Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vid vägtransport av farliga ämnen ska fordonsföraren ha ett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen (ADR-körtillstånd) om det transporterade ämnets art eller mängd eller fordonet förutsätter det. Körtillståndet gäller för både nationella och internationella transporter (ADR-avtalsstater).

Gör så här

1

Delta i en utbildning som ges för ADR-körtillstånd

Förstagångs- och kompletteringsutbildning ordnas som grundkurser och relevanta specialkurser. Grundkursen samt specialkurser för transport av explosiva ämnen och föremål i klass 1 och transport av radioaktiva ämnen i klass 7 kan ordnas som en kombinerad grundkurs vid samma tillfälle och av samma utbildningsanordnare.

2

Avlägg ett prov ADR-körtillstånds

En förutsättning för att få avlägga körtillståndsprovet är att deltagaren högst 12 månader tidigare har genomgått en utbildning som getts för körtillstånd för farligt gods.

Material som får användas i provet ges före provet vid Ajovarmas serviceställe till den som avlägger provet, och materialet ska lämnas tillbaka till Ajovarmas servicerådgivare genast efter provet. Materialet innehåller bland annat tabeller med anknytning till transporternas säkerhet och kan studeras i förväg på utbildningen.

Du får provets resultat och respons genast efter att du har avlagt provet. Du kan göra om ett underkänt digitalt prov genast om det finns lediga provtider. 

3

Lämna in ansökan om ADR-körtillstånd till Ajovarma

Du kan lämna in ansökan om ADR-körtillstånd till ett av Ajovarmas verksamhetsställen genast efter att du blivit godkänd i provet för ADR-körtillstånd. 

4

Du får ADR-tillståndet per post

Du får ADR-körtillståndet per post inom cirka tre veckor efter att du lämnat in ansökan. 

Uppdaterad