Inteckning i fartyg

Ett fartyg eller ett fartygsbygge som införts i trafik- och transportregistret kan intecknas. Transport- och kommunikationsverket Traficom och Statens Ämbetsverk på Åland behandlar fartygsintecningar i Finland. Statens Ämbetsverk svarar på inteckning av fartyg med hemort i landskapet Åland.

Ett fartyg eller ett fartygsbygge som införts i trafik- och transportregistret kan intecknas med ägarens samtycke. Förbindelseskriften är i allmänhet ett innehavarskuldebrev. En anteckning om fastställandet av inteckningen görs i skuldebrevet och i fartygsregistret. 

Fastställande av inteckning i fartyget kan sökas för flera skuldebrev samtidigt. Olika skuldebrev kan ha olika villkor och olika säkerhetstagare. Fartygsinteckningen fastställs på ansökan enligt de villkor som gäldenären och borgenären har kommit överens om. Transport- och kommunikationsverket Traficom är den myndighet som registrerar inteckningsärendet.

Inteckningen är i kraft i tio år om den inte särskilt förnyas eller dödas. Inteckningen ska förnyas inom tio år från den dag då den fastställdes eller senast förnyades. En inteckning kan också förnyas delvis.

Inteckningen förfaller om den inte förnyas. En inteckning kan även dödas. Om innehavarskuldebrevet i original har förkommit, kan inteckningen dödas när innehavarskuldebrevet har dödats i tingsrätten. Till ansökan om dödande av inteckning ska tingsrättens beslut angående dödande av handlingen bifogas i original.

Uppgifterna i registret är huvudsakligen offentliga. Uppgifter om fartygets inteckningar och övriga gravationer fås genom beställning av ett gravationsbevis.

För mera information

Författningar