Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vesiliikennelain mukaiset kiellot ja rajoitukset

Liikenne- ja viestintävirastolla on toimivalta antaa yleisiä kulkuväyliä ja muita vesialueita koskevia kieltoja ja rajoituksia. Tyypillinen kielto on esim. aallokon aiheuttamisen kielto ja tyypillisin rajoitus on vesiliikennettä koskeva nopeusrajoitus.

Kieltoa tai rajoitusta voi hakea kunta tai kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee. Kiellon tai rajoituksen määräämisen voi panna vireille myös Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto tai alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Traficom voi määrätä kiellon tai rajoituksen, jos se harkitaan tarpeelliseksi liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi (vesiliikennelain 101 §). Liikenne- ja viestintävirasto voi myös aluekohtaisesti kieltää tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käytön tai rajoittaa sitä. Tyypillinen kielto on esim. vesiskootterikielto. Edellytykset tällaisen kiellon määräämiselle ovat muihin kieltoihin verrattuna korkeammalla. Traficom voi määrätä kiellon, jos kyseisen moottorikäyttöisen vesikulkuneuvon käyttämisestä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. 

Kieltojen ja rajoitusten merkitsemisestä maastoon vastaa väylien osalta väylänpitäjä ja muiden alueiden osalta kunta. Poikkeuksena on rajoitetun alikulkukorkeusmerkin, ilmajohtomerkin sekä kaapeli- ja johtotaulun suuntamerkkeineen asettaminen, josta vastaa rakenteen, ilmajohdon, kaapelin tai putkijohdon omistaja. Vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden sijoittamisesta on ilmoitettava Traficomille.

Lisätietoja kielloista ja rajoituksista sekä niiden hakumenettelystä löytyy alla olevasta ohjeesta.

Alla olevan linkin kautta voit hakea alueellisia ja vesikulkuneuvotyyppiä koskevia kieltoja ja rajoituksia Traficomin sähköisessä palvelussa. Kieltoja ja rajoituksia on myös mahdollista hakea lataamalla ja täyttämällä PDF-lomake.

Päivitetty