Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Register och datalager

Trafikdatalager 

Trafik- och transportregistret 

Traficom ansvarar för det elektroniska trafik- och transportregistret som innehåller uppgifter om trafikmedel dvs. fordon, luftfartyg, fartyg och vattenfarkoster, järnvägsmateriel samt relaterade anordningar, tillstånd för verksamhetsutövare samt anmälningspliktig verksamhet och persontillstånd i anslutning till transport.

Traficom får använda uppgifterna i sitt register för att sköta sina lagstadgade uppgifter.

Övriga trafikdatalager 

Förutom sina lagstadgade uppgifter ansvarar Traficom utöver trafik- och transportregistret för uppgifter om utbud, efterfrågan och utveckling av trafik- och transportmarknaden och mobilitetstjänster, trafikmängder och andra nyckeltal för olika trafikformer, trafikolyckor samt farliga situationer och avvikelser i trafiken, fartygsanlöp till hamnar i Finland samt om andra omständigheter som är viktiga för Traficoms utförande av sina uppgifter.

Mobilitetstjänstekatalogen NAP

Mobilitetstjänstekatalogen NAP är en öppen nationell kontaktpunkt (National Access Point, NAP) som föreskrivs i lagen om transportservice (320/2017) dit producenter av mobilitetstjänster ska lämna in uppgifter om sina digitala maskinläsbara gränssnitt för väsentliga uppgifter. Med mobilitetstjänster avses tjänster för persontransport såsom vägtrafikens, sjöfartens och luftfartens persontransporter; stationer, hamnar och terminaler; tjänster för uthyrning av trafikmedel och kommersiella tjänster för samanvändning; allmänna kommersiella parkeringstjänster samt förmedlingstjänster. Väsentliga uppgifter är till exempel serviceområde, rutter, tidtabeller, priser, tillgång, tillgänglighet samt uppgifter om bokning, försäljning, biljetter och betalning. 


Bestämmelser om den information som ska delas finns i statsrådets förordning (643/2017). NAP-tjänsten är en del av en helhet vars mål är att åstadkomma kombinerade mobilitets- och informationstjänster som är enkla att använda. NAP är inte en tjänst för slutanvändarna och passagerarna, utan är avsedd för dem som producerar och utvecklar mobilitetstjänster.   

Dataskyddsbeskrivning för NAP (Extern länk)

Kommunikationsregistren

På grund av uppgifter i kommunikationslagstiftningen ansvarar Traficom bland annat för följande register:

  • Systemet för hantering av ärenden i anslutning till frekvensförvaltningens radiotillstånd, examina och intyg som även innehåller en frekvensdatabas.
  • Registret över .fi-domännamn som innehåller uppgifter om registrerade .fi-domäner. Det finns en söktjänst för offentliga uppgifter i registret på verkets webbplats. Dessutom finns information om de .fi-förmedlare som anmält sig till Traficom på verkets webbplats. 
  • Postens verifieringssystem som innehåller uppgifter om obeställbara brevförsändelser som hanterats vid Traficom.
  • Nummerregistret som innehåller uppgifter om utfärdade nummer, beteckningar och koder såsom riksomfattande abonnentnummer och SMS-servicenummer.
  • Tjänsten Nätverksinformationspunkten som finns på adressen www.verkkotietopiste.fi innehåller uppgifter om nätaktörers byggnadsplaner för att komma överens om sambyggnad. Tjänsten visar även vem av aktörerna som kan ha nät i sökområdet. Tjänsten omfattar information om kommunikations-, el-, fjärrvärme-, fjärrkyl-, gas-, vattentjänst- och trafiknät.
  • Marknadstillsynsregistret innehåller information om tillsynen av att trådlösa radioapparater som säljs i Finland överensstämmer med kraven samt resultat och tillsynsbeslut i fråga om granskning av enskilda radioapparater.

Dataskyddsbeskrivning för det personregister som gäller radioamatörexamina

Personuppgifterna behandlas för att ordna och administrera radioamatörexamina. Finlands Radioamatörförbund rf, som är examensmottagare och personuppgiftsbiträde, är en sådan extern instans utanför Traficom som har godkänts som examensmottagare.

Dataskyddsbeskrivning Radioamatörexamina

Övriga register

Register över intressenter och kundtjänsten

För att sköta sina lagstadgade uppgifter samlar Traficom in uppgifter om sina intressenter och kunder från register, arbetsgivare eller offentliga källor. Informationen består endast av nödvändiga identifikations- och kontaktuppgifter som varierar beroende på ärendets art. Uppgifterna används för inbjudningar till tillställningar om verkets aktuella frågor och för årliga kundnöjdhetsenkäter för att utveckla kvaliteten på myndighetsverksamheten. Verket skickar även nyhetsbrev och/eller meddelanden per e-post till dem som prenumererar på dessa. Denna tjänst grundar sig på samtycke som kan tas tillbaka när som helst.

Kontakterna med kundtjänsten (telefon, e-post, chatt) sparas i kundtjänstens system för att utveckla kvaliteten på tjänsten och verkets verksamhet. Inspelningar kan med beaktande av integritetsskyddet användas i utbildning som syftar till att förbättra kundtjänsten och i planering av innehåll i anvisningar.

Registret över intressenter uppdateras kontinuerligt efter behov och inspelade kontakter till kundtjänsten sparas i högst två år. Verket kan för den personuppgiftsansvariges räkning anlita en tjänsteleverantör som personuppgiftsbiträde och biträdet förstör uppgifterna efter att uppdraget upphört. I normala fall lämnas uppgifter inte ut ur registren, om inte annat följer av offentlighetslagen eller annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna överförs i normala fall inte till parter utanför EU eller EES. Personuppgifterna är skyddade från utomstående användning.

En registrerad kan kräva att verket rättar eventuella felaktiga uppgifter eller kompletterar bristfälliga uppgifter och han eller hon har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv i registret. En registrerad har rätt att föra ett ärende vidare till dataombudsmannen för behandling om den registrerade anser att man i behandlingen av hans eller hennes personuppgifter bryter mot lagstiftningen om behandling av personuppgifter.

 

Andra dataskyddsbeskrivninger 

Dataskyddsbeskrivning för appen Autoilija