Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Olyckor, allvarliga tillbud och händelser inom civil luftfart som inträffat på Finlands territorium eller på finska luftfartyg eller med stöd av ett drifttillstånd som utfärdats i Finland ska rapporteras till Traficom.

Rapportering av olyckor, tillbud och händelser

Från och med 27.5.2024 kommer anmälningar att göras via det europeiska rapporteringssystemet ECCAIRS2.  
Du kan komma åt rapporteringssystemet nedan:

ECCAIRS2-rapporteringsportal (Extern länk)

I ECCAIRS2-systemet kan du rapportera utan att registrera dig genom att välja "Report an occurrence without registration". 
Hur man rapporterar:

  1. Välj "Finland" om du vill rapportera händelsen till Traficom. 
  2. Du kan sedan välja att rapportera som privatperson (I report on my personal behalf) eller som min organisations representant (I report on behalf of my organisation). 
  3. Om du vill rapportera direkt med hjälp av onlineformuläret väljer du "Online"
  4. På formuläret hittar du instruktioner om hur du fyller i datafälten. Du kan infoga bilagorna och fylla i kontaktuppgifterna innan du skickar in formuläret. 

Om du vill kan du registrera dig som enskild användare genom att välja "Register as an individual user". Om du vill registrera din organisation som användare av systemet väljer du "Register your organisation". Traficom kommer att behandla din registreringsbegäran så snart som möjligt.

I händelse av en olycka eller ett allvarligt tillbud ska du också informera Olycksutredningscentralen (SIA) på +358 50 5 112 112.

Om du behöver råd, vänligen kontakta lentoturvallisuus@traficom.fi  

Olyckor, allvarliga tillbud och händelser inom civil luftfart som inträffat på Finlands territorium ska rapporteras i enlighet med EU-förordningen 376/2014 (Extern länk).
De närmare förfaranden och anvisningar som följs i Finland beskrivs i luftfartsanvisningen GEN T1-4 (Extern länk).
De olika typer av händelser som obligatoriskt ska rapporteras inom luffartsverksamhet anges i bilagorna till EU-förordningen 2015/1018 (Extern länk).

Därtill kan du alltid frivilligt rapportera alla situationer som enligt din bedömning utgör en faktisk eller potentiell risk för luftfartens säkerhet. 

Uppgifterna som lämnas i rapporterna utnyttjas i arbetet för att utveckla flygsäkerheten. I all behandling av rapporter följer man Just Culture-principerna (Extern länk) (på finska). 

Passagerare kan göra en anmälan om upptäckta säkerhetsbrister i kommersiell lufttrafik enligt instruktionerna på denna sida (Extern länk).