Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Nummer för SMS-tjänster styr textmeddelanden från en mobiltelefon till SMS-tjänster. Nummer för SMS-tjänster kan ansökas om hos Traficom.

Innan ansökan lämnas till Traficom måste användaren avgöra antalet nummer som behövs och innehållet i tjänsten tillräckligt noggrant så att tjänsten kan grupperas och numreras enligt författningarna.

Mer information om grupperingen av tjänsterna finns i Traficoms föreskrift 35 och hos Digital Forum Finland ry.

Endast nyttjanderätt till numret

Traficom beviljar användaren endast nyttjanderätt till numret. Det beviljade numret kan användas i alla allmänna mobilnät.

Med teleföretaget måste användaren särskilt komma överens om

  • ibruktagandet av numret
  • tjänsterna som kopplas till numret
  • öppnandet av tjänsten.

SMS-nummer som Traficom beviljar omfattar 5 eller 6 siffror

Traficom beviljar på användarens ansökan nummer som inleds med 12, 13, 16, 17 och 18. För tillfället beviljas enbart nummer som inleds med 121–126, 131–135, 161–165, 171–173, 179 och 181–185.

Numren har fem siffror, t.ex. 12235. Undantag är nummer som inleds med 126, 173 och 179. De har sex siffror, t.ex. 126255 och 173031.

Teleföretagsspecifika nummer

Teleföretagsspecifika servicenummer inleds med 100 och 140–155. Ett abonnemangsteleföretag kan tillhandahålla dem för sina egna kunders tjänster. Kommunikationsverket beviljar inte dessa nummer.

Nummerområdena och deras användningsändamål

100

teleföretagsspecifika tjänster

12x (x=1-6)reserverade för företag
13x (x=1-5)

allmännyttiga tjänster

140-155

teleföretagsspecifika tjänster

16x (x=1-5)kundbetjäningstjänster
171 - 173underhållningstjänster
179vuxenunderhållningstjänster
18x (x=1-5)avgiftsfria tjänster

 

Uppsägning av nyttjanderätten

Användaren kan säga upp sin nyttjanderätt till numret genom att skicka ett fritt formulerat meddelande om det till Traficom. Användaren måste också underrätta Traficom om ändringar i kontaktuppgifterna.

Ansökan om kortmeddelandeservicenummer (SMS)

En användare kan ansöka om nummer för SMS-tjänster genom att skicka e-post till: lyhytsanoma.numerot(at)traficom.fi eller på en elektronisk ansökningsblankett.

Av ansökan måste framgå

  • det primära och sekundära alternativet för det sökta numret
  • den sökandes kontaktuppgifter (kontaktpersonens namn, telefonnummer och postadress)
  • den sökandes FO-nummer och adress för faktureringen av numreringsavgiften.

För det beviljade numret för SMS-tjänster tar Traficom ut en årlig avgift som bestäms av kommunikationsministeriet.

Författningar

Om numreringen av SMS-tjänster bestäms i Traficoms föreskrift 32 om numrering i ett allmänt telefonnät.

Hur numren för SMS-tjänster grupperas i spärrkategorier kan man se i Traficoms föreskrift 35 om spärrkategorier för teletrafiken.

Uppdaterad