Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Traficomin tavoitteena laadukkaat tekstityspalvelut – Nelonen-kanavalle tulossa uusi laatuarviointi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom jatkaa Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laadun seurantaa. Virasto on aiemmin antanut huomautuksen Sanoma Media Finland Oy:lle laatuvelvoitteen rikkomisesta. Yhtiö on toimittanut Traficomille asiasta selvityksen. Sen perusteella virasto käynnistää uuden laatuarvioinnin loppuvuodesta. Traficomin tehtävänä on edistää esteettömien mediapalvelujen tarjontaa erityisryhmille.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi keväällä 2022 huomautuksen Sanoma Media Finland Oy:lle Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomisesta. Traficomin mukaan Nelosen tekstityspalvelu ei täyttänyt lain vaatimuksia riittävän selkeästä ja ymmärrettävästä tekstityksestä.

Traficom velvoitti Sanoma Media Finland Oy:n varmistumaan jatkossa siitä, että sen Nelonen-kanavan tekstityspalvelu on toteutettu laadukkaasti. Lisäksi Traficom edellytti yhtiöltä 5.8.2022 mennessä selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin se on päätöksen johdosta ryhtynyt, miten tehdyt toimenpiteet ovat konkreettisesti parantaneet tekstityksen laatua sekä miten muutokset näkyvät ohjelmien tuotannossa ja täten ohjelmien katsojille.

Sanoma Media Finland Oy:n toimittama selvitys

Toimittamassaan selvityksessä Sanoma Media Finland Oy esittää oman näkemyksensä ohjelmatekstityksen laadun arvioinnista. Yhtiön mukaan sähköisen viestinnän palvelulaissa edellytetty tekstityksen "riittävä" selkeys ja ymmärrettävyys tulee tulkita vähäisempänä ja kohtuullisempana vaatimuksena kuin "virheetön". 

Yhtiön selvityksessä todetaan myös Traficomin antamien laatukriteerien toimivan suuntaa antavina tekstityksen kehittämiselle, mutta menevän huomattavasti pidemmälle laissa säädettyjä velvoitteita. Näin ollen se katsoo Traficomin laatukriteerien olevan vain suosituksia.

Yhtiö kertoo tekstityspalvelunsa pohjautuvan tekoälysovellukseen ja kehittävänsä palveluaan jatkuvasti.

Yhtiön omien havaintojen mukaan Nelosen tekstityksen laatu on parantunut olennaisesti. 

Traficom seuraa tiiviisti Nelonen-kanavan tekstityspalvelun kehittymistä 

Traficom on tavannut Sanoma Media Finland Oy:n edustajia asian käsittelyssä, ja Traficomille on esitelty tekstityssovelluksen uutta versiota kahden lyhyen ohjelmanäytteen osalta. Yhtiön mukaan se valitsee etukäteen ne ohjelmat ja ohjelmasarjat, joissa yhtiön aiempien kyseistä ohjelmatyyppiä koskevien kokemusten perusteella on tarpeen käyttää ihmistyövoimaa tekstitysten toteuttamisessa. Suurin osa tekstityksistä toteutetaan kuitenkin keinoälysovelluksen avulla.  

Traficomin näkemyksen mukaan Sanoma Media Finland Oy:n käyttämä uusi sovellusversio tuottaa aiempaa huomattavasti parempilaatuista ohjelmatekstitystä. Traficomin alustavan arvion mukaan se ei kuitenkaan edelleenkään näyttäisi ainakaan esimerkkinäytteiden perusteella täyttävän ohjelmatekstityksen laadulle asetettua vaatimusta riittävästä selkeydestä ja ymmärrettävyydestä.

