar uppgifterna i registret då det fullgör sina lagstadgade uppgifter.

Personuppgifterna behandlas för att ordna och administrera radioamatörexamina. Finlands Radioamatörförbund rf (SRAL) som är examensmottagare och personuppgiftsbehandlare är en sådan aktör utanför Traficom som godkänts som examensmottagare.

Personuppgifterna används för att sköta de förvaltningsuppgifter som tillfaller Transport- och kommunikationsverket enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). Användningen av registret gäller följande åtgärder: beviljande och upprätthållande av radiotillstånd, upprätthållande av uppgifter om kompetensutbildningar för radiokommunikation och beviljande av bevis, beviljande och upprätthållande av nät- och programkoncessioner, utredning av radiostörningar och övervakning av användningen av frekvenserna och fakturering av radioadministrativa avgifter.

Traficom för registret över utsedda besiktningsmän, skeppsmätare och MARPOL-inspektörer för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter som gäller fartygsbesiktning, inspektioner, skeppsmätning och förvaring av dokument över dessa samt att uppfylla de internationella skyldigheter som är bindande för Finland och att utföra andra uppgifter som hänför sig till Traficoms verksamhet.

Traficom för en uppdaterad förteckning över de personer som har kompetens att göra bedömningar av trafiksäkerhet samt över kompetensens giltighet.

Uppgifter som Traficom samlat in genom anmälningar används för att utreda störningar som orsakats av luftfart (t.ex. buller, användning av ett område, skada som uppstått), identifiera luftfartsverksamhet som förutsätter myndighetens ingripande samt allmänt övervaka luftfartsverksamhet.

.Fi är den nationella toppdomänen för Finland och Traficom ansvarar för den. Den nationella lagstiftningen styr förmedlingen och användningen av fi-domännamn.

De personuppgifter som Traficom samlar in i registret över hantering av avtalsuppgifter används för att hålla kontakt med partnerna.

I ärenden som berör EU:s rättigheter för passagerare behandlas personuppgifter vid Transport- och kommunikationsverket (Traficom) för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Traficom driver tjänsten verkkotietopiste.fi i enlighet med 5 § i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (276/2016, sambyggnadslagen). Nätverksinformationspunktregistret har grundats för skötseln av uppgifterna i sambyggnadslagen. Behandlingen av personuppgifter i tjänsten är nödvändigt för att de uppgifter som nämns i lagens 5 § ska kunna förmedlas via tjänsten. Behovet att behandla personuppgifter uppstår också av informationssäkerhetskravet på tjänsten i lagens 5 §.

Det finns Dream Broker -videor som är inbäddade på webbplatser på traficom.fi

Traficom använder personuppgifterna i registret över intressentgrupper för att sköta sina uppgifter i anslutning till tillgänglighet enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). Personuppgifterna används för kontakter mellan Traficom och intressentgrupperna, för att dela aktuell information samt för att skicka nyhetsbrevet.

5G Momentum-ekosystemet är ett öppet forum för informationsutbyte och ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att dela information om 5G och om aktuella frågor kring andra nya tekniker i anslutning till 5G. Personuppgifter används när gruppen skickas 5G Momentums nyhetsbrev, inbjudningar till gruppens tillställningar eller enkäter om aktuella frågor, eller när man vill informera om en aktuell fråga som gäller temat. 

Traficoms servicehelhet Digitala förbindelser behandlar personuppgifter av intressentgruppernas representanter i registret över intressentgrupper till den del som personen är medlem i någon av Traficoms intressentgrupper. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att sköta relationer med olika intressentgruppers representanter och att samarbeta i fråga om Traficoms lagstadgade uppgifter.

Kunderna kan använda kontaktblanketterna för körkort och persontillstånd inom vägtrafiken samt telefon för att kontakta ämbetsverkets tjänsteleverantör och fråga om förarexamina, körkort, persontillstånd inom vägtrafiken och yrkeskompetens.

Traficoms nationella samordningscentrum behandlar personuppgifter om intressentgrupper-nas representanter i kompetensgemenskapens medlemsförteckning till den del som personen är medlem i någon av Traficoms intressentgrupper. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att kunna kontakta och samarbeta med representanter för olika intressentgrupper.

