Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

För tillverkare av farkoster

Tillverkare av farkoster omfattas av olika skyldigheter beroende på den byggda farkostens ändamål och egenskaper.

Farkoster för fritidsbruk

Fritidsbåtsdirektivet och fritidsbåtslagen gäller fritidsbåtar och vattenskotrar som är avsedda för sport- eller fritidsändamål.

En fritidsbåt är en båt med en skrovlängd på 2,5–24 meter, oavsett typ eller framdrivningssätt.

En vattenskoter är en farkost vars längd underskrider 4 meter och som har en motor utrustad med ett vattenjetaggregat samt där personerna står, sitter eller står på knä på skrovet, inte inuti det.

En farkost avsedd för fritidsbruk ska CE-märkas  (Extern länk)innan den släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Vad beträffar CE-märkningen finns det en del undantag, som räknas upp i fritidsbåtslagen och -direktivet.

 

Bedömning av överensstämmelse (CE-certifiering)

En farkost kan förses med CE-märkning när det har konstaterats att den uppfyller de krav som ställs i fritidsbåtslagen. Överensstämmelsen kan konstateras på flera olika sätt, och dessa beskrivs i fritidsbåtslagen samt föreskriften om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar. Tillverkaren ska även upprätta en försäkran om överensstämmelse och en användarmanual. I Finland ska dessa dokument vara på finska och svenska.

När du bygger en farkost kan du i många fall själv göra bedömningen av överensstämmelsen och sammanställa de nödvändiga dokumenten. I sådana fall ska du utföra de tester som krävs och sammanställa en teknisk dokumentation enligt fritidsbåtsdirektivet som innehåller nödvändiga ritningar, beräkningar och resultat från kontroller och tester.

Om du inte vill eller kan göra bedömningen själv kan du anlita en medhjälpare som har tillräcklig kunskap på området. Det går även att helt eller delvis låta ett sådant anmält organ som avses i fritidsbåtsdirektivet göra bedömningen.

Vi har publicerat en guide där vi beskriver processen för CE-certifiering samt de förfaranden och krav som är förknippade med den. Du kan fråga efter guiden genom att skicka e-post till veneilytarkastajat@traficom.fi .

Genom att använda så kallade harmoniserade standarder kan man visa att en farkost uppfyller de krav som ställs i fritidsbåtsdirektivet. Observera att det kontinuerligt kommer nya versioner av standarderna och att tillverkaren alltid ska använda den senaste gällande versionen. EU-kommissionen upprätthåller en förteckning (Extern länk)över de harmoniserade standarderna för fritidsbåtsdirektivet.

 

 

Tillverkarkod

Om du bygger en farkost ska du ansöka om en tillverkarkod (MIC = Manufacturer Identification Code), som gäller i hela EU-/EES-området och som i Finland beviljas av Traficom. Beviljande av koden kostar 380 euro.

Du kan skicka en fritt formulerad ansökan per e-post till registrator@traficom.fi eller veneilytarkastajat@traficom.fi . Du kan även skicka den per post till adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM.

De uppgifter som ska framgå av ansökan är

  • tillverkarens namn, bolagsform, adress och FO-nummer (för privatpersoner personbeteckning)
  • uppgifter om den som undertecknar ansökan och personens ställning (om det är fråga om ett företag)
  • kontaktuppgifter som myndigheten använder för att kontakta sökanden
  • typ/typer av farkoster som ska tillverkas och av vilket/vilka material de ska tillverkas
  • tidpunkt då produktionen inleds
  • förslag till tillverkarkod med tre tecken (MIC). Koden får inte innehålla siffrorna 0 eller 1
  • redogörelse för hur bedömningen av överensstämmelse kommer att göras (delvis/helt och hållet själv/med hjälp av en konsult/genom att anlita ett anmält organ) och uppgifter om de eventuella konsulterna eller det anmälda organet.

Till ansökan ska bifogas

  • ett utdrag ur handelsregistret (ej för privatpersoner). Tillverkarens hemort ska vara i Finland.
  • en skriftlig försäkran om att tillverkaren inte har en giltig tillverkarkod.
Uppdaterad