  • Tekoälysovellus pyrkii tekstittämään puheen sanasta sanaan sen sijaan, että tekstitys seuraisi puhetta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa tiivistäen ja selventäen siten, että tekstitys on ymmärrettävää. Se ei siten vastaa yhtiön omaakaan näkemystä siitä, että sovellus tekstittäisi ohjelman seuraamisen kannalta oleellisen sisällön.
  • Sovellus ei myöskään erottele puhujan vaihtumista esimerkiksi päättämällä virkkeen ja aloittamalla uuden tai jakamalla eri puhujien osuudet eri riveille repliikeiksi, mikä osaltaan hankaloittaa ymmärtämistä.
  • Sovellus tunnistaa edelleen myös sanoja väärin esimerkiksi erisnimien osalta, vaikka selvien virheiden määrä onkin aiempaan verrattuna selvästi vähentynyt. 

Virasto arvioi tekstityspalvelun laadun uudelleen

Traficomin tehtävä on lain mukaan arvioida ohjelmatekstitysten laatua. Tätä varten virasto on antanut ohjeistuksen käytettävistä laadun arvioinnin kriteereistä, jotka pohjautuvat ohjelmatekstityksiä koskevaan kansalliseen laatusuositukseen. Lain mukaan Traficom voi arvioinnissaan ottaa huomioon laatuun liittyviä standardeja ja suosituksia sekä tekstityspalvelun teknisen kehityksen. Ohjelmatekstityksille laaditut kansalliset laatusuositukset on toteutettu Kieliasiantuntijat ry:n koordinoimassa työryhmässä, johon ovat osallistuneet ja laatusuositukset allekirjoittaneet kaksi kolmesta tv-yhtiöstä, joita laatuvelvoite koskee.

Traficom seuraa edelleen Nelonen-kanavan tekstityksen laadun kehittymistä ja käynnistää sen osalta uuden laatuarvioinnin loppuvuodesta 2022. Arviointi toteutetaan aiempaan tapaan valikoimalla useampia erityyppisiä ohjelmia ja vertaamalla niiden tekstityksiä viraston ohjeistuksessa määrittelemiin laadun arvioinnin kriteereihin.

Taustaa

Traficomin tehtävänä on edistää esteettömien mediapalvelujen tarjontaa erityisryhmille. Audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyydestä Traficom on julkaissut ohjeistuksen 1.10.2021. Ohjeistuksessa on esitetty ne kriteerit, joita virasto ainakin pitää laadukkaan tekstityksen olennaisina osina. 

Suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien tekstitys on tärkeää, jotta kuulovammaiset voivat seurata ohjelmia. Tekstityksestä on apua myös muille, esimerkiksi iäkkäille tai kieltä opiskeleville. Tekstityspalvelu pitää tarjota ohjelman alkuperäiskielellä eli suomenkielisissä ohjelmissa suomeksi ja ruotsinkielisissä ruotsiksi. Tekstityspalvelu tulee toteuttaa laadukkaasti siten, että tekstitys on käyttäjälle riittävän selkeää ja ymmärrettävää. 

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännöksiä ohjelmistojen saattamisesta näkö- ja kuulorajoitteisten saataville muutettiin vuoden 2021 alusta lukien. Aiempien määrällisten velvoitteiden lisäksi lakiin lisättiin tekstityksen laatuun liittyvä velvollisuus.

Tekstitysvelvollisuus koskee Yleisradiota sekä MTV3:a ja Nelosta. 

Lisätietoja

Lakimies Eliisa Reenpää, p. 029 539 0418, eliisa.reenpaa@traficom.fi

Erityisasiantuntija Tiina Aaltonen, p. 029 539 0526, tiina.aaltonen@traficom.fi

Lisätietoa Traficomin toteuttamasta av-sisältöpalvelujen valvonnasta:

Audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyden valvonta ja ohjeistus (Ulkoinen linkki)

Tiedote 5.4.2022: Tekstityksen laadussa havaitut puutteet velvoitetaan korjaamaan

Päätös tekstityspalvelun laadusta Nelonen kanavalla (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja audiovisuaalisten sisältöjen esteettömyydestä viraston verkkosivuilla (Ulkoinen linkki)