I samband med periodisk besiktning samlas in uppgifter från verklig körning enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 för personbilar och lätta nyttofordon. De personuppgifter som samlas in vid datainsamlingen är fordonets identifieringsnummer samt registreringstecken.

Ändamålet med behandlingen av uppgifter är att bevilja och upprätthålla telenätets nummer och koder samt att fakturera för nummer och koder.

Dataskyddsbeskrivning: Behandling av personuppgifter som behövs för kommunikation som gäller Positionsdatatjänsten

Företag som utövar televerksamhet, betal-tv-verksamhet, programverksamhet, beställ-tv-verksamhet och tillhandahållande av videodelningsplattformstjänster ska göra en anmälan till Traficom innan verksamheten inleds. Bestämmelserna om anmälningsplikten finns i 4 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). Enligt 5 § i lagen ska Transport- och kommunikationsverket föra en offentlig förteckning över anmälningar som avses i 4 §. Ett företag som bedriver postverksamhet ska enligt 4 § i postlagen (415/2011) göra en anmälan till Traficom innan verksamheten inleds.

Personuppgifter används för att sköta de förvaltningsuppgifter som Transport- och kommunikationsverket har enligt lagen om transportservice (320/2017) och Transport- och kommunikationsverkets föreskrift Uppgifter om efterfrågan på och utbud av persontrafiktjänster samt prisuppgifter för taxitrafiktjänster .

Publiceras på svenska inom kort.

Personuppgifterna används för att utföra Transport- och kommunikationsverkets myndighetsuppgifter i anslutning till tillstånds- och tillsynsärenden enligt lagen om markstationer och vissa radaranläggningar.

Stödet som Traficom beviljar enligt lagen om stöd för byggande av fast bredband (1262/2020) är sådant statsunderstöd som finansieras genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Traficom ska rapportera uppgifterna till Statskontorets RRP-system för den centraliserade nationella uppföljningen av och tillsynen över genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.

Bandande kameraövervakning finns i lokalerna där teoriprov hålls för att utreda och förebygga fusk. Bandande kameraövervakning används för att förebygga, utreda och påvisa brott, förseelser och andra missbruk. Kameraövervakning används också för att säkerställa säkerheten för anställda och andra personer samt för att förebygga och utreda situationer där säkerheten äventyras. Inspelningar kan vid behov användas för att framställa, uppgöra eller försvara rättsliga anspråk eller för att säkerställa annan rättssäkerhet.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har påbörjat en konsultutredning för att utreda effekter och effektiviteten av statsunderstöden och statsunderstödsverksamheten inom investeringsprogrammet för gång och cykling. Den här dataskyddsbeskrivningen berör enkätverktyget Webropol som WWW-LINE använder för en enkät som skickas till kontaktpersonerna i de kommuner som ansökt om statsunderstöd och interaktionsplattformen Microsoft Teams, som används då konsulten intervjuar de kommuner, statliga instanser och tredje sektorns organisationer som har anknytning till investeringsprogrammet.

Mobilitetsveckan är en kampanjvecka som firas årligen runtom i Europa. Veckans mål är att få så många kommuner och städer som möjligt med och föra kampanjer för hållbar mobilitet och således främja att kommuninvånarna byter till mer hållbara sätt att röra sig på. Traficom skaffar koordineringen av mobilitetsveckan av Motiva Oy för att stöda de finska kommunernas deltagande i veckan. I koordineringsarbetet är det nödvändigt att behandla personuppgifter, vilket är beskrivet i den här dataskyddsbeskrivningen.

Ilmoittautumislomakkeen tarkoituksena on kerätä tiedot "Sidosryhmätilaisuus ilmailun toimijoille pian sovellettavasta kyberturvallisuussääntelystä 18.9.2024" -tapahtumaan ilmoittautuvista henkilöistä tilaisuuden järjestämistä varten. Tietoja käytetään ainoastaan tilaisuuden järjestämiseen.

Dataskyddsbeskrivningar för Traficoms mobilapplikationer

Integritetspolicyn för Traficoms mobilapplikationer har sammanställts på deras egen sida.

DATASKYDDSBESKRIVNINGAR FÖR Traficoms evenemang

Dataskyddsbeskrivningar för undersökningar och enkäter

Dataskyddsbeskrivningarna för Traficoms undersökningar och enkäter har samlats på en egen sida.

Uppdaterad